โปรแกรมค้นหาคำศัพท์ Dictionary

การเรียงลำดับข้อมูล (Sorting) คือ การนำชุดข้อมูลมาดำเนินการประมวลผลให้ได้ชุดข้อมูลใหม่ที่มีการจัดเรียงใหม่ ซึ่งผลการจัดเรียงอาจเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก (Ascending) หรือมากไปน้อย (Descending)

สำหรับอธิบายการจัดเรียงแบบน้อยไปมาก เป็นการเริ่มต้น
แบบเลือก (Selection Sort) O(n2)
คือ การสแกนหาค่าน้อยที่สุด แล้วสลับตำแหน่งกับตัวแรก [javascript]
แบบฟองสบู่ (Bubble Sort) [javascript]
คือ เริ่มโหนดสุดท้าย แล้วลอยขึ้นเป็นตัวแรก หากพบตัวใดน้อยกว่าก็จะสลับหน้าที่ในการลอยขึ้นมา
แบบแทรก (Insertion Sort)
คือ การเปรียบเทียบค่ากับตำแหน่งถัดไป หากพบค่าใหม่ก็จะนำมาแทรกในตำแหน่งที่เหมาะสม เหมือนการเรียงไพ่
แบบฮิพ (Heap Sort)
คือ การย้าย root note ไปอยู่ตำแหน่งสุดท้าย แล้วทำการ reheap ใหม่

แบบควิค (Quick Sort)
การจัดเรียงคล้าย Bubble Sort ที่มีการ exchange แต่แบบนี้จะแบ่งส่วนเป็น Partition โดยข้อมูลแบ่งได้ 3 ส่วน ได้แก่ 1) ค่า pivot สำหรับแบ่งส่วน 2)ค่าที่น้อยกว่า pivot 3)ค่าที่มากกว่า pivot มีขั้นตอนดังนี้
1) ก่อนดำเนินการจะนำค่า Pivot Key ตัวแรก และค่าแรก และค่าสุดท้ายมาเรียกให้ถูกต้องก่อน นั่นคือ ตัวแรกน้อยสุด ตัวกลางค่ากลาง ตัวสุดท้ายน้อยสุด
2) หลังจากนั้น จะย้าย Pivot Key ตัวแรก สลับกับค่าแรก และให้ตัวที่อยู่ถัดค่าแรกเรียกว่า sort left และตัวสุดท้ายเรียกว่า sort right
3) ย้าย sort left ไปทางขวา แล้วย้าย sort right มาทางซ้าย จะหยุดเมื่อ sort left มากกว่า pivot key และ sort right น้อยกว่า pivot key แล้วสลับทั้ง 2 ค่า พร้อมเลื่อนต่อด้วยหลักการเดิม จน sort left กับ sort right มาพบกัน
4) ก่อนเสร็จสิ้นการแบ่ง ให้ย้ายค่าที่เคยเป็นค่าแรก (sort left) กับ pivot key หรือสลับกันนั่นเอง
5) การดำเนินการหลังแบ่งส่วนแล้ว ให้เริ่มจากด้านซ้ายของ pivot key ที่อยู่ตรงกลาง แล้วค่อยทำทางขวา แต่ละด้านทำกันใหม่ ในขณะจัดเรียงทางซ้ายก็จะแบ่งส่วนด้วย pivot key ของด้านซ้าย และแบ่งย่อยลงไปอีก ในขณะจัดเรียงทางขวาก็จะแบ่งส่วนด้วย pivot key ของด้านขวา และแบ่งย่อยลงไปอีก ทำเรื่อยไปจนแบ่งส่วนไม่ได้ ก็จะได้ผลการจัดเรียง
การเรียงแบบนี้ปรับปรุงโดย R.C.Singleton ปีค.ศ.1969 ให้เลือกค่า Pivot Key จากค่ากลาง Median Value คือ ตำแหน่งที่อยู่ตรงกลาง (ตำแหน่งแรก + ตำแหน่งสุดท้าย/2 แล้วปัดเศษทิ้ง)
แบบผสาน (Merge Sort)
กระบวนการรวมข้อมูล หรือไฟล์ 2 ไฟล์ที่ได้รับการจัดเรียงมาแล้วด้วยคีย์ มาบันทึกลงในไฟล์เดียวกัน คือ แบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน แบ่งไปเรื่อย ๆ จนเหลือ 2 หน่วย แล้วเปรียบเทียบกัน จากนั้นก็นำทีละคู่มารวมกัน ผลการรวมกันแต่ละคู่ก็จะเป็นผลการจัดเรียง
การจัดเรียงที่นิยมใช้กับข้อมูลปริมาณมาก ที่ต้องแบ่งข้อมูลออกไปเก็บในหน่วยความจำสำรอง และนำแต่ละส่วนมาจัดเรียงในหน่วยความจำหลัก เช่น ข้อมูล 2 ล้าน 5 แสนระเบียน อาจแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 2 ส่วนแรกส่วนละ 1 ล้านระเบียน ส่วนสุดท้าย 5 แสนระเบียน เพราะข้อจำกัดของหน่วยความจำหลักที่ไม่อาจรับข้อมูลทั้ง 2 ล้าน 5 แสนระเบียนในคราวเดียวกัน เมื่อเรียงแต่ละส่วนจนครบทั้ง 3 ส่วนแล้ว ก็จะนำผลการจัดเรียงมารวมกัน สำหรับการจัดเรียงจะทำการแบ่งข้อมูลจนเหลือเพียง 2 ส่วน แล้วจัดเรียงกลุ่มเล็กทุกกลุ่มจนหมด แล้วนำทั้งหมดมารวมกัน ก็จะได้ผลการจัดเรียง

S e l e c t i o n s o r t : One of the simplest sorting algorithms works as follows: First, find the smallest item in the array and exchange it with the first entry (itself if the first entry is already the smallest). Then, find the next smallest item and exchange it with the second entry. Continue in this way until the entire array is sorted. This method is called selection sort because it works by repeatedly selecting the smallest remaining item. [11]p.248

Version:1.0 StartHTML:000000234 EndHTML:000216551 StartFragment:000160985 EndFragment:000216451 StartSelection:000161077 EndSelection:000216403 SourceURL:https://sites.google.com/site/khorngsrangkhxmullaeakhantxn/lingkh-li-st /* Copyright 2008 Google. */ (function() { (function(){function e(a){this.t={};this.tick=function(a,c,b){this.t[a]=[void 0!=b?b:(new Date).getTime(),c];if(void 0==b)try{window.console.timeStamp(“CSI/”+a)}catch(h){}};this.tick(“start”,null,a)}var a;if(window.performance)var d=(a=window.performance.timing)&&a.responseStart;var f=0<d?new e(d):new e;window.jstiming={Timer:e,load:f};if(a){var c=a.navigationStart;0=c&&(window.jstiming.srt=d-c)}if(a){var b=window.jstiming.load;0=c&&(b.tick(“_wtsrt”,void 0,c),b.tick(“wtsrt_”,”_wtsrt”,
d),b.tick(“tbsd_”,”wtsrt_”))}try{a=null,window.chrome&&window.chrome.csi&&(a=Math.floor(window.chrome.csi().pageT),b&&0<c&&(b.tick(“_tbnd”,void 0,window.chrome.csi().startE),b.tick(“tbnd_”,”_tbnd”,c))),null==a&&window.gtbExternal&&(a=window.gtbExternal.pageT()),null==a&&window.external&&(a=window.external.pageT,b&&0<c&&(b.tick(“_tbnd”,void 0,window.external.startE),b.tick(“tbnd_”,”_tbnd”,c))),a&&(window.jstiming.pt=a)}catch(g){}})(); })()
/* Copyright 2008 Google. */ (function() { function d(a){return document.getElementById(a)}window.byId=d;function g(a){return a.replace(/^\s+|\s+$/g,””)}window.trim=g;var h=[],k=0;window.JOT_addListener=function(a,b,c){var f=new String(k++);a={eventName:a,handler:b,compId:c,key:f};h.push(a);return f};window.JOT_removeListenerByKey=function(a){for(var b=0;b<h.length;b++)if(h[b].key==a){h.splice(b,1);break}};window.JOT_removeAllListenersForName=function(a){for(var b=0;b<h.length;b++)h[b].eventName==a&&h.splice(b,1)};
window.JOT_postEvent=function(a,b,c){var f={eventName:a,eventSrc:b||{},payload:c||{}};if(window.JOT_fullyLoaded)for(b=h.length,c=0;c<b&&c<h.length;c++){var e=h[c];e&&e.eventName==a&&(f.listenerCompId=e.compId||””,(e=”function”==typeof e.handler?e.handler:window[e.handler])&&e(f))}else window.JOT_delayedEvents.push({eventName:a,eventSrc:b,payload:c})};window.JOT_delayedEvents=[];window.JOT_fullyLoaded=!1;
window.JOT_formatRelativeToNow=function(a,b){a=((new Date).getTime()-a)/6E4;if(1440a)return null;var c=0;60<=a&&(a/=60,c=2);2<=a&&c++;return b?window.JOT_siteRelTimeStrs[c].replace(“__duration__”,Math.floor(a)):window.JOT_userRelTimeStrs[c].replace(“__duration__”,Math.floor(a))}; })()

var breadcrumbs = [{“path”:”/site/khorngsrangkhxmullaeakhantxn/lingkh-li-st”,”deleted”:false,”title”:”\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e34\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e2a\u0e15\u0e4c (Linked List)”,”dir”:”ltr”}];
var JOT_clearDotPath = ‘https://ssl.gstatic.com/sites/p/fd8fc3/system/app/images/cleardot.gif’;

var JOT_userRelTimeStrs = [“\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32″,”__duration__ \u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19″,”\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e27\u0e42\u0e21\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32″,”__duration__ \u0e0a\u0e31\u0e48\u0e27\u0e42\u0e21\u0e07\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19”];

var webspace = {“gvizGstaticVersion”:”current”,”enableAnalytics”:false,”pageSharingId”:”jotspot_page”,”codeembeds”:{“outerIframeSrc”:”https://www.gstatic.com/jotspot/embeds/code/0f08d42392f2000e7e3f3daf5b427a43/outer_iframe.html”,”innerIframeSrc”:”https://208845200-jotspot-embeds.googleusercontent.com/code/8d87fa64604b2a11fae2ed06104c58d3/inner_iframe.html”},”enableUniversalAnalytics”:false,”sharingPolicy”:”OPENED”,”siteTitle”:”\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30\u0e02\u0e31\u0e49\u0e19\u0e15\u0e2d\u0e19 by \u0e10\u0e32\u0e1b\u0e01\u0e23\u0e13\u0e4c \u0e1b\u0e30\u0e42\u0e19\u0e23\u0e31\u0e21\u0e22\u0e4c”,”jot2atari”:{“eligibility”:”ineligible”},”onepickUrl”:”https://docs.google.com/picker”,”adsensePublisherId”:null,”features”:{“oAuthForChartsApi”:true,”moreMobileStyleImprovements”:null,”googleChartsOverGstatic”:false,”picasaAlbumInsert”:false,”pageDrafts”:false,”enableJot2Atari”:true,”plusBadge”:false,”pdfEmbedSupport”:false},”isPublic”:true,”newSitesBaseUrl”:”https://sites.google.com”,”isConsumer”:true,”serverFlags”:{“jot2AtariLearnMoreUrl”:”https://support.google.com/sites/answer/7035197″},”domainAnalyticsAccountId”:””,”plusPageId”:””,”signInUrl”:”https://accounts.google.com/AccountChooser?continue\u003dhttps://sites.google.com/site/khorngsrangkhxmullaeakhantxn/lingkh-li-st\u0026service\u003djotspot”,”analyticsAccountId”:””,”scottyUrl”:”/_/upload”,”homePath”:”/”,”siteNoticeUrlEnabled”:null,”plusPageUrl”:””,”adsensePromoClickedOrSiteIneligible”:true,”csiReportUri”:”https://gg.google.com/csi”,”sharingId”:”jotspot”,”termsUrl”:”//www.google.com/intl/th/policies/terms/”,”gvizVersion”:1,”editorResources”:{“sitelayout”:[“https://ssl.gstatic.com/sites/p/fd8fc3/system/app/css/sitelayouteditor.css”],”text”:[“https://ssl.gstatic.com/sites/p/fd8fc3/system/js/codemirror.js”,”https://ssl.gstatic.com/sites/p/fd8fc3/system/app/css/codemirror_css.css”,”https://ssl.gstatic.com/sites/p/fd8fc3/system/js/trog_edit__th.js”,”https://ssl.gstatic.com/sites/p/fd8fc3/system/app/css/trogedit.css”,”/site/khorngsrangkhxmullaeakhantxn/_/rsrc/1541693334000/system/app/css/editor.css”,”https://ssl.gstatic.com/sites/p/fd8fc3/system/app/css/codeeditor.css”,”/site/khorngsrangkhxmullaeakhantxn/_/rsrc/1541693334000/system/app/css/camelot/editor-jfk.css”]},”sharingUrlPrefix”:”/_/sharing”,”isAdsenseEnabled”:true,”domain”:”defaultdomain”,”baseUri”:”/site/khorngsrangkhxmullaeakhantxn”,”name”:”khorngsrangkhxmullaeakhantxn”,”siteTemplateId”:false,”siteNoticeRevision”:null,”siteNoticeUrlAddress”:null,”siteNoticeMessage”:null,”page”:{“isRtlLocale”:false,”canDeleteWebspace”:null,”isPageDraft”:null,”parentPath”:null,”parentWuid”:null,”siteLocale”:”th”,”timeZone”:”America/Los_Angeles”,”type”:”text”,”title”:”\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e2a\u0e23\u0e49\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e25\u0e34\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e25\u0e34\u0e2a\u0e15\u0e4c (Linked List)”,”locale”:”th”,”wuid”:”wuid:gx:54076f8539ab6d2b”,”revision”:10,”path”:”/lingkh-li-st”,”isSiteRtlLocale”:false,”pageInheritsPermissions”:null,”name”:”lingkh-li-st”,”canChangePath”:true,”state”:””,”properties”:{},”bidiEnabled”:false,”currentTemplate”:{“path”:”/system/app/pagetemplates/text”,”title”:”\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e27\u0e47\u0e1a”}},”canPublishScriptToAnyone”:true,”user”:{“keyboardShortcuts”:true,”sessionIndex”:””,”onePickToken”:””,”guest_”:true,”displayNameOrEmail”:”guest”,”userName”:”guest”,”uid”:””,”renderMobile”:false,”domain”:””,”namespace”:””,”hasWriteAccess”:false,”namespaceUser”:false,”primaryEmail”:”guest”,”hasAdminAccess”:false},”gadgets”:{“baseUri”:”/site/khorngsrangkhxmullaeakhantxn/system/app/pages/gadgets”}};
webspace.page.breadcrumbs = breadcrumbs;

var JOT_siteRelTimeStrs = [“\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32″,”__duration__ \u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19″,”\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e27\u0e42\u0e21\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32″,”__duration__ \u0e0a\u0e31\u0e48\u0e27\u0e42\u0e21\u0e07\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19”];

window.jstiming.load.tick(‘scl’);
#body .goog-menuitem .sites-moreactions-icon {
margin-top: 0;
}

/* Not sure exactly why, but I found that in the presence of position: relative
(css) we need to trigger IE’s internal, proprietary “hasLayout” mode in order
to render correctly. This is for all the zoom: 1 (css) in the file. */
#body #sites-page-toolbar {
zoom: 1;
position: relative;
}

/* (midoringo) fixes b1471374 rule for toolbar to show correctly in RTL for IE6 */
/* Don’t know what exactly this fix the problem. */
#sites-page-toolbar #sites-page-info-bar {
/* position: static; */
zoom: 1;
}

/* rule for toolbar’s border-bottom to show correctly in RTL for IE6 */
#sites-collaborator-bar{
position: relative;
}

#sites-searchbox-search-button{
height: 21px;
}

#sites-searchbox-select-button-wrapper{
height: 21px;
}

#body .sites-attachment-icon,
#body .sites-comment-icon {
font-size: 1px !important;
}

/* trigger layout, otherwise the bgcolor on the comments area only fills to halfway down */
#body #sites-comment-wrapper,
#body #sites-attachment-wrapper {
zoom: 1;
}

#body .sites-button-icon {
margin-right: 5px;
}

/* (midoringo) This fixes bug 1867401, seems like position: static fixes some */
/* IE RTL problem, but I don’t know how exactly this fix the problem. */
#body .modal-dialog-title {
/* position: static; */
zoom: 1;
}

#body .modal-dialog-content {
height: 1%;
}

#body .goog-sites-pagefinder hr {
clear: both;
}

#body .goog-sites-pagefinder .goog-tabpane {
height: 225px;
}

#body .modal-dialog .goog-ws-logo {
width: 400px;
}

#body .goog-button-base {
margin-left: 2px;
margin-right: 2px;
}

#body .sites-filecab-icon-delete {
height: 20px;
background-position: 0 2px;
}

#body .sites-filecab-icon-folder {
height: 20px;
background-position: 0 2px;
}

#body .sites-filecab-icon-new {
height: 20px;
background-position: 0 2px;
}

#body .sites-toolbar-icon-new {
height: 20px;
background-position: 0 2px;
}

#body .sites-toolbar-icon-edit {
height: 20px;
background-position: -13px 2px;
}

#body .sites-toolbar-icon-more-actions {
height: 20px;
margin: 0;
}

#body .sites-format-menu {
/* IE 6 hack – otherwise it renders the menu at 100% screen width for some
reason */
_width: 20em;
}

.sites-format-menu .goog-menuitem-rtl {
width: 150px;
}

.sites-menu-insert .goog-menuitem-rtl{
width: 200px;
}

.sites-format-submenu .goog-menuitem-rtl {
width: 60px;
}

.sites-insert-submenu .goog-menuitem-rtl{
width: 100px;
}

.sites-menu-layout .goog-menuitem-rtl{
width: 15em;
}

/* This is fix for bug 1891361 in the IE6 portion, This allows the icon in the
MenuItem to display correctly on the right side. */
#body .goog-toolbar-menu-item-icon {
_position: static;
}

#body .announcements .announcement .postfooter p {
margin: 0;
padding: 0 0 15px;
}

#body .filecabinet .filecabinet-table {
border-collapse: collapse;
}

#body .announcements {
zoom: 1;
}

/* Fix for bug 1902901, parts of the list page are rendered off screen for
IE RTL. This fixes the position: relative used by the layout */
#body .sites-list-showing-items,
#body #sites-list-controls,
#body .list-page {
zoom: 1;
}

/* Fix for bug 1902397, float right causes text to shift out of bound of the
containing */
#body .sites-list-sort-button {
float: none;
}

#addPageElementEl .goog-ws-add {
margin-right: 12px;
}

#body .lp-createpage-tree {
height: 202px;
}

.sitelayout-dlg-img-container {
zoom: 1;
}

.sites-sidebar-nav li {
zoom: 1;
}

.nav-toc-content li {
zoom: 1;
}

td.sites-copy-cell-name {
padding: 6px 10px 0 10px;
}

td.sites-copy-cell {
padding-top: 6px;
}

/*hack to fix the collaborator bar gradient for ie */
#sites-page-toolbar {
position: relative;
z-index: 101;
}

/* Both IE6 and IE7 look at the css rule border-bottom-width: 0 and use
* width: 1px instead… fortunately IE7 knows what border-color: transparent
* means, so it doesn’t have ugly border allover. This rule targets nav in IE6
* and set border-width to 0px to get rid of the problem.
*/
#body .sites-sidebar-nav li,
#body .sites-sidebar-nav div,
#body .sites-sidebar-nav a {
_border-bottom-width: 0px !important;
}

.sites-clear {
zoom: 1; /* triggers hasLayout */
display: block; /* resets display for IE/Win */
}

.sites-header-nav-container-tabs li {
border-style: solid;
border-color: #ddd;
border-width: 1px 1px 0px;
}

.sites-header-nav-container-boxes li {
border: 1px #ddd solid;
}

/** OnePick dialog’s close button appears on left side unless title bar is
* position: static */
.picker.modal-dialog-title {
position: static;
}

