Nanosoft Free Document NET By Thanaphol Meemongkol 1580900759

หน้าตาของโปรแกรม

โปรแกรมเป็นโปรแกรมจัดเก็บเอกสารให้สะดวกต่อการหาเอกสารค้นหาเอกสารประหยัดเวลาในการหา

ประหยัดพื้นที่เก็บเอกสารต่างๆไม่ทำให้เปลืองพื้นที่

วิธีใช้โปรแกรม

1.ต้องเริ่ม Connect Database แล้วกดตามลำดับที่วงไว้ดังรูปต่อไปนี้

2.การเพิ่มรหัสกลุ่มเอกสารสร้างเผื่อแยกแยะกลุ่มตามลำดับหมายเลข เช่น 01 เอกสารสำคัญ 02 เอกสารสำรอง

3.การสร้างรหัสประเภทเอกสารเผื่อแยกแยะประเภทเอกสาร เช่น 02 ใบเสนอราคา 03 ใบแจ้งหนี้

4.การเพิ่มข้อมูลพนักงานทำได้ดังตัวอย่างดังรูป

5.การจัดเก็บเอกสาร เริ่มด้วยการกรอกข้อมูลตามเอกสารให้ครบถ้วนตามที่เราต้องการ

การจัดเก็บเอกสารจะมี รหัสประเภทเอกสาร รหัสกลุ่มเอกสาร ที่เรากำหนดไว้นำมาใส่ได้เลยจะทำให้ไม่ต้องมาคอยพิมพ์ ในข้อนี้เรายังสามารถใส่ไฟล์แนบเอกสารที่เราต้องการจัดเก็บไว้ได้ด้วยนะครับ

6.การสแกนเอกสาร เป็นการเพิ่มเอกสารอย่างเช่นเรามีเอกสารเป็นกระดาษสามารสแกนใส่เป็นไฟล์ได้ถ้าเรามีเครื่องสแกนครับ

7.การค้นหาเอกสาร การค้นหาเอกสารนั้นให้ใส่ หัวข้อเอกสาร หรือ หมายเลขเอกสาร ก็จะทำให้เราค้นหาได้อย่างรวดเร็วดังตัวอย่างดังรูปครับ

ไฟล์งาน PowerPoint

https://drive.google.com/file/d/1CxGv4NnAkmu2POcJc9oqSb7IkfzmbeT_/view?usp=sharing

รีวิว

ขอบคุณครับ

การจัดการงาน 3 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการไอที
Nanosoft Free Document.NET
จัดทำโดย
นายธนพล หมีมงคล 1580900759
เสนอ

อาจารย์ ทศพล บ้านคลองสี่
วิชา IE.412 การจัดการสารสนเทศและบริการ
สาขาวิศวกรรมระบบมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ASSIGNMENT 3 IT MANAGEMENT TOOLS
Nanosoft Free Document.NET
SUBMITTED BY
THANAPHOL MEEMMONGKOL 1580900759
PRESENT
TODSAPON BANKLONGSI
IE412 INFORMATION AND SERVICE MANAGEMENT
DEPARTMENT OF MULTIMEDIA AND INTERNET SYSTEMS ENGINEERING
SCHOOL OF ENGINEERING
BANGKOK UNIVERSITY
SEMESTER 1 YEAR 2018

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Thanaphol
at GlurGeek.Com

Leave a Reply