โครงสร้างแบบลิงค์ลิสต์ (Linked List) – โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอน by ฐาปกรณ์ ปะโนรัมย์
window.jstiming.load.tick(‘cl’);
.dcs-d-dcs-pd-dcs-qd{width:500px}.dcs-pd-dcs-qd-dcs-t{color:black;font-family:arial,sans-serif;font-family:var(–docs-material-font-family,arial,sans-serif);font-size:13px;white-space:normal}.dcs-pd-dcs-qd-dcs-fk-dcs-bg{position:absolute;top:0px;padding-top:16px;left:220px}.dcs-pd-dcs-qd-dcs-t button.dcs-pd-dcs-qd-dcs-rd-dcs-bb,.dcs-pd-dcs-qd-dcs-t button.dcs-pd-dcs-qd-dcs-rd-dcs-bb:hover{-webkit-box-shadow:none;-moz-box-shadow:none;box-shadow:none;background-color:#4d90fe;background-color:#4d90fe;background-image:-webkit-linear-gradient(top,#4d90fe,#4787ed);background-image:-moz-linear-gradient(top,#4d90fe,#4787ed);background-image:-ms-linear-gradient(top,#4d90fe,#4787ed);background-image:-o-linear-gradient(top,#4d90fe,#4787ed);background-image:linear-gradient(top,#4d90fe,#4787ed);border:1px solid #3079ed;color:#fff}#docs-instant-button-bubble{border:1px solid #eee;box-shadow:0 3px 3px rgba(0,0,0,0.05);background:rgba(255,255,255,0.85);border-radius:100%;position:absolute;top:0;width:40px;text-align:center;height:40px;z-index:-2;cursor:default;opacity:0;transition:opacity .25s ease-in-out,z-index .26s linear .25s}.dcs-d-dcs-yd-dcs-bb-dcs-ne-dcs-if-dcs-xi{transform:translate(-50%,-50%)}.dcs-d-dcs-yd-dcs-bb-dcs-ne-dcs-if-dcs-zd{transform:translate(-65%,-50%)}#docs-instant-button-bubble.dcs-d-dcs-yd-dcs-bb-dcs-te{opacity:1;cursor:pointer;z-index:101;transition:opacity .25s ease-in-out}#docs-instant-button-bubble.dcs-d-dcs-yd-dcs-bb-dcs-wi-dcs-h{z-index:-2;opacity:0;top:0;transition:none}.dcs-d-dcs-yd-dcs-bb-dcs-ne-dcs-hb{display:inline-block;opacity:0.5;margin-top:13px;margin-left:-3px;transition:opacity .15s ease-in-out}.dcs-d-dcs-e .dcs-d-dcs-yd-dcs-bb-dcs-ne-dcs-hb{margin-top:11px}#docs-instant-button-bubble:hover .dcs-d-dcs-yd-dcs-bb-dcs-ne-dcs-hb,#docs-instant-button-bubble .dcs-d-dcs-yd-dcs-bb-dcs-ne-dcs-hb:hover{opacity:1}#docs-instant-button-bubble:hover{background:rgba(255,255,255,1)}#docs-instant-button-bubble:focus{outline:0}#docs-instant-button-bubble.dcs-d-dcs-w-dcs-sf{-ms-high-contrast-adjust:none}.dcs-fl{font-family:’Material Icons Extended’;font-weight:normal;font-style:normal;font-size:24px;line-height:1;letter-spacing:normal;text-rendering:optimizeLegibility;text-transform:none;display:inline-block;word-wrap:normal;direction:ltr;font-feature-settings:’liga’ 1;-webkit-font-smoothing:antialiased}html[dir=”rtl”] .dcs-gl{-moz-transform:scaleX(-1);-o-transform:scaleX(-1);-webkit-transform:scaleX(-1);transform:scaleX(-1);filter:FlipH;-ms-filter:”FlipH”}.dcs-d-dcs-e-dcs-fb{border:2px solid rgba(0,0,0,0.38);border-radius:2px;cursor:pointer;float:left;height:12px;margin:1px;outline:none;top:4px;vertical-align:middle;width:12px}.dcs-d-dcs-e-dcs-fb-dcs-li{background:#4285f4 url(“data:image/svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+CjxzdmcKICAgeG1sbnM6ZGM9Imh0dHA6Ly9wdXJsLm9yZy9kYy9lbGVtZW50cy8xLjEvIgogICB4bWxuczpjYz0iaHR0cDovL2NyZWF0aXZlY29tbW9ucy5vcmcvbnMjIgogICB4bWxuczpyZGY9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkvMDIvMjItcmRmLXN5bnRheC1ucyMiCiAgIHhtbG5zOnN2Zz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciCiAgIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwL3N2ZyIKICAgdmVyc2lvbj0iMS4xIgogICB2aWV3Qm94PSIwIDAgMSAxIgogICBwcmVzZXJ2ZUFzcGVjdFJhdGlvPSJ4TWluWU1pbiBtZWV0Ij4KICA8cGF0aAogICAgIGQ9Ik0gMC4wNDAzODA1OSwwLjYyNjc3NjcgMC4xNDY0NDY2MSwwLjUyMDcxMDY4IDAuNDI5Mjg5MzIsMC44MDM1NTMzOSAwLjMyMzIyMzMsMC45MDk2MTk0MSB6IE0gMC4yMTcxNTcyOSwwLjgwMzU1MzM5IDAuODUzNTUzMzksMC4xNjcxNTcyOSAwLjk1OTYxOTQxLDAuMjczMjIzMyAwLjMyMzIyMzMsMC45MDk2MTk0MSB6IgogICAgIGlkPSJyZWN0Mzc4MCIKICAgICBzdHlsZT0iZmlsbDojZmZmZmZmO2ZpbGwtb3BhY2l0eToxO3N0cm9rZTpub25lIiAvPgo8L3N2Zz4K”);border:2px solid #4285f4}.dcs-d-dcs-e-dcs-fb-dcs-xe{border:2px solid #4285f4}.dcs-d-dcs-e-dcs-fb-dcs-ff{border-color:rgba(0,0,0,0.26);cursor:default}.dcs-d-dcs-e-dcs-fb-dcs-ff.dcs-d-dcs-e-dcs-fb-dcs-li{background-clip:padding-box;background-color:rgba(0,0,0,0.26);border-color:rgba(0,0,0,0.26)}.dcs-d-dcs-e-dcs-hl>.dcs-d-dcs-e-dcs-fb-dcs-ff~label:first-of-type{color:rgba(0,0,0,0.54)}.dcs-d-dcs-e-dcs-fb-dcs-li.dcs-d-dcs-e-dcs-fb-dcs-xe{background-color:#2a56c6;border:2px solid #2a56c6}.dcs-d-dcs-e-dcs-hl>label{color:rgba(0,0,0,0.87);display:block;font:13px Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:20px;margin-left:30px;overflow-wrap:break-word;padding:4px 0;vertical-align:middle;width:auto;word-wrap:break-word}.dcs-d-dcs-e-dcs-il-dcs-fb-dcs-fb{outline:none}.dcs-d-dcs-e-dcs-il-dcs-fb .dcs-d-dcs-e-dcs-il-dcs-fb-dcs-fb{border:2px solid rgba(0,0,0,0.38);border-radius:2px;cursor:pointer;float:left;height:12px;margin:1px;position:relative;top:4px;vertical-align:middle;width:12px}.dcs-d-dcs-e-dcs-il-dcs-fb-dcs-fb.dcs-d-dcs-e-dcs-il-dcs-fb-dcs-li:before{content:url(“data:image/svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+CjxzdmcKICAgeG1sbnM6ZGM9Imh0dHA6Ly9wdXJsLm9yZy9kYy9lbGVtZW50cy8xLjEvIgogICB4bWxuczpjYz0iaHR0cDovL2NyZWF0aXZlY29tbW9ucy5vcmcvbnMjIgogICB4bWxuczpyZGY9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkvMDIvMjItcmRmLXN5bnRheC1ucyMiCiAgIHhtbG5zOnN2Zz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciCiAgIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwL3N2ZyIKICAgdmVyc2lvbj0iMS4xIgogICB2aWV3Qm94PSIwIDAgMSAxIgogICBwcmVzZXJ2ZUFzcGVjdFJhdGlvPSJ4TWluWU1pbiBtZWV0Ij4KICA8cGF0aAogICAgIGQ9Ik0gMC4wNDAzODA1OSwwLjYyNjc3NjcgMC4xNDY0NDY2MSwwLjUyMDcxMDY4IDAuNDI5Mjg5MzIsMC44MDM1NTMzOSAwLjMyMzIyMzMsMC45MDk2MTk0MSB6IE0gMC4yMTcxNTcyOSwwLjgwMzU1MzM5IDAuODUzNTUzMzksMC4xNjcxNTcyOSAwLjk1OTYxOTQxLDAuMjczMjIzMyAwLjMyMzIyMzMsMC45MDk2MTk0MSB6IgogICAgIGlkPSJyZWN0Mzc4MCIKICAgICBzdHlsZT0iZmlsbDojZmZmZmZmO2ZpbGwtb3BhY2l0eToxO3N0cm9rZTpub25lIiAvPgo8L3N2Zz4K”);display:block;line-height:12px}.dcs-d-dcs-e-dcs-il-dcs-fb-dcs-fb.dcs-d-dcs-e-dcs-il-dcs-fb-dcs-li{background-color:#4285f4;border:2px solid #4285f4}.dcs-d-dcs-e-dcs-il-dcs-fb-dcs-xe .dcs-d-dcs-e-dcs-il-dcs-fb-dcs-fb{border:2px solid #4285f4}.dcs-d-dcs-e-dcs-il-dcs-fb-dcs-ff .dcs-d-dcs-e-dcs-il-dcs-fb-dcs-fb{border-color:rgba(0,0,0,0.26);cursor:default}.dcs-d-dcs-e-dcs-il-dcs-fb-dcs-ff .dcs-d-dcs-e-dcs-il-dcs-fb-dcs-fb.dcs-d-dcs-e-dcs-il-dcs-fb-dcs-li{background-clip:padding-box;background-color:rgba(0,0,0,0.26);border-color:rgba(0,0,0,0.26)}.dcs-d-dcs-e-dcs-il-dcs-fb-dcs-xe .dcs-d-dcs-e-dcs-il-dcs-fb-dcs-fb.dcs-d-dcs-e-dcs-il-dcs-fb-dcs-li{background-color:#2a56c6;border:2px solid #2a56c6}.dcs-d-dcs-e-dcs-il-dcs-fb .dcs-d-dcs-e-dcs-il-dcs-fb-dcs-ye{color:rgba(0,0,0,0.87);display:block;font:13px Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:20px;margin-left:30px;overflow-wrap:break-word;padding:4px 0;vertical-align:middle;width:auto;word-wrap:break-word}.dcs-d-dcs-e-dcs-il-dcs-fb.dcs-d-dcs-e-dcs-il-dcs-fb-dcs-ff .dcs-d-dcs-e-dcs-il-dcs-fb-dcs-ye{color:rgba(0,0,0,0.54)}.dcs-d-dcs-e-dcs-il-dcs-fb .dcs-d-dcs-e-dcs-il-dcs-fb-dcs-jl-dcs-h{display:none}div.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb,span.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb{border:2px solid #5f6368;border-radius:2px;box-sizing:border-box;cursor:pointer;height:18px;margin:1px;outline:none;top:4px;vertical-align:middle;width:18px;display:inline-block}div.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb-dcs-li:before,span.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb-dcs-li:before{content:url(“data:image/svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+CjxzdmcKICAgeG1sbnM6ZGM9Imh0dHA6Ly9wdXJsLm9yZy9kYy9lbGVtZW50cy8xLjEvIgogICB4bWxuczpjYz0iaHR0cDovL2NyZWF0aXZlY29tbW9ucy5vcmcvbnMjIgogICB4bWxuczpyZGY9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkvMDIvMjItcmRmLXN5bnRheC1ucyMiCiAgIHhtbG5zOnN2Zz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciCiAgIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwL3N2ZyIKICAgdmVyc2lvbj0iMS4xIgogICB2aWV3Qm94PSIwIDAgMSAxIgogICBwcmVzZXJ2ZUFzcGVjdFJhdGlvPSJ4TWluWU1pbiBtZWV0Ij4KICA8cGF0aAogICAgIGQ9Ik0gMC4wNDAzODA1OSwwLjYyNjc3NjcgMC4xNDY0NDY2MSwwLjUyMDcxMDY4IDAuNDI5Mjg5MzIsMC44MDM1NTMzOSAwLjMyMzIyMzMsMC45MDk2MTk0MSB6IE0gMC4yMTcxNTcyOSwwLjgwMzU1MzM5IDAuODUzNTUzMzksMC4xNjcxNTcyOSAwLjk1OTYxOTQxLDAuMjczMjIzMyAwLjMyMzIyMzMsMC45MDk2MTk0MSB6IgogICAgIGlkPSJyZWN0Mzc4MCIKICAgICBzdHlsZT0iZmlsbDojZmZmZmZmO2ZpbGwtb3BhY2l0eToxO3N0cm9rZTpub25lIiAvPgo8L3N2Zz4K”);display:block;line-height:15px}div.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb-dcs-li,span.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb-dcs-li{background-color:#1a73e8;content:url(“data:image/svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+CjxzdmcKICAgeG1sbnM6ZGM9Imh0dHA6Ly9wdXJsLm9yZy9kYy9lbGVtZW50cy8xLjEvIgogICB4bWxuczpjYz0iaHR0cDovL2NyZWF0aXZlY29tbW9ucy5vcmcvbnMjIgogICB4bWxuczpyZGY9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkvMDIvMjItcmRmLXN5bnRheC1ucyMiCiAgIHhtbG5zOnN2Zz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciCiAgIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwL3N2ZyIKICAgdmVyc2lvbj0iMS4xIgogICB2aWV3Qm94PSIwIDAgMSAxIgogICBwcmVzZXJ2ZUFzcGVjdFJhdGlvPSJ4TWluWU1pbiBtZWV0Ij4KICA8cGF0aAogICAgIGQ9Ik0gMC4wNDAzODA1OSwwLjYyNjc3NjcgMC4xNDY0NDY2MSwwLjUyMDcxMDY4IDAuNDI5Mjg5MzIsMC44MDM1NTMzOSAwLjMyMzIyMzMsMC45MDk2MTk0MSB6IE0gMC4yMTcxNTcyOSwwLjgwMzU1MzM5IDAuODUzNTUzMzksMC4xNjcxNTcyOSAwLjk1OTYxOTQxLDAuMjczMjIzMyAwLjMyMzIyMzMsMC45MDk2MTk0MSB6IgogICAgIGlkPSJyZWN0Mzc4MCIKICAgICBzdHlsZT0iZmlsbDojZmZmZmZmO2ZpbGwtb3BhY2l0eToxO3N0cm9rZTpub25lIiAvPgo8L3N2Zz4K”);border:2px solid #1a73e8}div.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb-dcs-xe,span.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb-dcs-xe{border:2px solid #1a73e8}div.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb-dcs-ff,span.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb-dcs-ff{cursor:default;opacity:.38}div.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb-dcs-ff.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb-dcs-li,span.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb-dcs-ff.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb-dcs-li{background-clip:padding-box;background-color:#5f6368;border-color:#5f6368;opacity:.38}div.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb-dcs-li.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb-dcs-xe,span.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb-dcs-li.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb-dcs-xe{background-color:#1a73e8;border:2px solid #1a73e8}.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb{display:flex;flex-wrap:wrap;outline:none;padding:8px 0px;width:100%}.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-sg{width:40px;height:40px;border-radius:50%;position:absolute;margin-left:-10px;margin-top:-10px}.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-fb{border:2px solid #5f6368;border-radius:2px;box-sizing:border-box;cursor:pointer;height:18px;margin:1px;outline:none;top:4px;vertical-align:middle;width:18px}.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-fb.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-li:before{content:url(“data:image/svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+CjxzdmcKICAgeG1sbnM6ZGM9Imh0dHA6Ly9wdXJsLm9yZy9kYy9lbGVtZW50cy8xLjEvIgogICB4bWxuczpjYz0iaHR0cDovL2NyZWF0aXZlY29tbW9ucy5vcmcvbnMjIgogICB4bWxuczpyZGY9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkvMDIvMjItcmRmLXN5bnRheC1ucyMiCiAgIHhtbG5zOnN2Zz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciCiAgIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwL3N2ZyIKICAgdmVyc2lvbj0iMS4xIgogICB2aWV3Qm94PSIwIDAgMSAxIgogICBwcmVzZXJ2ZUFzcGVjdFJhdGlvPSJ4TWluWU1pbiBtZWV0Ij4KICA8cGF0aAogICAgIGQ9Ik0gMC4wNDAzODA1OSwwLjYyNjc3NjcgMC4xNDY0NDY2MSwwLjUyMDcxMDY4IDAuNDI5Mjg5MzIsMC44MDM1NTMzOSAwLjMyMzIyMzMsMC45MDk2MTk0MSB6IE0gMC4yMTcxNTcyOSwwLjgwMzU1MzM5IDAuODUzNTUzMzksMC4xNjcxNTcyOSAwLjk1OTYxOTQxLDAuMjczMjIzMyAwLjMyMzIyMzMsMC45MDk2MTk0MSB6IgogICAgIGlkPSJyZWN0Mzc4MCIKICAgICBzdHlsZT0iZmlsbDojZmZmZmZmO2ZpbGwtb3BhY2l0eToxO3N0cm9rZTpub25lIiAvPgo8L3N2Zz4K”);display:block;line-height:15px}.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-fb.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-li{background-color:#1a73e8;content:url(“data:image/svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+CjxzdmcKICAgeG1sbnM6ZGM9Imh0dHA6Ly9wdXJsLm9yZy9kYy9lbGVtZW50cy8xLjEvIgogICB4bWxuczpjYz0iaHR0cDovL2NyZWF0aXZlY29tbW9ucy5vcmcvbnMjIgogICB4bWxuczpyZGY9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkvMDIvMjItcmRmLXN5bnRheC1ucyMiCiAgIHhtbG5zOnN2Zz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciCiAgIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwL3N2ZyIKICAgdmVyc2lvbj0iMS4xIgogICB2aWV3Qm94PSIwIDAgMSAxIgogICBwcmVzZXJ2ZUFzcGVjdFJhdGlvPSJ4TWluWU1pbiBtZWV0Ij4KICA8cGF0aAogICAgIGQ9Ik0gMC4wNDAzODA1OSwwLjYyNjc3NjcgMC4xNDY0NDY2MSwwLjUyMDcxMDY4IDAuNDI5Mjg5MzIsMC44MDM1NTMzOSAwLjMyMzIyMzMsMC45MDk2MTk0MSB6IE0gMC4yMTcxNTcyOSwwLjgwMzU1MzM5IDAuODUzNTUzMzksMC4xNjcxNTcyOSAwLjk1OTYxOTQxLDAuMjczMjIzMyAwLjMyMzIyMzMsMC45MDk2MTk0MSB6IgogICAgIGlkPSJyZWN0Mzc4MCIKICAgICBzdHlsZT0iZmlsbDojZmZmZmZmO2ZpbGwtb3BhY2l0eToxO3N0cm9rZTpub25lIiAvPgo8L3N2Zz4K”);border:2px solid #1a73e8}.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-ff .dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-fb{cursor:default;opacity:.38}.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-oe .dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-sg{background-color:#5f6368;opacity:.04}.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-xe .dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-sg{background-color:#5f6368;opacity:.06}.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-gb .dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-sg{background-color:#5f6368;opacity:.1}.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-ff .dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-fb.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-li{background-clip:padding-box;background-color:#5f6368;border-color:#5f6368;opacity:.38}.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-oe .dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-li+.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-sg{background-color:#1a73e8;opacity:.04}.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-xe .dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-li+.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-sg{background-color:#1a73e8;opacity:.06}.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-gb .dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-li+.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-sg{background-color:#1a73e8;opacity:.1}.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb .dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-ye{color:#3c4043;display:block;font:14px Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;line-height:16px;margin-left:12px;overflow-wrap:break-word;padding:3px 0;vertical-align:middle;width:auto;word-wrap:break-word}.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-ff .dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-ye{opacity:.38}.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb .dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-jl{color:#80868b;font-family:arial,sans-serif;font-family:var(–docs-material-font-family,arial,sans-serif);font-size:12px;margin-left:32px;padding:1px 0;width:100%}.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-ff .dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-jl{opacity:.38}.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb .dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-il-dcs-fb-dcs-jl-dcs-h{display:none}.dcs-dc-dcs-jk-dcs-kk{position:relative;display:-moz-inline-box;display:inline-block}* html .dcs-dc-dcs-jk-dcs-kk{display:inline}*:first-child+html .dcs-dc-dcs-jk-dcs-kk{display:inline}.dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb{background:#ddd url(//ssl.gstatic.com/editor/button-bg.png) repeat-x top left;border:0;color:#000;cursor:pointer;list-style:none;margin:2px;outline:none;padding:0;text-decoration:none;vertical-align:middle}.dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-sh-dcs-oh,.dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-xd-dcs-oh{border-style:solid;border-color:#aaa;vertical-align:top}.dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-sh-dcs-oh{margin:0;border-width:1px 0;padding:0}.dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-xd-dcs-oh{margin:0 -1px;border-width:0 1px;padding:3px 4px}* html .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-xd-dcs-oh{left:-1px}* html .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-zd .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-sh-dcs-oh{left:-1px;right:auto}* html .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-zd .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-xd-dcs-oh{right:auto}*:first-child+html .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-xd-dcs-oh{left:-1px}*:first-child+html .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-zd .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-xd-dcs-oh{left:1px;right:auto}::root .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb,::root .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-sh-dcs-oh,::root .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-xd-dcs-oh{line-height:0}::root .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-jf,::root .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-fc{line-height:normal}.dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-ff{background-image:none!important;opacity:0.3;-moz-opacity:0.3;filter:alpha(opacity=30)}.dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-ff .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-sh-dcs-oh,.dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-ff .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-xd-dcs-oh,.dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-ff .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-jf,.dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-ff .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-fc{color:#333!important;border-color:#999!important}* html .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-ff{margin:2px 1px!important;padding:0 1px!important}*:first-child+html .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-ff{margin:2px 1px!important;padding:0 1px!important}.dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-oe .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-sh-dcs-oh,.dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-oe .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-xd-dcs-oh{border-color:#9cf #69e #69e #7af!important}.dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-gb,.dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-gj{background-color:#bbb;background-position:bottom left}.dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-xe .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-sh-dcs-oh,.dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-xe .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-xd-dcs-oh{border-color:orange}.dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-jf{padding:0 4px 0 0;vertical-align:top}.dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-fc{height:15px;width:7px;background:url(//ssl.gstatic.com/editor/editortoolbar.png) no-repeat -388px 0;vertical-align:top}.dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-ih-dcs-yh,.dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-ih-dcs-yh .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-sh-dcs-oh,.dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-ih-dcs-yh .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-xd-dcs-oh{margin-right:0}.dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-ih-dcs-u,.dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-ih-dcs-u .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-sh-dcs-oh,.dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-ih-dcs-u .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-xd-dcs-oh{margin-left:0}.dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-ih-dcs-u .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-xd-dcs-oh{border-left:1px solid #fff}.dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-ih-dcs-u.dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-li .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-xd-dcs-oh{border-left:1px solid #ddd}.dcs-f-dcs-bb{-webkit-border-radius:2px;-moz-border-radius:2px;border-radius:2px;cursor:default;font-size:11px;font-weight:bold;text-align:center;white-space:nowrap;margin-right:16px;height:27px;line-height:27px;min-width:54px;outline:0px;padding:0 8px}.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe{-webkit-box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,.1);-moz-box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,.1);box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,.1)}.dcs-f-dcs-bb-dcs-qb{-webkit-box-shadow:inset 0px 1px 2px rgba(0,0,0,0.1);-moz-box-shadow:inset 0px 1px 2px rgba(0,0,0,0.1);box-shadow:inset 0px 1px 2px rgba(0,0,0,0.1)}.dcs-f-dcs-bb .dcs-f-dcs-bb-dcs-df{margin-top:-3px;vertical-align:middle}.dcs-f-dcs-bb-dcs-ye{margin-left:5px}.dcs-f-dcs-bb-dcs-rf{min-width:34px;padding:0}.dcs-f-dcs-bb-dcs-ih-dcs-u,.dcs-f-dcs-bb-dcs-ih-dcs-yh{z-index:1}.dcs-f-dcs-bb-dcs-ih-dcs-u.dcs-f-dcs-bb-dcs-ff{z-index:0}.dcs-f-dcs-bb-dcs-li.dcs-f-dcs-bb-dcs-ih-dcs-u,.dcs-f-dcs-bb-dcs-li.dcs-f-dcs-bb-dcs-ih-dcs-yh{z-index:2}.dcs-f-dcs-bb-dcs-ih-dcs-u:focus,.dcs-f-dcs-bb-dcs-ih-dcs-yh:focus,.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe.dcs-f-dcs-bb-dcs-ih-dcs-u,.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe.dcs-f-dcs-bb-dcs-ih-dcs-yh{z-index:3}.dcs-f-dcs-bb-dcs-ih-dcs-u{margin-left:-1px;-moz-border-radius-bottomleft:0;-moz-border-radius-topleft:0;-webkit-border-bottom-left-radius:0;-webkit-border-top-left-radius:0;border-bottom-left-radius:0;border-top-left-radius:0}.dcs-f-dcs-bb-dcs-ih-dcs-yh{margin-right:0px;-moz-border-radius-topright:0;-moz-border-radius-bottomright:0;-webkit-border-top-right-radius:0;-webkit-border-bottom-right-radius:0;border-top-right-radius:0;border-bottom-right-radius:0}.dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-ff:active{-webkit-box-shadow:none;-moz-box-shadow:none;box-shadow:none}.dcs-f-dcs-bb-dcs-ze{-webkit-box-shadow:none;-moz-box-shadow:none;box-shadow:none;background-color:#4d90fe;background-image:-webkit-linear-gradient(top,#4d90fe,#4787ed);background-image:-moz-linear-gradient(top,#4d90fe,#4787ed);background-image:-ms-linear-gradient(top,#4d90fe,#4787ed);background-image:-o-linear-gradient(top,#4d90fe,#4787ed);background-image:linear-gradient(top,#4d90fe,#4787ed);border:1px solid #3079ed;color:#fff}.dcs-f-dcs-bb-dcs-ze.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe{-webkit-box-shadow:none;-moz-box-shadow:none;box-shadow:none;background-color:#357ae8;background-image:-webkit-linear-gradient(top,#4d90fe,#357ae8);background-image:-moz-linear-gradient(top,#4d90fe,#357ae8);background-image:-ms-linear-gradient(top,#4d90fe,#357ae8);background-image:-o-linear-gradient(top,#4d90fe,#357ae8);background-image:linear-gradient(top,#4d90fe,#357ae8);border:1px solid #2f5bb7;border-bottom-color:#2f5bb7}.dcs-f-dcs-bb-dcs-ze:focus{-webkit-box-shadow:inset 0 0 0 1px #fff;-moz-box-shadow:inset 0 0 0 1px #fff;box-shadow:inset 0 0 0 1px #fff;border:1px solid #fff;border:rgba(0,0,0,0) solid 1px;outline:1px solid #4d90fe;outline:rgba(0,0,0,0) 0}.dcs-f-dcs-bb-dcs-ze.dcs-f-dcs-bb-dcs-i-dcs-j{-webkit-box-shadow:none;-moz-box-shadow:none;box-shadow:none;outline:none}.dcs-f-dcs-bb-dcs-ze:active{-webkit-box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);-moz-box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);background:#357ae8;border:1px solid #2f5bb7;border-top:1px solid #2f5bb7}.dcs-f-dcs-bb-dcs-ze.dcs-f-dcs-bb-dcs-ff{background:#4d90fe;filter:alpha(opacity=50);opacity:0.5}.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc{-webkit-box-shadow:none;-moz-box-shadow:none;box-shadow:none;background-color:#f5f5f5;background-image:-webkit-linear-gradient(top,#f5f5f5,#f1f1f1);background-image:-moz-linear-gradient(top,#f5f5f5,#f1f1f1);background-image:-ms-linear-gradient(top,#f5f5f5,#f1f1f1);background-image:-o-linear-gradient(top,#f5f5f5,#f1f1f1);background-image:linear-gradient(top,#f5f5f5,#f1f1f1);color:#444;border:1px solid #dcdcdc;border:1px solid rgba(0,0,0,0.1)}.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe,.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-i-dcs-j.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe{-webkit-box-shadow:none;-moz-box-shadow:none;box-shadow:none;background-color:#f8f8f8;background-image:-webkit-linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);background-image:-moz-linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);background-image:-ms-linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);background-image:-o-linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);background-image:linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);border:1px solid #c6c6c6;color:#333}.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc:active,.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe:active{-webkit-box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.1);-moz-box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.1);box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.1);background:#f8f8f8;color:#333}.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-qb,.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-i-dcs-j.dcs-f-dcs-bb-dcs-qb{background-color:#eee;background-image:-webkit-linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);background-image:-moz-linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);background-image:-ms-linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);background-image:-o-linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);background-image:linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);border:1px solid #ccc;color:#333}.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-li,.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-i-dcs-j.dcs-f-dcs-bb-dcs-li{-webkit-box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.1);-moz-box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.1);box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.1);background-color:#eee;background-image:-webkit-linear-gradient(top,#eee,#e0e0e0);background-image:-moz-linear-gradient(top,#eee,#e0e0e0);background-image:-ms-linear-gradient(top,#eee,#e0e0e0);background-image:-o-linear-gradient(top,#eee,#e0e0e0);background-image:linear-gradient(top,#eee,#e0e0e0);border:1px solid #ccc;color:#333}.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc:focus{border:1px solid #4d90fe;outline:none}.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-i-dcs-j{border:1px solid #dcdcdc;border:1px solid rgba(0,0,0,0.1);outline:none}.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-ff{background:#fff;border:1px solid #f3f3f3;border:1px solid rgba(0,0,0,0.05);color:#b8b8b8}.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc .dcs-f-dcs-bb-dcs-df{opacity:.55}.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-li .dcs-f-dcs-bb-dcs-df,.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-qb .dcs-f-dcs-bb-dcs-df,.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe .dcs-f-dcs-bb-dcs-df{opacity:0.9}.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-ff .dcs-f-dcs-bb-dcs-df{filter:alpha(opacity=33);opacity:0.333}.dcs-f-dcs-fb{-webkit-border-radius:1px;-moz-border-radius:1px;border-radius:1px;background-color:rgba(255,255,255,.05);border:1px solid #c6c6c6;border:1px solid rgba(155,155,155,.57);font-size:1px;height:11px;margin:0px 4px 0px 1px;outline:0;vertical-align:text-bottom;width:11px}.dcs-f-dcs-fb-dcs-cf{background-color:#fff;background-color:rgba(255,255,255,.65)}.dcs-f-dcs-fb-dcs-li{background-color:#fff;background-color:rgba(255,255,255,.65)}.dcs-f-dcs-fb-dcs-oe{-webkit-box-shadow:inset 0px 1px 1px rgba(0,0,0,.1);-moz-box-shadow:inset 0px 1px 1px rgba(0,0,0,.1);box-shadow:inset 0px 1px 1px rgba(0,0,0,.1);border:1px solid #b2b2b2}.dcs-f-dcs-fb-dcs-gb{background-color:#ebebeb}.dcs-f-dcs-fb-dcs-xe{border:1px solid #4d90fe}.dcs-f-dcs-fb-dcs-jh.dcs-f-dcs-fb-dcs-xe{border:1px solid #c6c6c6;border:1px solid rgba(155,155,155,.57)}.dcs-f-dcs-fb-dcs-ff,.dcs-f-dcs-fb-dcs-jh.dcs-f-dcs-fb-dcs-ff{background-color:#fff;border:1px solid #f1f1f1;cursor:default}.dcs-f-dcs-fb-dcs-v{height:15px;outline:0;width:15px;left:0;position:relative;top:-3px}.dcs-f-dcs-fb-dcs-cf .dcs-f-dcs-fb-dcs-v{background:url(//ssl.gstatic.com/ui/v1/menu/checkmark-partial.png) no-repeat -5px -3px;background-image:-webkit-image-set(url(//ssl.gstatic.com/ui/v1/menu/checkmark-partial.png) 1x,url(//ssl.gstatic.com/ui/v1/menu/checkmark-partial_2x.png) 2x)}.dcs-f-dcs-fb-dcs-li .dcs-f-dcs-fb-dcs-v{background:url(//ssl.gstatic.com/ui/v1/menu/checkmark.png) no-repeat -5px -3px;background-image:-webkit-image-set(url(//ssl.gstatic.com/ui/v1/menu/checkmark.png) 1x,url(//ssl.gstatic.com/ui/v1/menu/checkmark_2x.png) 2x)}.dcs-dc-dcs-ei,.dcs-s-dcs-t{-webkit-box-shadow:0 4px 16px rgba(0,0,0,.2);-moz-box-shadow:0 4px 16px rgba(0,0,0,.2);box-shadow:0 4px 16px rgba(0,0,0,.2);background:#fff;background-clip:padding-box;border:1px solid #acacac;border:1px solid rgba(0,0,0,.333);outline:0;position:absolute}.dcs-dc-dcs-ei-dcs-xb,.dcs-s-dcs-t-dcs-xb{background:#fff;left:0;position:absolute;top:0}div.dcs-dc-dcs-ei-dcs-xb,div.dcs-s-dcs-t-dcs-xb{filter:alpha(opacity=75);-moz-opacity:.75;opacity:.75}.dcs-s-dcs-t{color:#000;padding:30px 42px}.dcs-s-dcs-t-dcs-m{background-color:#fff;color:#000;cursor:default;font-size:16px;font-weight:normal;line-height:24px;margin:0 0 16px}.dcs-s-dcs-t-dcs-m-dcs-hk{height:11px;opacity:0.7;padding:17px;position:absolute;right:0px;top:0px;width:11px}.dcs-s-dcs-t-dcs-m-dcs-hk:after{content:”;background:url(//ssl.gstatic.com/ui/v1/dialog/close-x.png);position:absolute;height:11px;width:11px;right:17px}.dcs-s-dcs-t-dcs-m-dcs-hk:hover{opacity:1}.dcs-s-dcs-t-dcs-c{background-color:#fff;line-height:1.4em;word-wrap:break-word}.dcs-s-dcs-t-dcs-ci{margin-top:16px}.dcs-s-dcs-t-dcs-ci button{-webkit-border-radius:2px;-moz-border-radius:2px;border-radius:2px;background-color:#f5f5f5;background-image:-webkit-linear-gradient(top,#f5f5f5,#f1f1f1);background-image:-moz-linear-gradient(top,#f5f5f5,#f1f1f1);background-image:-ms-linear-gradient(top,#f5f5f5,#f1f1f1);background-image:-o-linear-gradient(top,#f5f5f5,#f1f1f1);background-image:linear-gradient(top,#f5f5f5,#f1f1f1);border:1px solid #dcdcdc;border:1px solid rgba(0,0,0,0.1);color:#444;cursor:default;font-family:inherit;font-size:11px;font-weight:bold;height:29px;line-height:27px;margin:0 16px 0 0;min-width:72px;outline:0;padding:0 8px}.dcs-s-dcs-t-dcs-ci button:hover,.dcs-s-dcs-t-dcs-ci button:active{-webkit-box-shadow:0px 1px 1px rgba(0,0,0,0.1);-moz-box-shadow:0px 1px 1px rgba(0,0,0,0.1);box-shadow:0px 1px 1px rgba(0,0,0,0.1);background-color:#f8f8f8;background-image:-webkit-linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);background-image:-moz-linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);background-image:-ms-linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);background-image:-o-linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);background-image:linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);border:1px solid #c6c6c6;color:#333}.dcs-s-dcs-t-dcs-ci button:active{-webkit-box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.1);-moz-box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.1);box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.1)}.dcs-s-dcs-t-dcs-ci button:focus{border:1px solid #4d90fe}.dcs-s-dcs-t-dcs-ci button[disabled]{-webkit-box-shadow:none;-moz-box-shadow:none;box-shadow:none;background:#fff;background-image:none;border:1px solid #f3f3f3;border:1px solid rgba(0,0,0,0.05);color:#b8b8b8}.dcs-s-dcs-t-dcs-ci .dcs-dc-dcs-kh-dcs-ze{background-color:#4d90fe;background-image:-webkit-linear-gradient(top,#4d90fe,#4787ed);background-image:-moz-linear-gradient(top,#4d90fe,#4787ed);background-image:-ms-linear-gradient(top,#4d90fe,#4787ed);background-image:-o-linear-gradient(top,#4d90fe,#4787ed);background-image:linear-gradient(top,#4d90fe,#4787ed);border:1px solid #3079ed;color:#fff}.dcs-s-dcs-t-dcs-ci .dcs-dc-dcs-kh-dcs-ze:hover,.dcs-s-dcs-t-dcs-ci .dcs-dc-dcs-kh-dcs-ze:active{background-color:#357ae8;background-image:-webkit-linear-gradient(top,#4d90fe,#357ae8);background-image:-moz-linear-gradient(top,#4d90fe,#357ae8);background-image:-ms-linear-gradient(top,#4d90fe,#357ae8);background-image:-o-linear-gradient(top,#4d90fe,#357ae8);background-image:linear-gradient(top,#4d90fe,#357ae8);border:1px solid #2f5bb7;color:#fff}.dcs-s-dcs-t-dcs-ci .dcs-dc-dcs-kh-dcs-ze:active{-webkit-box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);-moz-box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3)}.dcs-s-dcs-t-dcs-ci .dcs-dc-dcs-kh-dcs-ze:focus{-webkit-box-shadow:inset 0 0 0 1px #fff;-moz-box-shadow:inset 0 0 0 1px #fff;box-shadow:inset 0 0 0 1px #fff;border:1px solid #fff;border:rgba(0,0,0,0) solid 1px;outline:1px solid #4d90fe;outline:rgba(0,0,0,0) 0}.dcs-s-dcs-t-dcs-ci .dcs-dc-dcs-kh-dcs-ze[disabled]{-webkit-box-shadow:none;-moz-box-shadow:none;box-shadow:none;background:#4d90fe;color:#fff;filter:alpha(opacity=50);opacity:0.5}.dcs-f-dcs-ri,.dcs-f-dcs-fj,.dcs-f-dcs-id{width:512px}.dcs-dc-dcs-ec{-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0;border-radius:0;-webkit-box-shadow:0 2px 4px rgba(0,0,0,0.2);-moz-box-shadow:0 2px 4px rgba(0,0,0,0.2);box-shadow:0 2px 4px rgba(0,0,0,0.2);-webkit-transition:opacity 0.218s;-moz-transition:opacity 0.218s;-o-transition:opacity 0.218s;transition:opacity 0.218s;background:#fff;border:1px solid #ccc;border:1px solid rgba(0,0,0,.2);cursor:default;font-size:13px;margin:0;outline:none;padding:6px 0;position:absolute}.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb{-webkit-border-radius:2px;-moz-border-radius:2px;border-radius:2px;background-color:#f5f5f5;background-image:-webkit-linear-gradient(top,#f5f5f5,#f1f1f1);background-image:-moz-linear-gradient(top,#f5f5f5,#f1f1f1);background-image:-ms-linear-gradient(top,#f5f5f5,#f1f1f1);background-image:-o-linear-gradient(top,#f5f5f5,#f1f1f1);background-image:linear-gradient(top,#f5f5f5,#f1f1f1);border:1px solid #dcdcdc;color:#444;cursor:default;font-size:11px;font-weight:bold;line-height:27px;list-style:none;margin:0 2px;min-width:46px;outline:none;padding:0 18px 0 6px;text-align:center;text-decoration:none}.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-ff{background-color:#fff;border-color:#f3f3f3;color:#b8b8b8}.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-oe{background-color:#f8f8f8;background-image:-webkit-linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);background-image:-moz-linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);background-image:-ms-linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);background-image:-o-linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);background-image:linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);-webkit-box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,.1);-moz-box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,.1);box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,.1);border-color:#c6c6c6;color:#333}.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-xe{border-color:#4d90fe}.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-gj,.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-gb{-webkit-box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.1);-moz-box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.1);box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.1);background-color:#eee;background-image:-webkit-linear-gradient(top,#eee,#e0e0e0);background-image:-moz-linear-gradient(top,#eee,#e0e0e0);background-image:-ms-linear-gradient(top,#eee,#e0e0e0);background-image:-o-linear-gradient(top,#eee,#e0e0e0);background-image:linear-gradient(top,#eee,#e0e0e0);border:1px solid #ccc;color:#333;z-index:2}.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-jf{vertical-align:top;white-space:nowrap}.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-fc{border-color:#777 transparent;border-style:solid;border-width:4px 4px 0 4px;height:0;width:0;position:absolute;right:5px;top:12px}.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-df{margin-top:-3px;opacity:.55;vertical-align:middle}.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-gb .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-df,.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-gj .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-df,.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-qb .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-df,.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-oe .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-df{opacity:0.9}.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-gb .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-fc,.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-gj .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-fc,.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-qb .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-fc,.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-oe .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-fc{border-color:#595959 transparent}.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-u,.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-yh{z-index:1}.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-u.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-ff{z-index:0}.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-yh:focus,.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-oe.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-ih-dcs-yh{z-index:2}.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-u:focus,.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-oe.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-ih-dcs-u{z-index:2}.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-ih-dcs-u{margin-left:-1px;-moz-border-radius-bottomleft:0;-moz-border-radius-topleft:0;-webkit-border-bottom-left-radius:0;-webkit-border-top-left-radius:0;border-bottom-left-radius:0;border-top-left-radius:0;min-width:0;padding-left:0;vertical-align:top}.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-ih-dcs-yh{margin-right:0px;-moz-border-radius-topright:0;-moz-border-radius-bottomright:0;-webkit-border-top-right-radius:0;-webkit-border-bottom-right-radius:0;border-top-right-radius:0;border-bottom-right-radius:0}.dcs-dc-dcs-lf,.dcs-dc-dcs-kl,.dcs-dc-dcs-ll{position:relative;color:#333;cursor:pointer;list-style:none;margin:0;padding:6px 8em 6px 30px;white-space:nowrap}.dcs-dc-dcs-ec-dcs-ml .dcs-dc-dcs-lf,.dcs-dc-dcs-ec-dcs-nl .dcs-dc-dcs-lf{padding-left:16px;vertical-align:middle}.dcs-dc-dcs-ec-dcs-ol .dcs-dc-dcs-lf{padding-right:44px}.dcs-dc-dcs-lf-dcs-ff{cursor:default}.dcs-dc-dcs-lf-dcs-ff .dcs-dc-dcs-lf-dcs-yg,.dcs-dc-dcs-lf-dcs-ff .dcs-dc-dcs-lf-dcs-c{color:#ccc!important}.dcs-dc-dcs-lf-dcs-ff .dcs-dc-dcs-lf-dcs-hb{filter:alpha(opacity=30);opacity:0.3}.dcs-dc-dcs-lf-dcs-qe,.dcs-dc-dcs-lf-dcs-oe{background-color:#eee;border-color:#eee;border-style:dotted;border-width:1px 0;padding-top:5px;padding-bottom:5px}.dcs-dc-dcs-lf-dcs-qe .dcs-dc-dcs-lf-dcs-c,.dcs-dc-dcs-lf-dcs-oe .dcs-dc-dcs-lf-dcs-c{color:#333}.dcs-dc-dcs-lf-dcs-fb,.dcs-dc-dcs-lf-dcs-hb{background-repeat:no-repeat;height:21px;left:3px;position:absolute;right:auto;top:3px;vertical-align:middle;width:21px}.dcs-dc-dcs-vc-dcs-qb{background-image:url(//ssl.gstatic.com/ui/v1/menu/checkmark.png);background-repeat:no-repeat;background-position:left center}.dcs-dc-dcs-vc-dcs-qb .dcs-dc-dcs-lf-dcs-c{color:#333}.dcs-dc-dcs-lf-dcs-yg{color:#777;direction:ltr;left:auto;padding:0 6px;position:absolute;right:0;text-align:right}.dcs-dc-dcs-lf-dcs-sd-dcs-td{text-decoration:underline}.dcs-dc-dcs-lf-dcs-sd-dcs-ai{color:#777;font-size:12px;padding-left:4px}.dcs-dc-dcs-cl-dcs-bb,.dcs-dc-dcs-cl-dcs-ec-dcs-bb{-webkit-border-radius:2px;-moz-border-radius:2px;border-radius:2px;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none;background:0;border-color:transparent;border-style:solid;border-width:1px;outline:none;padding:0;height:24px;color:#444;line-height:24px;list-style:none;font-size:11px;font-weight:bold;text-decoration:none;vertical-align:middle;cursor:default}.dcs-dc-dcs-cl-dcs-bb-dcs-sh-dcs-oh,.dcs-dc-dcs-cl-dcs-bb-dcs-xd-dcs-oh .dcs-dc-dcs-cl-dcs-ec-dcs-bb-dcs-sh-dcs-oh,.dcs-dc-dcs-cl-dcs-ec-dcs-bb-dcs-xd-dcs-oh{border:0;vertical-align:top}.dcs-dc-dcs-cl-dcs-bb-dcs-sh-dcs-oh,.dcs-dc-dcs-cl-dcs-ec-dcs-bb-dcs-sh-dcs-oh{margin:0;padding:0}.dcs-dc-dcs-cl-dcs-bb-dcs-xd-dcs-oh,.dcs-dc-dcs-cl-dcs-ec-dcs-bb-dcs-xd-dcs-oh{padding:0 2px}.dcs-dc-dcs-cl-dcs-bb-dcs-oe,.dcs-dc-dcs-cl-dcs-bb-dcs-gb,.dcs-dc-dcs-cl-dcs-bb-dcs-li,.dcs-dc-dcs-cl-dcs-bb-dcs-qb{color:#222;padding:0}.dcs-dc-dcs-cl-dcs-bb-dcs-oe,.dcs-dc-dcs-cl-dcs-ec-dcs-bb-dcs-oe{border-color:#c6c6c6!important;color:#222}.dcs-dc-dcs-cl-dcs-ec-dcs-bb-dcs-gj{color:#222}.dcs-dc-dcs-cl-dcs-bb-dcs-oe,.dcs-dc-dcs-cl-dcs-ec-dcs-bb-dcs-oe{-webkit-box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,.1);-moz-box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,.1);box-shadow:0 1px 1px rgba(0,0,0,.1);background-color:#f8f8f8;background-image:-webkit-linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);background-image:-moz-linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);background-image:-ms-linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);background-image:-o-linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);background-image:linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1)}.dcs-dc-dcs-cl-dcs-bb-dcs-gb,.dcs-dc-dcs-cl-dcs-ec-dcs-bb-dcs-gb{-webkit-box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.1);-moz-box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.1);box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.1);background-color:#f6f6f6;background-image:-webkit-linear-gradient(top,#f6f6f6,#f1f1f1);background-image:-moz-linear-gradient(top,#f6f6f6,#f1f1f1);background-image:-ms-linear-gradient(top,#f6f6f6,#f1f1f1);background-image:-o-linear-gradient(top,#f6f6f6,#f1f1f1);background-image:linear-gradient(top,#f6f6f6,#f1f1f1);border-color:#c6c6c6}.dcs-dc-dcs-cl-dcs-bb-dcs-qb,.dcs-dc-dcs-cl-dcs-bb-dcs-li,.dcs-dc-dcs-cl-dcs-ec-dcs-bb-dcs-gj{-webkit-box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.1);-moz-box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.1);box-shadow:inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,.1);background-color:#eee;background-image:-webkit-linear-gradient(top,#eee,#e0e0e0);background-image:-moz-linear-gradient(top,#eee,#e0e0e0);background-image:-ms-linear-gradient(top,#eee,#e0e0e0);background-image:-o-linear-gradient(top,#eee,#e0e0e0);background-image:linear-gradient(top,#eee,#e0e0e0);border-color:#ccc}.dcs-dc-dcs-cl-dcs-bb-dcs-ff,.dcs-dc-dcs-cl-dcs-ec-dcs-bb-dcs-ff{color:#222!important;opacity:0.3;filter:alpha(opacity=30)}.dcs-dc-dcs-cl-dcs-bb-dcs-ih-dcs-yh,.dcs-dc-dcs-cl-dcs-bb-dcs-ih-dcs-yh .dcs-dc-dcs-cl-dcs-bb-dcs-sh-dcs-oh,.dcs-dc-dcs-cl-dcs-bb-dcs-ih-dcs-yh .dcs-dc-dcs-cl-dcs-bb-dcs-xd-dcs-oh{margin-right:0}.dcs-dc-dcs-cl-dcs-bb-dcs-ih-dcs-u,.dcs-dc-dcs-cl-dcs-bb-dcs-ih-dcs-u .dcs-dc-dcs-cl-dcs-bb-dcs-sh-dcs-oh,.dcs-dc-dcs-cl-dcs-bb-dcs-ih-dcs-u .dcs-dc-dcs-cl-dcs-bb-dcs-xd-dcs-oh{margin-left:0}.dcs-dc-dcs-cl-dcs-ec-dcs-bb-dcs-fc{background:url(//ssl.gstatic.com/ui/v1/disclosure/small-grey-disclosure-arrow-down.png) center no-repeat;float:right;margin:10px 2px 0 3px;padding:0;opacity:.8;vertical-align:middle;width:5px;height:7px;*float:none;*position:relative;*top:-3px}.dcs-dc-dcs-cl-dcs-ai{border-left:1px solid #ccc;height:17px;line-height:normal;list-style:none;margin:0 2px;outline:none;overflow:hidden;padding:0;text-decoration:none;vertical-align:middle;width:0}.dcs-dc-dcs-cl-dcs-ob .dcs-dc-dcs-cl-dcs-ec-dcs-bb-dcs-fc{background:url(//ssl.gstatic.com/ui/v1/disclosure/small-grey-disclosure-arrow-down.png) center no-repeat;height:11px;margin-top:7px;width:7px;-webkit-transform:none;-moz-transform:none;transform:none;filter:none}.dcs-dc-dcs-cl-dcs-ec-dcs-bb-dcs-jf{padding:0;margin:0}.dcs-f-dcs-ve::-webkit-scrollbar{height:16px;overflow:visible;width:16px}.dcs-f-dcs-ve::-webkit-scrollbar-button{height:0;width:0}.dcs-f-dcs-ve::-webkit-scrollbar-track{background-clip:padding-box;border:solid transparent;border-width:0 0 0 4px}.dcs-f-dcs-ve::-webkit-scrollbar-track:horizontal{border-width:4px 0 0}.dcs-f-dcs-ve::-webkit-scrollbar-track:hover{background-color:rgba(0,0,0,.05);box-shadow:inset 1px 0 0 rgba(0,0,0,.1)}.dcs-f-dcs-ve::-webkit-scrollbar-track:horizontal:hover{box-shadow:inset 0 1px 0 rgba(0,0,0,.1)}.dcs-f-dcs-ve::-webkit-scrollbar-track:active{background-color:rgba(0,0,0,.05);box-shadow:inset 1px 0 0 rgba(0,0,0,.14),inset -1px 0 0 rgba(0,0,0,.07)}.dcs-f-dcs-ve::-webkit-scrollbar-track:horizontal:active{box-shadow:inset 0 1px 0 rgba(0,0,0,.14),inset 0 -1px 0 rgba(0,0,0,.07)}.dcs-f-dcs-ve-dcs-pl.dcs-f-dcs-ve::-webkit-scrollbar-track:hover{background-color:rgba(255,255,255,.1);box-shadow:inset 1px 0 0 rgba(255,255,255,.2)}.dcs-f-dcs-ve-dcs-pl.dcs-f-dcs-ve::-webkit-scrollbar-track:horizontal:hover{box-shadow:inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.2)}.dcs-f-dcs-ve-dcs-pl.dcs-f-dcs-ve::-webkit-scrollbar-track:active{background-color:rgba(255,255,255,.1);box-shadow:inset 1px 0 0 rgba(255,255,255,.25),inset -1px 0 0 rgba(255,255,255,.15)}.dcs-f-dcs-ve-dcs-pl.dcs-f-dcs-ve::-webkit-scrollbar-track:horizontal:active{box-shadow:inset 0 1px 0 rgba(255,255,255,.25),inset 0 -1px 0 rgba(255,255,255,.15)}.dcs-f-dcs-ve::-webkit-scrollbar-thumb{background-color:rgba(0,0,0,.2);background-clip:padding-box;border:solid transparent;border-width:1px 1px 1px 6px;min-height:28px;padding:100px 0 0;box-shadow:inset 1px 1px 0 rgba(0,0,0,.1),inset 0 -1px 0 rgba(0,0,0,.07)}.dcs-f-dcs-ve::-webkit-scrollbar-thumb:horizontal{border-width:6px 1px 1px;padding:0 0 0 100px;box-shadow:inset 1px 1px 0 rgba(0,0,0,.1),inset -1px 0 0 rgba(0,0,0,.07)}.dcs-f-dcs-ve::-webkit-scrollbar-thumb:hover{background-color:rgba(0,0,0,.4);box-shadow:inset 1px 1px 1px rgba(0,0,0,.25)}.dcs-f-dcs-ve::-webkit-scrollbar-thumb:active{background-color:rgba(0,0,0,0.5);box-shadow:inset 1px 1px 3px rgba(0,0,0,0.35)}.dcs-f-dcs-ve-dcs-pl.dcs-f-dcs-ve::-webkit-scrollbar-thumb{background-color:rgba(255,255,255,.3);box-shadow:inset 1px 1px 0 rgba(255,255,255,.15),inset 0 -1px 0 rgba(255,255,255,.1)}.dcs-f-dcs-ve-dcs-pl.dcs-f-dcs-ve::-webkit-scrollbar-thumb:horizontal{box-shadow:inset 1px 1px 0 rgba(255,255,255,.15),inset -1px 0 0 rgba(255,255,255,.1)}.dcs-f-dcs-ve-dcs-pl.dcs-f-dcs-ve::-webkit-scrollbar-thumb:hover{background-color:rgba(255,255,255,.6);box-shadow:inset 1px 1px 1px rgba(255,255,255,.37)}.dcs-f-dcs-ve-dcs-pl.dcs-f-dcs-ve::-webkit-scrollbar-thumb:active{background-color:rgba(255,255,255,.75);box-shadow:inset 1px 1px 3px rgba(255,255,255,.5)}.dcs-f-dcs-ve-dcs-ql.dcs-f-dcs-ve::-webkit-scrollbar-track{border-width:0 1px 0 6px}.dcs-f-dcs-ve-dcs-ql.dcs-f-dcs-ve::-webkit-scrollbar-track:horizontal{border-width:6px 0 1px}.dcs-f-dcs-ve-dcs-ql.dcs-f-dcs-ve::-webkit-scrollbar-track:hover{background-color:rgba(0,0,0,.035);box-shadow:inset 1px 1px 0 rgba(0,0,0,.14),inset -1px -1px 0 rgba(0,0,0,.07)}.dcs-f-dcs-ve-dcs-ql.dcs-f-dcs-ve-dcs-pl.dcs-f-dcs-ve::-webkit-scrollbar-track:hover{background-color:rgba(255,255,255,.07);box-shadow:inset 1px 1px 0 rgba(255,255,255,.25),inset -1px -1px 0 rgba(255,255,255,.15)}.dcs-f-dcs-ve-dcs-ql.dcs-f-dcs-ve::-webkit-scrollbar-thumb{border-width:0 1px 0 6px}.dcs-f-dcs-ve-dcs-ql.dcs-f-dcs-ve::-webkit-scrollbar-thumb:horizontal{border-width:6px 0 1px}.dcs-f-dcs-ve::-webkit-scrollbar-corner{background:transparent}body.dcs-f-dcs-ve::-webkit-scrollbar-track-piece{background-clip:padding-box;background-color:#f5f5f5;border:solid #fff;border-width:0 0 0 3px;box-shadow:inset 1px 0 0 rgba(0,0,0,.14),inset -1px 0 0 rgba(0,0,0,.07)}body.dcs-f-dcs-ve::-webkit-scrollbar-track-piece:horizontal{border-width:3px 0 0;box-shadow:inset 0 1px 0 rgba(0,0,0,.14),inset 0 -1px 0 rgba(0,0,0,.07)}body.dcs-f-dcs-ve::-webkit-scrollbar-thumb{border-width:1px 1px 1px 5px}body.dcs-f-dcs-ve::-webkit-scrollbar-thumb:horizontal{border-width:5px 1px 1px}body.dcs-f-dcs-ve::-webkit-scrollbar-corner{background-clip:padding-box;background-color:#f5f5f5;border:solid #fff;border-width:3px 0 0 3px;box-shadow:inset 1px 1px 0 rgba(0,0,0,.14)}.dcs-f-dcs-ne{-webkit-box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.2);-moz-box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.2);box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,.2);background-color:#fff;border:1px solid;border-color:#bbb #bbb #a8a8a8;padding:16px;position:absolute;z-index:1201!important}.dcs-f-dcs-ne-dcs-rl{background:url(“//ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/common/x_8px.png”) no-repeat;border:1px solid transparent;height:21px;opacity:.4;outline:0;position:absolute;right:2px;top:2px;width:21px}.dcs-f-dcs-ne-dcs-rl:focus{border:1px solid #4d90fe;opacity:.8}.dcs-f-dcs-ne-dcs-wd{position:absolute}.dcs-f-dcs-ne-dcs-wd .dcs-f-dcs-ne-dcs-wf,.dcs-f-dcs-ne-dcs-wd .dcs-f-dcs-ne-dcs-ij{display:block;height:0;position:absolute;width:0}.dcs-f-dcs-ne-dcs-wd .dcs-f-dcs-ne-dcs-wf{border:9px solid}.dcs-f-dcs-ne-dcs-wd .dcs-f-dcs-ne-dcs-ij{border:8px solid}.dcs-f-dcs-ne-dcs-nj{bottom:0}.dcs-f-dcs-ne-dcs-hc{top:-9px}.dcs-f-dcs-ne-dcs-zg{left:-9px}.dcs-f-dcs-ne-dcs-dj{right:0}.dcs-f-dcs-ne-dcs-nj .dcs-f-dcs-ne-dcs-wf,.dcs-f-dcs-ne-dcs-hc .dcs-f-dcs-ne-dcs-wf{border-color:#bbb transparent;left:-9px}.dcs-f-dcs-ne-dcs-nj .dcs-f-dcs-ne-dcs-wf{border-color:#a8a8a8 transparent}.dcs-f-dcs-ne-dcs-nj .dcs-f-dcs-ne-dcs-ij,.dcs-f-dcs-ne-dcs-hc .dcs-f-dcs-ne-dcs-ij{border-color:#fff transparent;left:-8px}.dcs-f-dcs-ne-dcs-nj .dcs-f-dcs-ne-dcs-wf{border-bottom-width:0}.dcs-f-dcs-ne-dcs-nj .dcs-f-dcs-ne-dcs-ij{border-bottom-width:0}.dcs-f-dcs-ne-dcs-hc .dcs-f-dcs-ne-dcs-wf{border-top-width:0}.dcs-f-dcs-ne-dcs-hc .dcs-f-dcs-ne-dcs-ij{border-top-width:0;top:1px}.dcs-f-dcs-ne-dcs-zg .dcs-f-dcs-ne-dcs-wf,.dcs-f-dcs-ne-dcs-dj .dcs-f-dcs-ne-dcs-wf{border-color:transparent #bbb;top:-9px}.dcs-f-dcs-ne-dcs-zg .dcs-f-dcs-ne-dcs-ij,.dcs-f-dcs-ne-dcs-dj .dcs-f-dcs-ne-dcs-ij{border-color:transparent #fff;top:-8px}.dcs-f-dcs-ne-dcs-zg .dcs-f-dcs-ne-dcs-wf{border-left-width:0}.dcs-f-dcs-ne-dcs-zg .dcs-f-dcs-ne-dcs-ij{border-left-width:0;left:1px}.dcs-f-dcs-ne-dcs-dj .dcs-f-dcs-ne-dcs-wf{border-right-width:0}.dcs-f-dcs-ne-dcs-dj .dcs-f-dcs-ne-dcs-ij{border-right-width:0}.dcs-f-dcs-g{-webkit-border-radius:0;-moz-border-radius:0;border-radius:0;-webkit-box-shadow:none;-moz-box-shadow:none;box-shadow:none;-webkit-transition:visibility 0,opacity .13s ease-in;-moz-transition:visibility 0,opacity .13s ease-in;-o-transition:visibility 0,opacity .13s ease-in;transition:visibility 0,opacity .13s ease-in;background-color:#2a2a2a;border:1px solid #fff;color:#fff;cursor:default;display:block;font-size:11px;font-weight:bold;margin-left:-1px;opacity:1;padding:7px 9px;position:absolute;visibility:visible;white-space:pre-wrap;word-break:break-all;word-break:break-word}.dcs-f-dcs-g-dcs-h{-webkit-transition:visibility .13s,opacity .13s ease-out,left 0 linear .13s,top 0 linear .13s;-moz-transition:visibility .13s,opacity .13s ease-out,left 0 linear .13s,top 0 linear .13s;-o-transition:visibility .13s,opacity .13s ease-out,left 0 linear .13s,top 0 linear .13s;transition:visibility .13s,opacity .13s ease-out,left 0 linear .13s,top 0 linear .13s;opacity:0;left:20px!important;top:20px!important;visibility:hidden}.dcs-f-dcs-g-dcs-lj{display:none}.dcs-f-dcs-g-dcs-wd{pointer-events:none;position:absolute}.dcs-f-dcs-g-dcs-wd .dcs-f-dcs-g-dcs-wf,.dcs-f-dcs-g-dcs-wd .dcs-f-dcs-g-dcs-ij{content:”;display:block;height:0;position:absolute;width:0}.dcs-f-dcs-g-dcs-wd .dcs-f-dcs-g-dcs-wf{border:6px solid}.dcs-f-dcs-g-dcs-wd .dcs-f-dcs-g-dcs-ij{border:5px solid}.dcs-f-dcs-g-dcs-nj{bottom:0}.dcs-f-dcs-g-dcs-hc{top:-6px}.dcs-f-dcs-g-dcs-zg{left:-6px}.dcs-f-dcs-g-dcs-dj{right:0}.dcs-f-dcs-g-dcs-nj .dcs-f-dcs-g-dcs-wf,.dcs-f-dcs-g-dcs-hc .dcs-f-dcs-g-dcs-wf{border-color:#fff transparent;left:-6px}.dcs-f-dcs-g-dcs-nj .dcs-f-dcs-g-dcs-ij,.dcs-f-dcs-g-dcs-hc .dcs-f-dcs-g-dcs-ij{border-color:#2a2a2a transparent;left:-5px}.dcs-f-dcs-g-dcs-nj .dcs-f-dcs-g-dcs-wf{border-bottom-width:0}.dcs-f-dcs-g-dcs-nj .dcs-f-dcs-g-dcs-ij{border-bottom-width:0}.dcs-f-dcs-g-dcs-hc .dcs-f-dcs-g-dcs-wf{border-top-width:0}.dcs-f-dcs-g-dcs-hc .dcs-f-dcs-g-dcs-ij{border-top-width:0;top:1px}.dcs-f-dcs-g-dcs-zg .dcs-f-dcs-g-dcs-wf,.dcs-f-dcs-g-dcs-dj .dcs-f-dcs-g-dcs-wf{border-color:transparent #fff;top:-6px}.dcs-f-dcs-g-dcs-zg .dcs-f-dcs-g-dcs-ij,.dcs-f-dcs-g-dcs-dj .dcs-f-dcs-g-dcs-ij{border-color:transparent #2a2a2a;top:-5px}.dcs-f-dcs-g-dcs-zg .dcs-f-dcs-g-dcs-wf{border-left-width:0}.dcs-f-dcs-g-dcs-zg .dcs-f-dcs-g-dcs-ij{border-left-width:0;left:1px}.dcs-f-dcs-g-dcs-dj .dcs-f-dcs-g-dcs-wf{border-right-width:0}.dcs-f-dcs-g-dcs-dj .dcs-f-dcs-g-dcs-ij{border-right-width:0}.dcs-s-dcs-t{z-index:1001}.dcs-s-dcs-t-dcs-xb{z-index:1000}.dcs-s-dcs-t-dcs-m-dcs-hk{background-image:none}.dcs-dc-dcs-ec{z-index:1001}.dcs-a-dcs-rh-dcs-sh{width:11px;height:11px}.dcs-a-dcs-rh-dcs-sh>.dcs-a-dcs-eh-dcs-fc{width:11px;height:11px;margin:auto;vertical-align:top;cursor:pointer}.dcs-a-dcs-rh-dcs-sh .dcs-dc-dcs-cl-dcs-ec-dcs-bb-dcs-fc{width:11px;height:11px;margin:0;padding:0}.dcs-a-dcs-rh-dcs-sh .dcs-dc-dcs-cl-dcs-ec-dcs-bb-dcs-xd-dcs-oh,.dcs-a-dcs-rh-dcs-sh .dcs-dc-dcs-cl-dcs-ec-dcs-bb-dcs-sh-dcs-oh{width:11px;min-width:11px;height:11px;min-height:11px}.dcs-a-dcs-rh>.dcs-dc-dcs-lf{padding-left:10px;padding-right:10px}.dcs-a-dcs-cb{background-color:#f5f5f5;cursor:pointer;direction:ltr;position:relative;width:240px;border:none;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,0.3);border-radius:2px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-cb{background-color:#fff;border:1px solid rgba(60,64,67,.15);box-shadow:none;width:282px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-cb:hover{border-color:transparent;box-shadow:0 1px 3px 1px rgba(60,64,67,.15)}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-q-dcs-gb,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-q-dcs-gb:hover{border-color:transparent;box-shadow:0 2px 6px 2px rgba(60,64,67,.15)}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-cb-dcs-tb,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-cb{border-radius:8px}.dcs-a-dcs-q-dcs-gb.dcs-a-dcs-cb{cursor:default}.dcs-a-dcs-cc{height:12px;font-size:11px;color:#787878;padding-top:8px}.dcs-zh-dcs-cc{padding-left:8px;padding-bottom:8px;background-color:white}.dcs-a-dcs-cb:focus,.dcs-a-dcs-cb:active{outline:0}.dcs-a-dcs-cb-dcs-wd-dcs-xd,.dcs-a-dcs-cb-dcs-wd-dcs-sh{display:none}.dcs-a-dcs-cb-dcs-tb{max-height:inherit;overflow-y:auto;overflow-x:hidden}.dcs-a-dcs-cb-dcs-c{overflow-y:auto;overflow-x:hidden}.dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-cb-dcs-db-dcs-eb{border:none;display:none;padding:8px}.dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-th-dcs-db-dcs-eb{background:#fff}.dcs-a-dcs-q-dcs-gb.dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-cb-dcs-db-dcs-eb{display:block}.dcs-a-dcs-cb-dcs-db-dcs-eb .dcs-a-dcs-db-dcs-we{display:block;height:26px}.dcs-a-dcs-cb-dcs-db-dcs-eb .dcs-a-dcs-db-dcs-ci{text-align:left}.dcs-a-dcs-th-dcs-db-dcs-eb{border-top:none!important;padding-top:0}.dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-db-dcs-pi-dcs-qi-dcs-mf,.dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-db-dcs-wk-dcs-xk-dcs-mf,.dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-db-dcs-md-dcs-mf,.dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-db-dcs-cj-dcs-mf{color:#777;font-size:12px;font-family:Arial,sans-serif,sans;font-family:var(–docs-material-header-font-family,Arial,sans-serif,sans);margin-top:8px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-db-dcs-pi-dcs-qi-dcs-mf,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-db-dcs-wk-dcs-xk-dcs-mf,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-db-dcs-md-dcs-mf,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-db-dcs-cj-dcs-mf{color:#3c4043;font-family:Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:12px;font-weight:400;letter-spacing:0.3px;line-height:16px}.dcs-a-dcs-zf-dcs-og .dcs-a-dcs-cb{position:absolute;-webkit-user-select:text;-moz-user-select:text;-ms-user-select:text;z-index:500}.dcs-a-dcs-zf-dcs-og .dcs-a-dcs-eh-dcs-te.dcs-a-dcs-cb{z-index:502}.dcs-a-dcs-zf-dcs-og .dcs-a-dcs-q-dcs-gb.dcs-a-dcs-cb{z-index:501}.dcs-a-dcs-zf-dcs-og-dcs-pg .dcs-a-dcs-cb{box-shadow:0 2px 4px rgba(0,0,0,0.2)}.dcs-a-dcs-zf-dcs-ag .dcs-a-dcs-cb-dcs-wd-dcs-xd,.dcs-a-dcs-cb-dcs-wd-dcs-sh{height:0;position:absolute;width:0}.dcs-a-dcs-zf-dcs-ag .dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-cb-dcs-wd-dcs-xd{border-top:none;border-bottom:18px solid transparent;border-left:none;border-right:18px solid #fff;left:-13px;top:0}.dcs-a-dcs-zf-dcs-ag .dcs-a-dcs-q-dcs-r.dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-cb-dcs-wd-dcs-xd{border-right:18px solid #eee}.dcs-a-dcs-zf-dcs-ag .dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-cb-dcs-wd-dcs-sh{border-top:none;border-bottom:24px solid transparent;border-left:none;border-right:24px solid rgba(0,0,0,0.135);left:-15px;top:-1px;z-index:-1}.dcs-a-dcs-zf-dcs-ag .dcs-a-dcs-q-dcs-gb.dcs-a-dcs-cb>.dcs-a-dcs-cb-dcs-wd-dcs-xd,.dcs-a-dcs-zf-dcs-ag .dcs-a-dcs-q-dcs-gb.dcs-a-dcs-cb>.dcs-a-dcs-cb-dcs-wd-dcs-sh{display:block}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-zf-dcs-ag .dcs-a-dcs-q-dcs-gb.dcs-a-dcs-cb>.dcs-a-dcs-cb-dcs-wd-dcs-xd,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-zf-dcs-ag .dcs-a-dcs-q-dcs-gb.dcs-a-dcs-cb>.dcs-a-dcs-cb-dcs-wd-dcs-sh{display:none}.dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-db-dcs-ad{margin-right:10px}.dcs-a-dcs-zf-dcs-ag .dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-cb-dcs-wd-dcs-xd.dcs-a-dcs-nb-dcs-ng{border-right:18px solid #fff}.dcs-a-dcs-zf-dcs-ag .dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-cb-dcs-wd-dcs-xd.dcs-a-dcs-nb-dcs-tf{border-right:18px solid #f2f2f2}.dcs-a-dcs-zf-dcs-ag .dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-cb-dcs-wd-dcs-xd.dcs-a-dcs-nb-dcs-aj{border-right:18px solid #4285f4}.dcs-a-dcs-yf-dcs-od .dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-zf-dcs-ag .dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-cb-dcs-wd-dcs-xd.dcs-a-dcs-nb-dcs-aj{background-color:#1a73e8}.dcs-a-dcs-yf-dcs-p .dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-zf-dcs-ag .dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-cb-dcs-wd-dcs-xd.dcs-a-dcs-nb-dcs-aj{background-color:#1e8e3e}.dcs-a-dcs-yf-dcs-gg .dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-zf-dcs-ag .dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-cb-dcs-wd-dcs-xd.dcs-a-dcs-nb-dcs-aj{background-color:#f9ab00}.dcs-a-dcs-nc .dcs-a-dcs-rb-dcs-sb{background-color:rgba(140,196,116,0.5)}.dcs-a-dcs-nc .dcs-a-dcs-qb-dcs-rb-dcs-sb{background-color:rgba(140,196,116,1)}.dcs-a-dcs-nc,.dcs-a-dcs-lh{border:none;border-bottom:1px solid #e5e5e5;padding:3px 8px 5px 8px;zoom:1;background:#f5f5f5;position:static}.dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-q-dcs-gb{box-shadow:0px 3px 6px rgba(0,0,0,0.2)}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-nc,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-lh,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-cb-dcs-db-dcs-eb{background-color:#fff;border-bottom:none;border-top:1px solid #dadce0}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-lh{border-top:none;margin:0px 16px 16px 16px;padding-left:0}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-nc{padding:16px 0;margin:0 16px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-z-dcs-ee.dcs-a-dcs-nc{border-bottom:none;padding:16px;margin:0}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-cb-dcs-db-dcs-eb{padding:16px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-db-dcs-ci{padding-top:16px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-q-dcs-gb{border-radius:8px;box-shadow:0 2px 6px 2px rgba(60,64,67,.15)}.dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-nc:last-of-type{padding-bottom:12px}.dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-z-dcs-ee.dcs-a-dcs-nc{padding:8px;border-bottom:1px solid #ddd;background:#fff;min-height:36px}.dcs-a-dcs-q-dcs-r .dcs-a-dcs-nc,.dcs-a-dcs-q-dcs-r .dcs-a-dcs-lh,.dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-q-dcs-r .dcs-a-dcs-z-dcs-ee.dcs-a-dcs-nc{background:#eee}.dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-cb-dcs-dl .dcs-a-dcs-z-dcs-ee.dcs-a-dcs-nc{border:none}.dcs-a-dcs-nc .dcs-a-dcs-nc-dcs-zc{left:0!important;display:block}.dcs-a-dcs-nc.dcs-a-dcs-z-dcs-ee{border-top:none!important}.dcs-a-dcs-nc-dcs-ig .dcs-a-dcs-nc-dcs-ld{margin:0;margin-top:2px;color:#333;font-family:Arial,sans-serif,sans;font-family:var(–docs-material-header-font-family,Arial,sans-serif,sans);font-size:13px;font-weight:normal;font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,normal);height:18px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-nc-dcs-ig .dcs-a-dcs-nc-dcs-ld{color:#3c4043;font-family:”Google Sans”,Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;font-weight:500;font-size:14px;letter-spacing:0.25px;line-height:20px;margin-top:0}.dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-cb-dcs-db-dcs-eb .dcs-a-dcs-db-dcs-we,.dcs-a-dcs-nc .dcs-a-dcs-nc-dcs-se .dcs-a-dcs-nc-dcs-hh{line-height:1.4}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-cb-dcs-db-dcs-eb .dcs-a-dcs-db-dcs-we{line-height:20px}.dcs-a-dcs-nc .dcs-a-dcs-nc-dcs-se{word-wrap:break-word;color:#333;padding:0}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-nc .dcs-a-dcs-nc-dcs-se{color:#3c4043;font-family:Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px;letter-spacing:0.2px;line-height:20px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-nc .dcs-a-dcs-nc-dcs-se a{color:#1a73e8}.dcs-a-dcs-nc-dcs-ig .dcs-a-dcs-nc-dcs-qf{margin:0;color:#777;font-size:11px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-nc-dcs-ig .dcs-a-dcs-nc-dcs-qf{color:#3c4043;font-family:Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:12px;font-weight:400;line-height:16px;letter-spacing:0.3px}.dcs-a-dcs-nc .dcs-a-dcs-z-dcs-ab-dcs-bb-dcs-of-dcs-pf,.dcs-a-dcs-nc .dcs-a-dcs-vf-dcs-jb,.dcs-a-dcs-nc .dcs-a-dcs-ib-dcs-jb{min-width:28px;width:28px;opacity:0.2}.dcs-a-dcs-nc .dcs-a-dcs-gd-dcs-bb,.dcs-a-dcs-nc .dcs-a-dcs-jg-dcs-bb,.dcs-a-dcs-nc .dcs-a-dcs-z-dcs-ab-dcs-bb-dcs-of-dcs-pf,.dcs-a-dcs-nc .dcs-a-dcs-vf-dcs-jb,.dcs-a-dcs-nc .dcs-a-dcs-ib-dcs-jb{height:28px;margin:0;position:relative;top:auto;right:auto;display:inline-block;vertical-align:middle}.dcs-a-dcs-nc .dcs-a-dcs-gd-dcs-bb,.dcs-a-dcs-nc .dcs-a-dcs-z-dcs-ab-dcs-bb-dcs-of-dcs-pf,.dcs-a-dcs-nc .dcs-a-dcs-vf-dcs-jb,.dcs-a-dcs-nc .dcs-a-dcs-ib-dcs-jb{padding:0}.dcs-a-dcs-nc .dcs-a-dcs-vf-dcs-jb{right:-1px}.dcs-a-dcs-nc .dcs-a-dcs-vf-dcs-jb div,.dcs-a-dcs-nc .dcs-a-dcs-ib-dcs-jb div{margin:auto;margin-top:1px}.dcs-a-dcs-vf-dcs-jb{border-radius:3px 0 0 3px}.dcs-a-dcs-ib-dcs-jb{border-radius:0 3px 3px 0}.dcs-a.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-yf-dcs-od .dcs-a-dcs-vf-dcs-jb path,.dcs-a.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-yf-dcs-od .dcs-a-dcs-ib-dcs-jb path{fill:#1a73e8}.dcs-a.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-yf-dcs-p .dcs-a-dcs-vf-dcs-jb path,.dcs-a.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-yf-dcs-p .dcs-a-dcs-ib-dcs-jb path{fill:#188038}.dcs-a.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-yf-dcs-gg .dcs-a-dcs-vf-dcs-jb path,.dcs-a.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-yf-dcs-gg .dcs-a-dcs-ib-dcs-jb path{fill:#202124}.dcs-a-dcs-vf-dcs-jb.dcs-f-dcs-bb-dcs-ff,.dcs-a-dcs-ib-dcs-jb.dcs-f-dcs-bb-dcs-ff{background-color:#f9f9f9}.dcs-a-dcs-q-dcs-gb.dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-z-dcs-kc,.dcs-a-dcs-q-dcs-gb.dcs-a-dcs-lh .dcs-a-dcs-z-dcs-kc{display:block}.dcs-a-dcs-lh-dcs-mh{word-wrap:break-word;color:#15c}.dcs-a-dcs-lh-dcs-mh:hover,.dcs-a-dcs-cb:hover .dcs-a-dcs-lh-dcs-mh{text-decoration:underline}.dcs-a-dcs-xg-dcs-z{position:relative;margin:6px 0;padding:0}.dcs-a-dcs-xg-dcs-z.dcs-a-dcs-xg-dcs-z-dcs-pk{margin:0}.dcs-a-dcs-nc .dcs-a-dcs-mh-dcs-z{height:78px;overflow:hidden}.dcs-a-dcs-hi-dcs-tk,.dcs-a-dcs-hi-dcs-ii{color:#15c;display:none;opacity:1;width:100%;outline:none}.dcs-a-dcs-hi-dcs-tk:focus,.dcs-a-dcs-hi-dcs-ii:focus{text-decoration:underline}.dcs-a-dcs-hi-dcs-tk{bottom:0;padding-top:16px;position:absolute;right:0}.dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-hi-dcs-ii,.dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-hi-dcs-tk{cursor:pointer;font-size:11px}.dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-hi-dcs-ii{background:#f5f5f5;padding:2px 0}.dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-hi-dcs-tk{padding:7px 0 2px 0}.dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-z-dcs-ee .dcs-a-dcs-hi-dcs-ii{background:#fff}.dcs-a-dcs-hi-dcs-tk:hover,.dcs-a-dcs-hi-dcs-ii:hover{text-decoration:underline}.dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-hi-dcs-tk{background:#f5f5f5;-ms-filter:none;filter:none}.dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-z-dcs-ee .dcs-a-dcs-hi-dcs-tk{background:#fff}.dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-q-dcs-cg-dcs-dg:hover .dcs-a-dcs-hi-dcs-tk{background:#f5f5f5;-ms-filter:none;filter:none}.dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-q-dcs-cg-dcs-dg:hover .dcs-a-dcs-z-dcs-ee .dcs-a-dcs-hi-dcs-tk{background:#fff}.dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-q-dcs-gb .dcs-a-dcs-hi-dcs-tk,.dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-q-dcs-gb:hover .dcs-a-dcs-hi-dcs-tk{background:#f5f5f5;-ms-filter:none;filter:none}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-hi-dcs-tk,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-hi-dcs-ii,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-q-dcs-gb .dcs-a-dcs-hi-dcs-tk,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-q-dcs-gb .dcs-a-dcs-hi-dcs-ii,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-z-dcs-ee .dcs-a-dcs-hi-dcs-tk,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-q-dcs-cg-dcs-dg:hover .dcs-a-dcs-hi-dcs-tk{background:#fff}.dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-q-dcs-gb .dcs-a-dcs-z-dcs-ee .dcs-a-dcs-hi-dcs-tk,.dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-q-dcs-gb:hover .dcs-a-dcs-z-dcs-ee .dcs-a-dcs-hi-dcs-tk{background:#fff}.dcs-a-dcs-mh-dcs-z>.dcs-a-dcs-z-dcs-cj>.dcs-a-dcs-hi-dcs-tk{display:block}.dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-q-dcs-gb .dcs-a-dcs-hi-dcs-ii{background:#f5f5f5}.dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-q-dcs-gb .dcs-a-dcs-z-dcs-ee .dcs-a-dcs-hi-dcs-ii{background:#fff}.dcs-a-dcs-nc-dcs-ig{margin:6px 0;height:38px;white-space:nowrap;display:-webkit-box;display:-moz-box;display:-ms-flexbox;display:-webkit-flex;display:flex}.dcs-a-dcs-z-dcs-ee .dcs-a-dcs-nc-dcs-ig{margin:0;margin-bottom:8px}.dcs-a-dcs-cb-dcs-dl .dcs-a-dcs-z-dcs-ee .dcs-a-dcs-nc-dcs-ig{margin:0}.dcs-a-dcs-nc-dcs-ak{white-space:nowrap}.dcs-a-dcs-cb:hover .dcs-a-dcs-ib-dcs-jb,.dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-q-dcs-gb .dcs-a-dcs-ib-dcs-jb,.dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-eh-dcs-te .dcs-a-dcs-ib-dcs-jb,.dcs-a-dcs-cb:hover .dcs-a-dcs-vf-dcs-jb,.dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-q-dcs-gb .dcs-a-dcs-vf-dcs-jb,.dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-eh-dcs-te .dcs-a-dcs-vf-dcs-jb,.dcs-a-dcs-cb:hover .dcs-a-dcs-bi-dcs-rd-dcs-bb-dcs-pc,.dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-q-dcs-gb .dcs-a-dcs-bi-dcs-rd-dcs-bb-dcs-pc,.dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-eh-dcs-te .dcs-a-dcs-bi-dcs-rd-dcs-bb-dcs-pc,.dcs-a-dcs-cb:hover .dcs-a-dcs-z-dcs-ab-dcs-bb,.dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-q-dcs-gb .dcs-a-dcs-z-dcs-ab-dcs-bb,.dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-eh-dcs-te .dcs-a-dcs-z-dcs-ab-dcs-bb,.dcs-a-dcs-cb:hover .dcs-a-dcs-jj-dcs-sh>.dcs-a-dcs-eh-dcs-fc,.dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-q-dcs-gb .dcs-a-dcs-jj-dcs-sh>.dcs-a-dcs-eh-dcs-fc,.dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-eh-dcs-te .dcs-a-dcs-jj-dcs-sh>.dcs-a-dcs-eh-dcs-fc{opacity:0.7}.dcs-a-dcs-cb:hover .dcs-a-dcs-bi-dcs-rd-dcs-bb-dcs-y,.dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-q-dcs-gb .dcs-a-dcs-bi-dcs-rd-dcs-bb-dcs-y,.dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-eh-dcs-te .dcs-a-dcs-bi-dcs-rd-dcs-bb-dcs-y{border:1px solid rgba(255,255,255,.7)}.dcs-a-dcs-jj-dcs-sh .dcs-dc-dcs-ec{z-index:600}.dcs-a-dcs-nc-dcs-ak:hover .dcs-a-dcs-ib-dcs-jb,.dcs-a-dcs-nc-dcs-ak:hover .dcs-a-dcs-z-dcs-ab-dcs-bb{border-top-right-radius:0;border-bottom-right-radius:0}.dcs-a-dcs-nc-dcs-ak>.dcs-a-dcs-ib-dcs-jb:hover,.dcs-a-dcs-nc-dcs-ak>.dcs-a-dcs-z-dcs-ab-dcs-bb:hover{border-top-right-radius:2px;border-bottom-right-radius:2px}.dcs-a-dcs-z-dcs-ee .dcs-a-dcs-nc-dcs-ak{padding:4px 0 4px 4px}.dcs-a-dcs-vf-dcs-jb{margin-right:-1px}.dcs-a-dcs-nc-dcs-qh{padding-left:10px;overflow:hidden;white-space:nowrap;text-overflow:ellipsis;-webkit-box-flex:1;box-flex:1;-ms-flex-positive:1;-webkit-flex-grow:1;flex-grow:1}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-nc-dcs-qh{display:flex;-webkit-align-items:start;align-items:start;-ms-flex-direction:column;-webkit-flex-direction:column;flex-direction:column;-webkit-justify-content:center;justify-content:center}.dcs-a-dcs-nc-dcs-qh>*{overflow:hidden;text-overflow:ellipsis}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-nc-dcs-qh>*{align-self:stretch}.dcs-a-dcs-nc-dcs-zc-dcs-bg{max-width:32px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-nc-dcs-zc-dcs-bg{height:38px;margin-top:2px;max-width:36px;width:36px}.dcs-a-dcs-nc-dcs-ig .dcs-a-dcs-zc{position:relative}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-nc-dcs-ig .dcs-a-dcs-zc{margin-left:2px;margin-top:2px}.dcs-a-dcs-fd-dcs-nf{width:32px;height:6px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-fd-dcs-nf{width:36px;height:36px;border-radius:50%;margin-top:-34px;margin-left:0}.dcs-a-dcs-z-dcs-ab-dcs-bb-dcs-vk{display:inline-block;margin:0;opacity:0.2;padding-left:2px;position:relative;padding:0 4px 0 4px;min-width:50px;height:28px;vertical-align:top}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-z-dcs-ab-dcs-bb-dcs-vk{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:white;border:1px solid #dadce0!important;color:#1a73e8;height:24px;padding:3px 12px 5px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-z-dcs-ab-dcs-bb-dcs-vk:hover{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:#f8fbff;border:1px solid #cce0fc!important;height:24px;padding:3px 12px 5px}.dcs-a-dcs-nc .dcs-a-dcs-z-dcs-bc{margin-left:0}.dcs-a-dcs-nc-dcs-hh{word-wrap:break-word;color:#777;margin:8px -8px 0 -8px;padding:8px 8px 4px 8px;border-color:#e5e5e5;border-top-style:solid;border-top-width:1px;font-size:11px;font-style:italic}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-nc-dcs-hh{color:#80868b;font-family:Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:12px;font-weight:400;line-height:16px}.dcs-a-dcs-nc .dcs-a-dcs-ze-dcs-n{color:#707070;font-style:italic;word-wrap:break-word;-ms-word-wrap:break-word;overflow-wrap:break-word}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-nc .dcs-a-dcs-ze-dcs-n{color:#80868b;font-family:Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px;font-weight:400;letter-spacing:0.2px;line-height:20px}.dcs-a-dcs-ze-dcs-n-dcs-af-dcs-bf{padding:8px 0 3px 0;position:relative}.dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-nc:last-of-type .dcs-a-dcs-ze-dcs-n-dcs-af-dcs-bf{padding:8px 0 0 0}.dcs-a-dcs-jd{border-bottom:solid #dddddd 1px;padding:7px 10px 7px 8px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-jd{border-bottom:solid #dadce0 1px;padding:16px}.dcs-a-dcs-jd table{border-spacing:0;width:100%}.dcs-a-dcs-jd.dcs-a-dcs-nb-dcs-tf{background-color:#f2f2f2;color:#333333}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-jd.dcs-a-dcs-nb-dcs-tf{background-color:#f8f9fa;color:#3c4043}.dcs-a-dcs-jd.dcs-a-dcs-nb-dcs-aj{background-color:#4285f4;color:white}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-od.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-jd.dcs-a-dcs-nb-dcs-aj{background-color:#1a73e8;color:#fff}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-p.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-jd.dcs-a-dcs-nb-dcs-aj{background-color:#188038;color:#fff}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-gg.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-jd.dcs-a-dcs-nb-dcs-aj{background-color:#fbbc04;color:#202124}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-jd-dcs-zc-dcs-ge{padding:2px}.dcs-a-dcs-jd-dcs-zc.dcs-a-dcs-zc{position:relative;display:block}.dcs-a-dcs-jd-dcs-ph{padding:0px 0px 0px 10px;width:100%;max-width:135px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-jd-dcs-ye{font-family:Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:12px;font-weight:400;letter-spacing:0.3px;line-height:16px}.dcs-a-dcs-jd-dcs-nb-dcs-n{font-weight:700;font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-jd-dcs-nb-dcs-n{font-family:Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px;font-weight:500;letter-spacing:0.25px;line-height:20px}.dcs-a-dcs-jd .dcs-a-dcs-hb-dcs-v-dcs-pc{margin-top:1px}.dcs-a-dcs-jd .dcs-a-dcs-hb-dcs-v-dcs-y{margin-top:6px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-jd .dcs-a-dcs-hb-dcs-v-dcs-y{margin-top:1px}.dcs-a-dcs-jd .dcs-a-dcs-bi-dcs-rd-dcs-bb{width:28px;height:28px;min-width:28px;padding:0px;margin:0px;background:none}.dcs-a-dcs-jd .dcs-a-dcs-bi-dcs-rd-dcs-bb-dcs-pc{opacity:0.2}.dcs-a.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-jd .dcs-a-dcs-bi-dcs-rd-dcs-bb-dcs-pc{opacity:1}.dcs-a-dcs-jd .dcs-a-dcs-bi-dcs-rd-dcs-bb-dcs-y{border:1px solid rgba(255,255,255,.38);opacity:0.7}.dcs-a-dcs-jd .dcs-a-dcs-bi-dcs-rd-dcs-bb-dcs-y:hover{border:1px solid rgba(255,255,255,1);opacity:1;background:none}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-jd .dcs-a-dcs-bi-dcs-rd-dcs-bb-dcs-y{border:none;opacity:1}.dcs-a-dcs-dh{background:#fff;border:1px solid #c8c8c8;font-family:Arial,sans-serif,sans;font-family:var(–docs-material-font-family,Arial,sans-serif,sans);margin:0px 0px;padding:4px 0px 4px 0px;position:absolute;z-index:900}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-dh{border-color:transparent;border-radius:8px;box-shadow:0 1px 3px 1px rgba(60,64,67,.15);padding:9px 0px 9px 0px}.dcs-a-dcs-dh div{cursor:pointer}.dcs-a-dcs-dh .dcs-dh-dcs-ui{height:auto;padding:0px}.dcs-a-dcs-dh .dcs-dh-dcs-gb{background-color:#eee}.dcs-a-dcs-dh div.dcs-gb{background-color:#eee}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-dh .dcs-dh-dcs-gb,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-dh div.dcs-gb{background-color:#f1f3f4}.dcs-a-dcs-dh-dcs-nh{font-weight:bold}.dcs-a-dcs-zc{left:0;position:absolute;object-fit:cover}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-zc{border-radius:50%}.dcs-a-dcs-zc-dcs-le{opacity:0.4}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-zc-dcs-le{background-color:white;opacity:1}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-od.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc{color:#1a73e8}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-p.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc{color:#188038}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-gg.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc{color:#202124}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-od.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe{background-color:#e9f1fe;border-color:#c1d8fb!important}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-p.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe{background-color:#e7f5eb;border-color:#bbe2c6!important}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-gg.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe{background-color:#fff7e1;border-color:#fee8ac!important}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-od.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe{background-color:#f8fbff;border-color:#cce0fc!important}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-p.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe{background-color:#f8fcf9;border-color:#c8e7d1!important}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-gg.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe{background-color:#fffdf6;border-color:#feedbc!important}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-od.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe{background-color:#e1ecfe;border-color:#bbd4fb!important}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-p.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe{background-color:#dff2e4;border-color:#b5e0c1!important}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-gg.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe{background-color:#fff5d7;border-color:#fee7a4!important}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-od.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-gb{background-color:#e1ecfe;color:#1a73e8}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-p.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-gb{background-color:#dff2e4;color:#188038}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-gg.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-gb{background-color:#fff5d7;color:#202124}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-od.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-ze{background-color:#1a73e8;color:#fff}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-p.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-ze{background-color:#188038;color:#fff}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-gg.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-ze{background-color:#fbbc04;color:#202124}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-od.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-ze.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe{background-color:#5094ed;box-shadow:0 1px 3px 1px rgba(66,133,244,0.15);color:#fff}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-p.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-ze.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe{background-color:#4f9e67;box-shadow:0 1px 3px 1px rgba(52,168,83,0.15);color:#fff}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-gg.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-ze.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe{background-color:#fbcc40;box-shadow:0 1px 3px 1px rgba(251,188,4,0.15);color:#202124}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-od.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-ze.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe{background-color:#2b7de9;box-shadow:0 1px 3px 1px rgba(66,133,244,0.15);color:#fff}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-p.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-ze.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe{background-color:#2a8947;box-shadow:0 1px 3px 1px rgba(52,168,83,0.15);color:#fff}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-gg.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-ze.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe{background-color:#fbc117;box-shadow:0 1px 3px 1px rgba(251,188,4,0.15);color:#202124}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-od.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-ze.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe{background-color:#63a0ef;box-shadow:0 1px 3px 1px rgba(66,133,244,0.15);color:#fff}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-p.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-ze.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe{background-color:#62a877;box-shadow:0 1px 3px 1px rgba(52,168,83,0.15);color:#fff}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-gg.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-ze.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe{background-color:#fcd154;box-shadow:0 1px 3px 1px rgba(251,188,4,0.15);color:#202124}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-od.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-ze.dcs-f-dcs-bb-dcs-gb{background-color:#63a0ef;box-shadow:0 2px 6px 2px rgba(66,133,244,0.15);color:#fff}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-p.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-ze.dcs-f-dcs-bb-dcs-gb{background-color:#62a877;box-shadow:0 2px 6px 2px rgba(52,168,83,0.15);color:#fff}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-gg.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-ze.dcs-f-dcs-bb-dcs-gb{background-color:#fcd154;box-shadow:0 2px 6px 2px rgba(251,188,4,0.15);color:#202124}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-od.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb-dcs-li,.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-od.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb-dcs-li.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb-dcs-xe{background-color:#1a73e8}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-p.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb-dcs-li,.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-p.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb-dcs-li.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb-dcs-xe{background-color:#188038}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-gg.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb-dcs-li,.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-gg.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb-dcs-li.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb-dcs-xe{background-color:#202124}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-od.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb-dcs-li,.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-od.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb-dcs-xe{border-color:#1a73e8}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-p.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb-dcs-li,.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-p.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb-dcs-xe{border-color:#188038}.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-gg.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb-dcs-li,.dcs-a.dcs-a-dcs-yf-dcs-gg.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb.dcs-d-dcs-e-dcs-yf-dcs-fb-dcs-xe{border-color:#202124}.dcs-a-dcs-uf-dcs-kd{font-family:Arial,sans-serif,sans;font-family:var(–docs-material-font-family,Arial,sans-serif,sans);font-size:10px/12px;color:#bbb;text-align:right;padding-right:30px}.dcs-a-dcs-uf-dcs-kd a{color:#bbb}.dcs-a-dcs-ti-dcs-ui{height:32px;color:rgb(0,0,0);padding:4px 8px;font-family:Arial,sans-serif,sans;font-family:var(–docs-material-font-family,Arial,sans-serif,sans)}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-ti-dcs-ui{height:36px;padding:6px 8px}.dcs-a-dcs-ti-dcs-ui .dcs-a-dcs-zc{float:left;left:initial;position:relative;padding-right:8px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-ti-dcs-ui .dcs-a-dcs-zc{padding-right:0;margin-right:8px;margin-top:2px}.dcs-a-dcs-ti-dcs-ui-dcs-kj,.dcs-a-dcs-ti-dcs-ui-dcs-vi{text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;overflow:hidden}.dcs-a-dcs-ti-dcs-ui-dcs-vi{color:#777;font-size:0.9em}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-ti-dcs-ui-dcs-kj{color:#3c4043;font-family:”Google Sans”,Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px;font-weight:400;line-height:20px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-dh-dcs-nh{font-weight:700}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-ti-dcs-ui-dcs-vi{color:#3c4043;font-family:Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:12px;font-weight:400;line-height:16px}.dcs-sl-dcs-s{color:black;font-family:Arial,sans-serif,sans;font-family:var(–docs-material-font-family,Arial,sans-serif,sans);font-size:13px;white-space:normal}.dcs-sl-dcs-s button.dcs-sl-dcs-ze-dcs-bb,.dcs-sl-dcs-s button.dcs-sl-dcs-ze-dcs-bb:hover{-webkit-box-shadow:none;-moz-box-shadow:none;box-shadow:none;background-color:#4d90fe;background-color:#4d90fe;background-image:-webkit-linear-gradient(top,#4d90fe,#4787ed);background-image:-moz-linear-gradient(top,#4d90fe,#4787ed);background-image:-ms-linear-gradient(top,#4d90fe,#4787ed);background-image:-o-linear-gradient(top,#4d90fe,#4787ed);background-image:linear-gradient(top,#4d90fe,#4787ed);border:1px solid #3079ed;color:#fff}.dcs-a{color:black;font-family:Arial,sans-serif,sans;font-family:var(–docs-material-font-family,Arial,sans-serif,sans);font-size:13px;white-space:normal}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a{font-size:14px}.dcs-a .dcs-f-dcs-bb{font-family:Arial,sans-serif,sans;font-family:var(–docs-material-header-font-family,Arial,sans-serif,sans);font-weight:700;font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700)}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a .dcs-f-dcs-bb{margin:0 8px 0 0;min-width:24px;vertical-align:middle}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a .dcs-f-dcs-bb-dcs-oe{-webkit-box-shadow:none;-moz-box-shadow:none;box-shadow:none;background-color:rgba(0,0,0,.06);background-image:none;cursor:pointer;border-color:transparent!important;border-radius:2px;border-width:1px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a .dcs-f-dcs-bb-dcs-gb{-webkit-box-shadow:none;-moz-box-shadow:none;box-shadow:none;background-color:rgba(0,0,0,0.12);background-image:none;cursor:pointer;border-color:transparent!important;border-radius:2px;border-width:1px}.dcs-a.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:white;border:1px solid #dadce0!important;color:#1a73e8;height:24px;padding:3px 12px 5px}.dcs-a.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-ff{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:white;border:1px solid #f1f3f4!important;color:#3c4043;opacity:0.38;height:24px;padding:3px 12px 5px}.dcs-a.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:#e9f1fe;border:1px solid #c1d8fb!important;height:24px;padding:3px 12px 5px}.dcs-a.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:#f8fbff;border:1px solid #cce0fc!important;height:24px;padding:3px 12px 5px}.dcs-a.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:#e1ecfe;border:1px solid #bbd4fb!important;height:24px;padding:3px 12px 5px}.dcs-a.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe.dcs-f-dcs-bb-dcs-gb{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:#e1ecfe;border:1px solid transparent!important;box-shadow:0 2px 6px 2px rgba(60,64,67,.15);height:24px;padding:3px 12px 5px}.dcs-a.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-ze{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:#1a73e8;color:#fff;height:24px;padding:3px 12px 5px}.dcs-a.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-ze.dcs-f-dcs-bb-dcs-ff{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:#1a73e8;color:#fff;background:#f1f3f4;color:#3c4043;opacity:0.38;height:24px;padding:3px 12px 5px}.dcs-a.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-ze.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:#1a73e8;color:#fff;background:#5094ed;box-shadow:0 1px 3px 1px rgba(66,133,244,0.15);height:24px;padding:3px 12px 5px}.dcs-a.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-ze.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:#1a73e8;color:#fff;background:#2b7de9;box-shadow:0 1px 3px 1px rgba(66,133,244,0.15);height:24px;padding:3px 12px 5px}.dcs-a.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-ze.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:#1a73e8;color:#fff;background:#63a0ef;box-shadow:0 1px 3px 1px rgba(66,133,244,0.15);height:24px;padding:3px 12px 5px}.dcs-a.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-ze.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe.dcs-f-dcs-bb-dcs-gb{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:#1a73e8;color:#fff;background:#63a0ef;box-shadow:0 2px 6px 2px rgba(66,133,244,0.15);height:24px;padding:3px 12px 5px}.dcs-a .dcs-s-dcs-t-dcs-ci{font-family:arial,sans-serif;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif)}.dcs-a .dcs-s-dcs-t-dcs-ci button{font-weight:700;font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700)}.dcs-a .dcs-s-dcs-t-dcs-m{font-size:16px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a .dcs-s-dcs-t-dcs-m{font-size:22px}.dcs-a .dcs-s-dcs-t-dcs-m-dcs-n{font-family:arial,sans-serif;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:normal}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-sl-dcs-s.dcs-s-dcs-t{width:300px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-sl-dcs-s .dcs-s-dcs-t-dcs-m-dcs-n{display:block;width:220px;word-wrap:break-word}.dcs-a-dcs-hb{overflow:hidden;vertical-align:middle;-webkit-user-select:none;-moz-user-select:none;-ms-user-select:none}.dcs-a-dcs-hb-dcs-df:before{content:url(//ssl.gstatic.com/docs/common/d-icons29.png)}.dcs-a-dcs-hb-dcs-df-dcs-ef:before{transform:scale(0.5);transform-origin:0 0;display:inline-block;image-rendering:optimizeSpeed;image-rendering:-moz-crisp-edges;image-rendering:-o-crisp-edges;image-rendering:-webkit-optimize-contrast;image-rendering:optimize-contrast;-ms-interpolation-mode:nearest-neighbor}.dcs-a-dcs-hb-dcs-df{*background:url(//ssl.gstatic.com/docs/common/d-icons29.png)}.dcs-a-dcs-hb-dcs-df-dcs-ge{position:absolute}.dcs-a-dcs-hb-dcs-oc-dcs-pc{top:-88px;left:-4px}.dcs-a-dcs-hb-dcs-oc-dcs-p{top:-106px;left:-4px}.dcs-a-dcs-hb-dcs-oc-dcs-ie{height:18px;width:18px}.dcs-a-dcs-hb-dcs-fg{top:-25px;left:-25px}.dcs-a-dcs-hb-dcs-fg-dcs-ie{height:13px;width:11px}.dcs-a-dcs-hb-dcs-ul-dcs-mc{top:-48px;left:-1px}.dcs-a-dcs-hb-dcs-vf-dcs-v-dcs-pc{left:0px;top:0px}.dcs-a-dcs-hb-dcs-vf-dcs-v-dcs-y{top:-140px;left:-49px}.dcs-a-dcs-hb-dcs-vf-dcs-v-dcs-ie{height:21px;width:21px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-hb-dcs-vf-dcs-v-dcs-pc{left:-42px;top:-24px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-hb-dcs-vf-dcs-v-dcs-y{top:0;left:-42px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-hb-dcs-vf-dcs-v-dcs-ie{height:24px;width:24px}.dcs-a-dcs-hb-dcs-ib-dcs-jb-dcs-kb{top:-45px;left:-21px}.dcs-a-dcs-hb-dcs-ib-dcs-jb-dcs-kb-dcs-ie{height:21px;width:21px}.dcs-a-dcs-hb-dcs-ul-dcs-mc-dcs-ie{height:14px;width:18px}.dcs-a-dcs-hb-dcs-sj-dcs-tj-dcs-uj{left:-25px;top:0px}.dcs-a-dcs-hb-dcs-sj-dcs-tj-dcs-uj-dcs-ie{height:21px;width:14px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-hb-dcs-sj-dcs-tj-dcs-uj{left:-6px;top:-335px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-hb-dcs-sj-dcs-tj-dcs-uj-dcs-ie{height:24px;width:14px}.dcs-a-dcs-hb-dcs-he{top:-64px;left:-2px}.dcs-a-dcs-hb-dcs-he-dcs-ie{height:21px;width:21px}.dcs-a-dcs-w-dcs-ue .dcs-a-dcs-hb-dcs-df,.dcs-a-dcs-w-dcs-x .dcs-a-dcs-hb-dcs-df{filter:invert(100%)}.dcs-a-dcs-w-dcs-sf .dcs-a-dcs-hb-dcs-df{-ms-high-contrast-adjust:none;background-color:white}.dcs-a-dcs-hb-dcs-yd-dcs-a-dcs-xi{top:-48px;left:12px;height:14px;width:18px;position:absolute;clip:rect(48px,20px,72px,0px)}.dcs-a-dcs-hb-dcs-yd-dcs-a-dcs-zd{top:-48px;left:60px;height:14px;width:18px;position:absolute;clip:rect(48px,-28px,63px,-48px)}.dcs-a-dcs-w-dcs-ue .dcs-f-dcs-fb-dcs-li .dcs-f-dcs-fb-dcs-v::before,.dcs-a-dcs-w-dcs-x .dcs-f-dcs-fb-dcs-li .dcs-f-dcs-fb-dcs-v::before{content:url(//ssl.gstatic.com/docs/common/d-icons29.png);position:absolute;left:-50px;top:-124px;width:15px;height:15px;clip:rect(125px,65px,140px,51px)}.dcs-d-dcs-e>.dcs-a-dcs-vd-dcs-mc-dcs-hb>.dcs-a-dcs-hb-dcs-lc-dcs-mc{top:-125px;left:-4px}.dcs-d-dcs-e>.dcs-a-dcs-hb-dcs-lc-dcs-mc-dcs-ie{height:18px;width:18px}.dcs-d-dcs-e .dcs-a-dcs-hb-dcs-yd-dcs-a-dcs-xi{top:-125px;left:11px;height:18px;width:18px;clip:rect(125px,20px,145px,0px)}.dcs-d-dcs-e .dcs-a-dcs-hb-dcs-yd-dcs-a-dcs-zd{top:-125px;left:59px;height:18px;width:18px;clip:rect(125px,-28px,145px,-48px)}.dcs-a-dcs-db{position:relative;zoom:1}.dcs-a-dcs-db.dcs-a-dcs-db-dcs-yj{display:block!important}.dcs-a-dcs-db-dcs-oj-dcs-xd{border-top:7px solid transparent;border-right:8px solid #fff;border-bottom:7px solid transparent;height:0;left:-6px;position:absolute;top:3px}.dcs-a-dcs-db-dcs-oj-dcs-sh{border-top:7px solid transparent;border-right:8px solid #c8c8c8;border-bottom:7px solid transparent;height:0;left:-7px;position:absolute;top:3px}.dcs-a-dcs-db-dcs-we{box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;-ms-box-sizing:border-box;-webkit-box-sizing:border-box;color:#999;font-family:Arial,sans-serif,sans;font-family:var(–docs-material-font-family,Arial,sans-serif,sans);font-size:13px;margin:0;overflow-x:hidden;overflow-y:hidden;outline-width:0!important;padding:4px;resize:none;width:100%;border:1px solid #c8c8c8}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-db-dcs-we{border:1px solid #dadce0;border-radius:4px;box-sizing:border-box;color:#3c4043;font-size:14px;line-height:20px;min-height:36px;padding:7px 8px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-db-dcs-we:focus{border:2px solid #1a73e8;box-shadow:none;padding:6px 7px}.dcs-a-dcs-db-dcs-we:disabled{background-color:#eee!important}*:first-child+html .dcs-a-dcs-db-dcs-we{width:95%}.dcs-a-dcs-db-dcs-ci{display:none;zoom:1}.dcs-a-dcs-db-dcs-ci-dcs-ad{font-weight:700;font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700)}.dcs-a-dcs-db-dcs-vg>.dcs-a-dcs-db-dcs-we{color:#000}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-db-dcs-vg>.dcs-a-dcs-db-dcs-we{color:#3c4043}.dcs-a-dcs-db-dcs-vg>.dcs-a-dcs-db-dcs-ci{display:block}.dcs-a-dcs-db-dcs-yk-dcs-zk-dcs-n{color:#616161;font-style:italic;padding:5px 0 3px 0;word-wrap:break-word}.dcs-a-dcs-db-dcs-md-dcs-nd{padding:6px 8px 4px 8px;background-color:#f5f5f5;border-style:solid;border-width:0 1px 1px 1px;border-color:#c8c8c8;margin-bottom:8px;cursor:pointer}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-db-dcs-md-dcs-nd{padding:6px 8px 11px 0;background-color:#fff;border:1px solid transparent;border-bottom:1px solid #dadce0;margin-bottom:18px;cursor:pointer}.dcs-a-dcs-db-dcs-md-dcs-oh{margin:2px 10px 0 0;float:left;width:11px}.dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-db-dcs-nb-dcs-n{margin-top:1px}.dcs-a-dcs-db-dcs-nb-dcs-n{white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;font-size:13px;font-family:Arial,sans-serif,sans;font-family:var(–docs-material-font-family,Arial,sans-serif,sans);color:#707070;font-weight:normal;display:inline-block;width:calc(100% – 51px)}.dcs-a-dcs-db-dcs-nb-dcs-n.dcs-a-dcs-db-dcs-nb-dcs-n-dcs-dd-dcs-qg{width:calc(100% – 23px)}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-db-dcs-nb-dcs-n{margin-top:6px;margin-left:8px;white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;font-size:14px;font-family:Arial,sans-serif,sans;font-family:var(–docs-material-font-family,Arial,sans-serif,sans);color:#3c4043;font-weight:normal;display:inline-block;width:calc(100% – 57px)}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-db-dcs-nb-dcs-n.dcs-a-dcs-db-dcs-nb-dcs-n-dcs-dd-dcs-qg{width:calc(100% – 29px)}.dcs-a-dcs-lb .dcs-a-dcs-db-dcs-nb-dcs-ob{margin-top:0px}.dcs-a-dcs-nb-dcs-ob-dcs-xf{border:1px solid #4d90fe!important;border-radius:2px}.dcs-a-dcs-db-dcs-nb-dcs-ob{border:none;-moz-box-shadow:none;-webkit-box-shadow:none;background:none;box-shadow:none;cursor:pointer;float:right;width:24px;height:15px;margin:2px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-db-dcs-nb-dcs-ob{margin-top:6px}.dcs-a-dcs-db-dcs-nb-dcs-ob .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-jf{padding:0px}.dcs-a-dcs-db-dcs-nb-dcs-ob .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-xd-dcs-oh{margin:0px}.dcs-a-dcs-nb-dcs-ob-dcs-pb{padding:0px;border-width:0px}.dcs-a-dcs-nb-dcs-ob-dcs-pb.dcs-dc-dcs-lf-dcs-qe{background-color:#f2f2f2}.dcs-dc-dcs-ec.dcs-dc-dcs-ec-dcs-ag.dcs-a-dcs-nb-dcs-ob-dcs-ec{padding:4px 0 4px 0;max-height:222px;overflow-y:auto;box-sizing:border-box}.dcs-dc-dcs-ec.dcs-dc-dcs-ec-dcs-ag.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-nb-dcs-ob-dcs-ec{padding:8px 0 8px 0}.dcs-dc-dcs-ec.dcs-dc-dcs-ec-dcs-ag.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-nb-dcs-ob-dcs-ec .dcs-a-dcs-nb-dcs-ob-dcs-pb,.dcs-dc-dcs-ec.dcs-dc-dcs-ec-dcs-ag.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-nb-dcs-ob-dcs-ec .dcs-a-dcs-nb-dcs-ob-dcs-pb.dcs-dc-dcs-ec-dcs-pb-dcs-qe{border:none;padding:0}.dcs-a-dcs-db-dcs-md-dcs-nd .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-fc{width:24px;background:url(//ssl.gstatic.com/images/icons/material/system/2x/arrow_drop_down_black_24dp.png) center no-repeat;background-size:24px;opacity:0.54;box-sizing:border-box}.dcs-a-dcs-db-dcs-md-dcs-nd .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-fc:hover{opacity:0.87}.dcs-a-dcs-db-dcs-md-dcs-nd .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-sh-dcs-oh,.dcs-a-dcs-db-dcs-md-dcs-nd .dcs-dc-dcs-ec-dcs-bb-dcs-xd-dcs-oh{border-style:none;padding:0}.dcs-a-dcs-jg-dcs-bb{padding:0px 4px 0px 4px;min-width:20px;background-color:rgba(245,245,245,0.2);border-color:rgba(0,0,0,0.01880392);background-image:-moz-linear-gradient(top,rgba(245,245,245,0.2),rgba(241,241,241,0.2));background-image:-ms-linear-gradient(top,rgba(245,245,245,0.2),rgba(241,241,241,0.2));background-image:-o-linear-gradient(top,rgba(245,245,245,0.2),rgba(241,241,241,0.2));background-image:linear-gradient(top,rgba(245,245,245,0.2),rgba(241,241,241,0.2));background-image:-webkit-linear-gradient(top,rgba(245,245,245,0.2),rgba(241,241,241,0.2))}.dcs-a-dcs-cb:hover .dcs-a-dcs-jg-dcs-bb,.dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-q-dcs-gb .dcs-a-dcs-jg-dcs-bb,.dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-eh-dcs-te .dcs-a-dcs-jg-dcs-bb{background-color:rgba(245,245,245,0.7);border-color:rgba(0,0,0,0.0686274);background-image:-webkit-linear-gradient(top,rgba(245,245,245,0.7),rgba(241,241,241,0.7));background-image:-moz-linear-gradient(top,rgba(245,245,245,0.7),rgba(241,241,241,0.7));background-image:-ms-linear-gradient(top,rgba(245,245,245,0.7),rgba(241,241,241,0.7));background-image:-o-linear-gradient(top,rgba(245,245,245,0.7),rgba(241,241,241,0.7));background-image:linear-gradient(top,rgba(245,245,245,0.7),rgba(241,241,241,0.7))}.dcs-a-dcs-jg-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe{border:1px solid rgba(198,198,198,0.7)!important}.dcs-a-dcs-jg-dcs-bb .dcs-f-dcs-bb-dcs-df{margin-top:0px}.dcs-a-dcs-jg-dcs-bb .dcs-a-dcs-hb{opacity:0.2}.dcs-a-dcs-cb:hover .dcs-a-dcs-hb,.dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-q-dcs-gb .dcs-a-dcs-hb,.dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-eh-dcs-te .dcs-a-dcs-hb{opacity:0.6}.dcs-ad-dcs-bd-dcs-cd-dcs-dd-dcs-ed-dcs-fd-dcs-gd,.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe .dcs-a-dcs-hb,.dcs-ed-dcs-fd-dcs-bd-dcs-ck-dcs-gd{opacity:1!important}.dcs-jg-dcs-bb-dcs-n{font-size:12px;display:inline-block;vertical-align:middle;color:rgb(51,51,51);opacity:1;margin-left:2px;font-weight:normal}.dcs-jg-dcs-bb-dcs-n.dcs-dd-dcs-cd{display:none}.dcs-a-dcs-o{height:100px;overflow:hidden;position:relative}.dcs-a-dcs-zj-dcs-o{height:28px;left:50%;margin-left:sub(0,divide(28px,2));position:absolute;top:divide(sub(100px,28px),2);width:28px}.dcs-a-dcs-ah-dcs-jf-dcs-hb{display:inline-block;vertical-align:middle;margin:4px 5px 5px 2px}.dcs-a-dcs-ah-dcs-jf{text-align:left}.dcs-a-dcs-ah-dcs-jf-dcs-n{display:inline-block;height:17px}.dcs-a-dcs-ah-dcs-jf-dcs-yi{visibility:hidden}.dcs-a-dcs-hg-dcs-c{width:500px}.dcs-a-dcs-hg-dcs-ye{padding:0 3px 0 8px}.dcs-a-dcs-hg-dcs-kc{padding-left:3px;margin-bottom:12px}.dcs-a-dcs-hg-dcs-ig{font-weight:700;font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);margin-bottom:12px}.dcs-a-dcs-hg-dcs-mg{position:absolute;right:20px}.dcs-a-dcs-jj-dcs-sh{display:inline-block}.dcs-a-dcs-jj-dcs-sh>.dcs-a-dcs-eh-dcs-fc{border:1px solid transparent;width:14px;height:28px;margin:auto;position:relative;left:-1px;opacity:0.2}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-jj-dcs-sh>.dcs-a-dcs-eh-dcs-fc{-webkit-transition:opacity 250ms cubic-bezier(0.4,0.0,0.2,1);-moz-transition:opacity 250ms cubic-bezier(0.4,0.0,0.2,1);-o-transition:opacity 250ms cubic-bezier(0.4,0.0,0.2,1);transition:opacity 250ms cubic-bezier(0.4,0.0,0.2,1);border:none;cursor:pointer}.dcs-a-dcs-jj-dcs-sh>.dcs-a-dcs-eh-dcs-fc:hover,.dcs-a-dcs-jj-dcs-sh>.dcs-a-dcs-eh-dcs-fc:focus{border:1px solid #4d90fe;border-top-left-radius:0;border-bottom-left-radius:0}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-jj-dcs-sh>.dcs-a-dcs-eh-dcs-fc:hover,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-jj-dcs-sh>.dcs-a-dcs-eh-dcs-fc:focus{border:none;background:none;box-shadow:none;opacity:1.0}.dcs-a-dcs-jj-dcs-sh .dcs-dc-dcs-cl-dcs-ec-dcs-bb-dcs-xd-dcs-oh,.dcs-a-dcs-jj-dcs-sh .dcs-dc-dcs-cl-dcs-ec-dcs-bb-dcs-sh-dcs-oh{min-width:14px;margin:0;padding:0}.dcs-a-dcs-jj-dcs-sh .dcs-a-dcs-hb{vertical-align:middle;opacity:0.7}.dcs-a-dcs-jj-dcs-sh .dcs-dc-dcs-cl-dcs-ec-dcs-bb-dcs-fc{display:none}.dcs-a-dcs-jj .dcs-dc-dcs-lf{padding-right:15px;padding-left:15px}.dcs-a-dcs-zj-dcs-o.dcs-gb{-webkit-animation:container-rotate 1568ms linear infinite;animation:container-rotate 1568ms linear infinite}@-webkit-keyframes container-rotate{to{-webkit-transform:rotate(360deg)}}@keyframes container-rotate{to{transform:rotate(360deg)}}.dcs-o-dcs-ki{position:absolute;width:100%;height:100%;opacity:0}.dcs-o-dcs-od{border-color:#4285f4}.dcs-o-dcs-gh{border-color:#db4437}.dcs-o-dcs-gg{border-color:#f4b400}.dcs-o-dcs-p{border-color:#0f9d58}.dcs-gb .dcs-o-dcs-ki.dcs-o-dcs-od{-webkit-animation:fill-unfill-rotate 5332ms cubic-bezier(0.4,0.0,0.2,1) infinite both,blue-fade-in-out 5332ms cubic-bezier(0.4,0.0,0.2,1) infinite both;animation:fill-unfill-rotate 5332ms cubic-bezier(0.4,0.0,0.2,1) infinite both,blue-fade-in-out 5332ms cubic-bezier(0.4,0.0,0.2,1) infinite both}.dcs-gb .dcs-o-dcs-ki.dcs-o-dcs-gh{-webkit-animation:fill-unfill-rotate 5332ms cubic-bezier(0.4,0.0,0.2,1) infinite both,red-fade-in-out 5332ms cubic-bezier(0.4,0.0,0.2,1) infinite both;animation:fill-unfill-rotate 5332ms cubic-bezier(0.4,0.0,0.2,1) infinite both,red-fade-in-out 5332ms cubic-bezier(0.4,0.0,0.2,1) infinite both}.dcs-gb .dcs-o-dcs-ki.dcs-o-dcs-gg{-webkit-animation:fill-unfill-rotate 5332ms cubic-bezier(0.4,0.0,0.2,1) infinite both,yellow-fade-in-out 5332ms cubic-bezier(0.4,0.0,0.2,1) infinite both;animation:fill-unfill-rotate 5332ms cubic-bezier(0.4,0.0,0.2,1) infinite both,yellow-fade-in-out 5332ms cubic-bezier(0.4,0.0,0.2,1) infinite both}.dcs-gb .dcs-o-dcs-ki.dcs-o-dcs-p{-webkit-animation:fill-unfill-rotate 5332ms cubic-bezier(0.4,0.0,0.2,1) infinite both,green-fade-in-out 5332ms cubic-bezier(0.4,0.0,0.2,1) infinite both;animation:fill-unfill-rotate 5332ms cubic-bezier(0.4,0.0,0.2,1) infinite both,green-fade-in-out 5332ms cubic-bezier(0.4,0.0,0.2,1) infinite both}@-webkit-keyframes fill-unfill-rotate{12.5%{-webkit-transform:rotate(135deg)}25%{-webkit-transform:rotate(270deg)}37.5%{-webkit-transform:rotate(405deg)}50%{-webkit-transform:rotate(540deg)}62.5%{-webkit-transform:rotate(675deg)}75%{-webkit-transform:rotate(810deg)}87.5%{-webkit-transform:rotate(945deg)}to{-webkit-transform:rotate(1080deg)}}@keyframes fill-unfill-rotate{12.5%{transform:rotate(135deg)}25%{transform:rotate(270deg)}37.5%{transform:rotate(405deg)}50%{transform:rotate(540deg)}62.5%{transform:rotate(675deg)}75%{transform:rotate(810deg)}87.5%{transform:rotate(945deg)}to{transform:rotate(1080deg)}}@-webkit-keyframes blue-fade-in-out{from{opacity:1}25%{opacity:1}26%{opacity:0}89%{opacity:0}90%{opacity:1}100%{opacity:1}}@keyframes blue-fade-in-out{from{opacity:1}25%{opacity:1}26%{opacity:0}89%{opacity:0}90%{opacity:1}100%{opacity:1}}@-webkit-keyframes red-fade-in-out{from{opacity:0}15%{opacity:0}25%{opacity:1}50%{opacity:1}51%{opacity:0}}@keyframes red-fade-in-out{from{opacity:0}15%{opacity:0}25%{opacity:1}50%{opacity:1}51%{opacity:0}}@-webkit-keyframes yellow-fade-in-out{from{opacity:0}40%{opacity:0}50%{opacity:1}75%{opacity:1}76%{opacity:0}}@keyframes yellow-fade-in-out{from{opacity:0}40%{opacity:0}50%{opacity:1}75%{opacity:1}76%{opacity:0}}@-webkit-keyframes green-fade-in-out{from{opacity:0}65%{opacity:0}75%{opacity:1}90%{opacity:1}100%{opacity:0}}@keyframes green-fade-in-out{from{opacity:0}65%{opacity:0}75%{opacity:1}90%{opacity:1}100%{opacity:0}}.dcs-o-dcs-qk-dcs-rk{position:absolute;box-sizing:border-box;top:0;left:45%;width:10%;height:100%;overflow:hidden;border-color:inherit}.dcs-o-dcs-qk-dcs-rk .dcs-o-dcs-sg{width:1000%;left:-450%}.dcs-o-dcs-sg-dcs-uh{display:inline-block;position:relative;width:50%;height:100%;overflow:hidden;border-color:inherit}.dcs-o-dcs-sg-dcs-uh .dcs-o-dcs-sg{width:200%}.dcs-o-dcs-sg{box-sizing:border-box;height:100%;border-width:3px;border-style:solid;border-color:inherit;border-bottom-color:transparent!important;border-radius:50%;-webkit-animation:none;animation:none}.dcs-o-dcs-sg-dcs-uh.dcs-o-dcs-u .dcs-o-dcs-sg{border-right-color:transparent!important;-webkit-transform:rotate(129deg);transform:rotate(129deg)}.dcs-o-dcs-sg-dcs-uh.dcs-o-dcs-yh .dcs-o-dcs-sg{left:-100%;border-left-color:transparent!important;-webkit-transform:rotate(-129deg);transform:rotate(-129deg)}.dcs-gb .dcs-o-dcs-sg-dcs-uh.dcs-o-dcs-u .dcs-o-dcs-sg{-webkit-animation:left-spin 1333ms cubic-bezier(0.4,0.0,0.2,1) infinite both;animation:left-spin 1333ms cubic-bezier(0.4,0.0,0.2,1) infinite both}.dcs-gb .dcs-o-dcs-sg-dcs-uh.dcs-o-dcs-yh .dcs-o-dcs-sg{-webkit-animation:right-spin 1333ms cubic-bezier(0.4,0.0,0.2,1) infinite both;animation:right-spin 1333ms cubic-bezier(0.4,0.0,0.2,1) infinite both}@-webkit-keyframes left-spin{from{-webkit-transform:rotate(130deg)}50%{-webkit-transform:rotate(-5deg)}to{-webkit-transform:rotate(130deg)}}@keyframes left-spin{from{transform:rotate(130deg)}50%{transform:rotate(-5deg)}to{transform:rotate(130deg)}}@-webkit-keyframes right-spin{from{-webkit-transform:rotate(-130deg)}50%{-webkit-transform:rotate(5deg)}to{-webkit-transform:rotate(-130deg)}}@keyframes right-spin{from{transform:rotate(-130deg)}50%{transform:rotate(5deg)}to{transform:rotate(-130deg)}}.dcs-o-dcs-kf{position:absolute;top:0;bottom:0;right:0;left:0}.dcs-a-dcs-rc .dcs-h-dcs-fh-dcs-rc{display:none!important}.dcs-hi-dcs-fh-dcs-rc{display:none}.dcs-a-dcs-rc .dcs-hi-dcs-fh-dcs-rc{display:inline-block!important}.dcs-a-dcs-ab-dcs-qe{border:1px solid rgba(0,0,0,0.2)}.dcs-a-dcs-ab-dcs-de{-webkit-transition:all 270ms ease-out;-moz-transition:all 270ms ease-out;-o-transition:all 270ms ease-out;transition:all 270ms ease-out;-webkit-transform:scale(0.3);-moz-transform:scale(0.3);-o-transform:scale(0.3);transform:scale(0.3);-webkit-transform-origin:center top;-moz-transform-origin:center top;-o-transform-origin:center top;transform-origin:center top;opacity:0.3}#docos-shadow-wrapper{position:relative}#docos-shadow{background:#000;background:rgba(0,0,0,0.7);color:#fff;position:absolute;z-index:700;left:0;top:0}#docos-shadow,.dcs-a-dcs-zb-dcs-pe{height:100%;width:100%}#docos-shadow-description{font-weight:700;font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700)}#docos-shadow-confirm,#docos-shadow-delete{margin:2px 7px}.dcs-a-dcs-ub{min-height:36px}.dcs-a-dcs-ub-dcs-ge{padding:8px;background:#f2f2f2}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-ub-dcs-ge{background:white;padding:16px}.dcs-a-dcs-ub .dcs-a-dcs-hb-dcs-he-dcs-ge{display:inline-block;padding:3px 2px 0px 2px;width:20px;height:20px;opacity:.54}.dcs-a-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-ub .dcs-a-dcs-hb-dcs-he-dcs-ge{padding-top:5px}.dcs-a-dcs-ub-dcs-ig{height:38px}.dcs-a-dcs-ub-dcs-ig table{border-spacing:0}.dcs-a-dcs-ub-dcs-ke{padding-left:8px;width:100%;vertical-align:top}.dcs-a-dcs-ub-dcs-ke-dcs-sh{position:relative}.dcs-a-dcs-ub-dcs-ke-dcs-xd{position:absolute;padding-top:4px;width:100%;color:#616161;font-weight:700;font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-ub-dcs-ke-dcs-xd{color:#3c4043;line-height:20px;font-family:”Google Sans”,Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px;font-weight:700}.dcs-a-dcs-ub-dcs-se{color:#333;padding-bottom:4px;word-wrap:break-word}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-ub-dcs-se{border-bottom:1px solid #dadce0;font-family:Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:20px;margin-bottom:10px;padding-bottom:16px}.dcs-a-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-ub .dcs-a-dcs-db-dcs-yk-dcs-zk-dcs-n{color:#3c4043;font-family:Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:500;line-height:20px}.dcs-a-dcs-ub-dcs-zi-dcs-ge{display:inline-block;margin-top:8px}.dcs-a-dcs-ub-dcs-zi-dcs-bb{color:#616161;font-size:12px}.dcs-a-dcs-ub-dcs-zi-dcs-bb:hover,.dcs-a-dcs-ub-dcs-zi-dcs-bb:focus{text-decoration:underline;cursor:pointer;outline:none}.dcs-a-dcs-ub-dcs-vb{padding:13px 8px 10px 8px;border-top:1px solid #ddd;background-color:#fff}.dcs-a-dcs-ub-dcs-vb-dcs-ke{color:#333;font-weight:700;font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700)}.dcs-a-dcs-ub-dcs-vb-dcs-wc{margin:7px 0 7px 0}.dcs-a-dcs-ub-dcs-vb-dcs-fb-dcs-ge{margin:4px 0 3px 0}.dcs-a-dcs-ub-dcs-vb-dcs-fb-dcs-ge label{cursor:pointer}.dcs-a-dcs-ub-dcs-vb-dcs-fb-dcs-ge .dcs-f-dcs-fb{border:1px solid rgba(0,0,0,.54);cursor:pointer}.dcs-a-dcs-ub-dcs-vb-dcs-fb-dcs-ge .dcs-f-dcs-fb-dcs-xe{border:1px solid #4d90fe}.dcs-a-dcs-ub-dcs-vb-dcs-fb-dcs-ge .dcs-f-dcs-fb-dcs-oe{border:1px solid #333}.dcs-a-dcs-ub-dcs-vb-dcs-fb-dcs-ge .dcs-f-dcs-fb-dcs-jh{border:1px solid rgba(0,0,0,.54)}.dcs-a-dcs-ub-dcs-vb-dcs-fb{margin:0 8px 0 4px}.dcs-a-dcs-ub-dcs-vb-dcs-n{white-space:nowrap;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;color:#333;display:inline-block;vertical-align:middle}.dcs-a-dcs-ub-dcs-dk-dcs-qd{margin:2px 0 5px 0;color:#4285f4;cursor:pointer}.dcs-a-dcs-zf-dcs-ag .dcs-a-dcs-cb .dcs-a-dcs-cb-dcs-wd-dcs-xd.dcs-a-dcs-ub-dcs-wd-dcs-xd{border-right:18px solid #f2f2f2}.dcs-a-dcs-b .dcs-a-dcs-db-dcs-ci{padding-bottom:6px}.dcs-a-dcs-b .dcs-a-dcs-db-dcs-ad{margin:0 4px 0 0}.dcs-a-dcs-b .dcs-a-dcs-db-dcs-ce{background:none}.dcs-a-dcs-lb{border-top:1px solid #e8e8e8;font-family:Arial,sans-serif,sans;font-family:var(–docs-material-font-family,Arial,sans-serif,sans);font-size:12px;font-size:var(–docs-material-font-size-normal,12px);padding:18px 0 7px 0;position:relative;outline:none;zoom:1}.dcs-a-dcs-lb:last-child{padding-bottom:0}.dcs-a-dcs-lb:last-child .dcs-a-dcs-lb-dcs-uk{padding-bottom:0}.dcs-a-dcs-lb .dcs-a-dcs-q-dcs-wj{min-height:48px}.dcs-a-dcs-mk{margin-right:12px;min-height:51px;padding:0 6px;position:relative;top:-3px}.dcs-a-dcs-q-dcs-r .dcs-a-dcs-mk{background-color:#f6f6f6}.dcs-a-dcs-q-dcs-gb .dcs-a-dcs-mk{background-color:#fffbe1}.dcs-a-dcs-lb-dcs-c{margin-left:60px;position:relative}.dcs-a-dcs-lb-dcs-yb{font-weight:700;font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-family:Arial,sans-serif,sans;font-family:var(–docs-material-header-font-family,Arial,sans-serif,sans)}.dcs-a-dcs-lb-dcs-se{color:#333;word-wrap:break-word;top:-7px;zoom:1}.dcs-a-dcs-lb-dcs-qf,.dcs-a-dcs-lb-dcs-xc-dcs-yc{font-size:11px;font-size:var(–docs-material-font-size-12,11px);color:#999;padding:0}.dcs-a-dcs-lb-dcs-qf,.dcs-a-dcs-lb-dcs-jc-dcs-kc{right:2px}.dcs-a-dcs-lb-dcs-mb{color:#ccc;font-size:12px;line-height:100%;padding:0 2px}.dcs-a-dcs-lb-dcs-uk{font-family:Arial,sans-serif,sans;font-family:var(–docs-material-header-font-family,Arial,sans-serif,sans);font-weight:normal;font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,normal);padding:4px 0}.dcs-a-dcs-lb-dcs-qf:hover{text-decoration:underline;cursor:pointer}.dcs-a-dcs-lb-dcs-db-dcs-eb{padding-right:6px;margin-left:30px}.dcs-a-dcs-lb-dcs-db-dcs-eb .dcs-a-dcs-db-dcs-we{background-color:#fff;border:1px solid #c9d4ec;height:23px;font-size:12px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-lb-dcs-db-dcs-eb .dcs-a-dcs-db-dcs-we{border:1px solid #dadce0;border-radius:4px;box-sizing:border-box;color:#3c4043;font-size:14px;line-height:20px;min-height:36px;padding:7px 8px;height:unset}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-lb-dcs-db-dcs-eb .dcs-a-dcs-db-dcs-we:focus{border:2px solid #1a73e8;box-shadow:none;padding:6px 7px}.dcs-a-dcs-lb-dcs-db-dcs-eb.dcs-a-dcs-db-dcs-vg .dcs-a-dcs-db-dcs-we{background-color:#fff}.dcs-a-dcs-lb-dcs-bc-dcs-eb .dcs-a-dcs-db-dcs-we{height:36px}.dcs-a-dcs-lb-dcs-al,.dcs-a-dcs-lb-dcs-ji{margin:4px 12px 3px 0}.dcs-a-dcs-lb-dcs-al{background-color:#eff2f9;-moz-border-radius:0 0 6px 6px;-webkit-border-radius:0 0 6px 6px;border-radius:0 0 6px 6px;padding:6px 0 2px 6px;position:relative;zoom:1}.dcs-a-dcs-q-dcs-r .dcs-a-dcs-lb-dcs-al{background-color:#f6f6f6}.dcs-a-dcs-lb-dcs-ek{position:absolute;right:0;top:0}.dcs-a-dcs-lb.dcs-a-dcs-q-dcs-r .dcs-a-dcs-lb-dcs-ek{right:4px}.dcs-a-dcs-lb .dcs-a-dcs-rh-dcs-sh{position:absolute;right:-12px;top:3px}.dcs-a-dcs-lb-dcs-jc-dcs-kc{display:inline}.dcs-a-dcs-lb-dcs-jc-dcs-kc>.dcs-a-dcs-q-dcs-jc{font-family:Arial,sans-serif,sans;font-family:var(–docs-material-header-font-family,Arial,sans-serif,sans);font-size:11px;font-size:var(–docs-material-font-size-12,11px);font-weight:normal;font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,normal);color:#15c}.dcs-a-dcs-lb-dcs-mc-dcs-kc>.dcs-a-dcs-q-dcs-mc,.dcs-a-dcs-lb-dcs-ab-dcs-kc>.dcs-a-dcs-q-dcs-ab{color:#999;line-height:100%}.dcs-a-dcs-lb-dcs-mc-dcs-kc>.dcs-a-dcs-q-dcs-mc:hover,.dcs-a-dcs-lb-dcs-jc-dcs-kc>.dcs-a-dcs-q-dcs-jc:hover,.dcs-a-dcs-lb-dcs-ab-dcs-kc>.dcs-a-dcs-q-dcs-ab:hover{text-decoration:underline;cursor:pointer}.dcs-a-dcs-mk:hover .dcs-a-dcs-q-dcs-mc,.dcs-a-dcs-mk:hover .dcs-a-dcs-q-dcs-ab,.dcs-a-dcs-q-dcs-gb .dcs-a-dcs-q-dcs-mc,.dcs-a-dcs-q-dcs-gb .dcs-a-dcs-q-dcs-ab{color:#15c}.dcs-a-dcs-b-dcs-ge{line-height:140%;outline:none}.dcs-a-dcs-b-dcs-c{position:relative}.dcs-a-dcs-b-dcs-pj{color:#15c;cursor:pointer;font-size:12px;position:absolute;right:0;top:-3px}.dcs-a-dcs-b-dcs-pj:hover{text-decoration:underline}.dcs-a-dcs-ae .dcs-a-dcs-b-dcs-pj{color:#999;cursor:default}.dcs-a-dcs-ae .dcs-a-dcs-b-dcs-pj:hover{text-decoration:none}.dcs-a-dcs-b-dcs-vl{bottom:-10px;color:#15c;cursor:pointer;font-size:12px;padding-right:5px;padding-top:5px;position:absolute;right:5px;text-decoration:none}.dcs-a-dcs-ae .dcs-a-dcs-b-dcs-vl{display:none}.dcs-a-dcs-b-dcs-ej{color:#333;padding:12px 0 12px 20px}.dcs-a-dcs-b-dcs-rg{margin:6px 29px 10px 20px;position:relative;zoom:1}.dcs-a-dcs-b-dcs-rg-dcs-c{margin-left:61px;position:relative;zoom:1}.dcs-a-dcs-b-dcs-be{font-size:12px;font-weight:700;font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);margin-bottom:3px;top:-3px}.dcs-a-dcs-b-dcs-m{font-size:1.2em;margin:20px 5px 2px}.dcs-a-dcs-b-dcs-db-dcs-eb{top:-4px}.dcs-a-dcs-b-dcs-db-dcs-eb .dcs-a-dcs-db-dcs-ad{font-weight:700;font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700)}.dcs-a-dcs-b-dcs-db-dcs-eb .dcs-a-dcs-db-dcs-we{font-size:12px;height:30px}.dcs-a-dcs-lb-dcs-al .dcs-a-dcs-db-dcs-pi-dcs-qi-dcs-mf,.dcs-a-dcs-lb-dcs-al .dcs-a-dcs-db-dcs-wk-dcs-xk-dcs-mf,.dcs-a-dcs-lb-dcs-al .dcs-a-dcs-db-dcs-md-dcs-mf,.dcs-a-dcs-lb-dcs-al .dcs-a-dcs-db-dcs-cj-dcs-mf{color:#777;line-height:normal;margin-top:8px}.dcs-a-dcs-b-dcs-xh{background-color:#dd4b39;border:1px solid #602019;border-radius:4px;color:#fff;margin:6px;padding:6px;text-align:center}.dcs-a-dcs-b-dcs-ig{overflow:hidden;padding:10px 29px 10px 20px;background-color:#f5f5f5}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-b-dcs-ig{background-color:white;border-bottom:1px solid #dadce0}.dcs-a-dcs-b-dcs-ig .dcs-a-dcs-k-dcs-l,.dcs-a-dcs-b-dcs-ig .dcs-a-dcs-vd-dcs-mc-dcs-bb,.dcs-a-dcs-b-dcs-ig .dcs-a-dcs-vb-dcs-bb{display:inline-block;float:right}.dcs-a-dcs-b-dcs-ig .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb,.dcs-a-dcs-b-dcs-ig .dcs-f-dcs-bb{border-color:transparent;background-color:transparent;background-image:none}.dcs-a-dcs-b-dcs-ig .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-oe,.dcs-a-dcs-b-dcs-ig .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-gb,.dcs-a-dcs-b-dcs-ig .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-gj,.dcs-a-dcs-b-dcs-ig .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-xe,.dcs-a-dcs-b-dcs-ig .dcs-f-dcs-bb-dcs-oe,.dcs-a-dcs-b-dcs-ig .dcs-f-dcs-bb-dcs-gb,.dcs-a-dcs-b-dcs-ig .dcs-f-dcs-bb-dcs-xe{border-color:#c6c6c6;background-color:#f8f8f8;background-image:-webkit-linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);background-image:-moz-linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);background-image:-ms-linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);background-image:-o-linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1);background-image:linear-gradient(top,#f8f8f8,#f1f1f1)}.dcs-a-dcs-b-dcs-ig .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-fc{visibility:hidden}.dcs-a-dcs-b-dcs-ig .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-oe .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-fc,.dcs-a-dcs-b-dcs-ig .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-gb .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-fc,.dcs-a-dcs-b-dcs-ig .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-gj .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-fc,.dcs-a-dcs-b-dcs-ig .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-xe .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-fc{visibility:visible}.dcs-a-dcs-b-dcs-ig .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-ff .dcs-a-dcs-ah-dcs-jf-dcs-hb{opacity:0.3}.dcs-a-dcs-b-dcs-ig .dcs-f-dcs-bb-dcs-ff .dcs-a-dcs-vd-dcs-mc-dcs-hb{opacity:0.15}.dcs-a-dcs-b-dcs-ig .dcs-a-dcs-vd-dcs-mc-dcs-bb,.dcs-a-dcs-b-dcs-ig .dcs-a-dcs-vb-dcs-bb{margin-left:12px;margin-right:0}.dcs-a-dcs-tg-dcs-ug{padding:0 29px 0 20px}.dcs-a-dcs-fi-dcs-d-dcs-ig .dcs-a-dcs-tg-dcs-ug{position:relative;overflow:auto;max-height:450px}.dcs-a-dcs-fi-dcs-d-dcs-ig .dcs-a-dcs-tg-dcs-ug>.dcs-a-dcs-lb:first-child{border-top-color:transparent}.dcs-a-dcs-vd-dcs-mc-dcs-hb{display:inline-block;vertical-align:middle;margin:4px 5px 5px 2px;opacity:0.65}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-vd-dcs-mc-dcs-hb{opacity:1}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-vd-dcs-mc-dcs-bb,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-k-dcs-l .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb{-webkit-box-shadow:none;-moz-box-shadow:none;box-shadow:none;background-color:white;background-image:none;cursor:pointer;border-color:transparent!important;border-radius:2px;border-width:1px;font-family:”Google Sans”,Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px;font-weight:500;line-height:16px;padding-left:6px;padding-right:6px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-f-dcs-bb.dcs-a-dcs-vd-dcs-mc-dcs-bb{height:unset;margin-right:0;padding-top:2px;padding-bottom:1px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-k-dcs-l .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb{margin-right:8px;padding-top:4px;padding-bottom:2px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-k-dcs-l .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-jf{font-weight:500}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-k-dcs-l .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-fc{display:none}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-yf-dcs-od .dcs-a-dcs-vd-dcs-mc-dcs-bb,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-yf-dcs-od .dcs-a-dcs-k-dcs-l .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb{background-color:white;color:#1a73e8}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-yf-dcs-od .dcs-a-dcs-vd-dcs-mc-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-yf-dcs-od .dcs-a-dcs-vd-dcs-mc-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-yf-dcs-od .dcs-a-dcs-k-dcs-l .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-oe,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-yf-dcs-od .dcs-a-dcs-k-dcs-l .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-xe{-webkit-box-shadow:none;-moz-box-shadow:none;box-shadow:none;background-color:#e8f0fe;background-image:none;cursor:pointer;border-color:transparent!important;border-radius:2px;border-width:1px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-yf-dcs-od .dcs-a-dcs-vd-dcs-mc-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-gb,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-yf-dcs-od .dcs-a-dcs-k-dcs-l .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-gj{-webkit-box-shadow:none;-moz-box-shadow:none;box-shadow:none;background-color:#d2e3fc;background-image:none;cursor:pointer;border-color:transparent!important;border-radius:2px;border-width:1px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-yf-dcs-p .dcs-a-dcs-vd-dcs-mc-dcs-bb,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-yf-dcs-p .dcs-a-dcs-k-dcs-l .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb{background-color:white;color:#188038}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-yf-dcs-p .dcs-a-dcs-vd-dcs-mc-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-yf-dcs-p .dcs-a-dcs-vd-dcs-mc-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-yf-dcs-p .dcs-a-dcs-k-dcs-l .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-oe,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-yf-dcs-p .dcs-a-dcs-k-dcs-l .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-xe{-webkit-box-shadow:none;-moz-box-shadow:none;box-shadow:none;background-color:#e6f4ea;background-image:none;cursor:pointer;border-color:transparent!important;border-radius:2px;border-width:1px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-yf-dcs-p .dcs-a-dcs-vd-dcs-mc-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-gb,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-yf-dcs-p .dcs-a-dcs-k-dcs-l .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-gj{-webkit-box-shadow:none;-moz-box-shadow:none;box-shadow:none;background-color:#ceead6;background-image:none;cursor:pointer;border-color:transparent!important;border-radius:2px;border-width:1px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-yf-dcs-gg .dcs-a-dcs-vd-dcs-mc-dcs-bb,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-yf-dcs-gg .dcs-a-dcs-k-dcs-l .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb{background-color:white;color:#202124}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-yf-dcs-gg .dcs-a-dcs-vd-dcs-mc-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-yf-dcs-gg .dcs-a-dcs-vd-dcs-mc-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-yf-dcs-gg .dcs-a-dcs-k-dcs-l .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-oe,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-yf-dcs-gg .dcs-a-dcs-k-dcs-l .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-xe{-webkit-box-shadow:none;-moz-box-shadow:none;box-shadow:none;background-color:#feefc3;background-image:none;cursor:pointer;border-color:transparent!important;border-radius:2px;border-width:1px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-yf-dcs-gg .dcs-a-dcs-vd-dcs-mc-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-gb,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj.dcs-a-dcs-yf-dcs-gg .dcs-a-dcs-k-dcs-l .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-gj{-webkit-box-shadow:none;-moz-box-shadow:none;box-shadow:none;background-color:#fde293;background-image:none;cursor:pointer;border-color:transparent!important;border-radius:2px;border-width:1px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-a-dcs-vd-dcs-mc-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-ff{background-color:white;color:#f1f3f4;cursor:default}.dcs-a-dcs-gc{background-color:#eff2f9;color:#666;font-size:12px;padding:6px 6px 0 6px;position:relative;margin-bottom:3px;min-height:24px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-wl .dcs-a-dcs-gc{font-size:14px}.dcs-a-dcs-q-dcs-r .dcs-a-dcs-gc{background-color:#f6f6f6}.dcs-a-dcs-gc-dcs-zc{left:6px}.dcs-a-dcs-gc-dcs-c{padding-left:30px}.dcs-a-dcs-gc-dcs-ld{color:black;font-weight:700;font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);left:-2px;margin:0 4px;right:-2px}.dcs-a-dcs-gc-dcs-se{color:#333;margin:0;top:-4px;width:100%;word-wrap:break-word}.dcs-a-dcs-gc-dcs-n,.dcs-a-dcs-gc-dcs-qf{position:relative;top:-3px}.dcs-a-dcs-gc-dcs-n{width:100%}.dcs-a-dcs-gc-dcs-hh{padding-bottom:4px;font-style:italic}.dcs-a-dcs-gc-dcs-hh,.dcs-a-dcs-gc-dcs-qf{color:#999;font-size:11px;white-space:pre}.dcs-a-dcs-lb .dcs-a-dcs-gc .dcs-a-dcs-z-dcs-kc{display:inline;top:-3px;z-index:-1}.dcs-a-dcs-lb .dcs-a-dcs-gc:hover .dcs-a-dcs-z-dcs-kc,.dcs-a-dcs-lb .dcs-a-dcs-gc .dcs-a-dcs-z-dcs-kc-dcs-xe{z-index:auto}.dcs-a-dcs-gc-dcs-bc-dcs-eb .dcs-a-dcs-db-dcs-we{height:23px}.dcs-a-dcs-lb .dcs-a-dcs-z-dcs-lg{border-left:1px solid #ccc;font-style:italic;font-size:12px;padding:3px 10px 3px 10px;position:relative;zoom:1;word-wrap:break-word}.dcs-a-dcs-z-dcs-lg-dcs-jf{font-size:11px;font-weight:normal;font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,normal);color:#999;margin-right:2px;padding:0}.dcs-a-dcs-z-dcs-lg-dcs-mh{overflow:hidden;height:18px}.dcs-a-dcs-z-dcs-lg-dcs-nk{background:#fff;padding:3px 5px 0 5px;position:absolute;right:0;top:0}.dcs-a-dcs-z-dcs-lg-dcs-ih,.dcs-a-dcs-z-dcs-lg-dcs-nk{color:#15c;visibility:hidden}.dcs-a-dcs-q-dcs-gb .dcs-a-dcs-z-dcs-lg-dcs-ih,.dcs-a-dcs-q-dcs-gb .dcs-a-dcs-z-dcs-lg-dcs-nk{visibility:visible}.dcs-a-dcs-z-dcs-lg-dcs-ih{padding-left:3px}.dcs-a-dcs-q-dcs-gb .dcs-a-dcs-z-dcs-lg-dcs-nk{background:#fffbe1}.dcs-a-dcs-z-dcs-lg-dcs-ih:hover,.dcs-a-dcs-z-dcs-lg-dcs-nk:hover{cursor:pointer;text-decoration:underline}.dcs-a-dcs-mk .dcs-a-dcs-ze-dcs-n,.dcs-a-dcs-gc .dcs-a-dcs-ze-dcs-n{color:#777;font-style:italic;word-wrap:break-word;-ms-word-wrap:break-word;overflow-wrap:break-word}.dcs-a-dcs-mk .dcs-a-dcs-ze-dcs-n{display:inline-block}.dcs-a-dcs-lb-dcs-c .dcs-a-dcs-db-dcs-md-dcs-nd{margin-top:-5px}.dcs-a-dcs-we{margin:0;padding:2px;font-family:Arial,sans-serif,sans;font-family:var(–docs-material-font-family,Arial,sans-serif,sans);outline-width:0!important;resize:none}.dcs-a-dcs-z-dcs-qc,.dcs-a-dcs-z-dcs-bc{color:#15c;font-size:11px;margin:0 2px}.dcs-a-dcs-yf-dcs-od .dcs-a-dcs-z-dcs-bc{color:#1a73e8}.dcs-a-dcs-yf-dcs-p .dcs-a-dcs-z-dcs-bc{color:#1e8e3e}.dcs-a-dcs-yf-dcs-gg .dcs-a-dcs-z-dcs-bc{color:#f9ab00}.dcs-a-dcs-z-dcs-qc:hover,.dcs-a-dcs-z-dcs-bc:hover{text-decoration:underline;cursor:pointer}.dcs-a-dcs-db-dcs-ce{margin:0 0}.dcs-a-dcs-db-dcs-ad{margin:8px 7px 0 0}.dcs-a-dcs-si-dcs-qi-dcs-ze-dcs-n-dcs-bf{padding:8px 0 0 0;position:relative}.dcs-a-dcs-w-dcs-sf .dcs-f-dcs-fb{-ms-high-contrast-adjust:none!important;background-color:white!important}.dcs-a-dcs-gd-dcs-bb{font-size:14px;min-width:38px;background-color:rgba(245,245,245,0.2);border-color:rgba(0,0,0,0.01880392);background-image:-moz-linear-gradient(top,rgba(245,245,245,0.2),rgba(241,241,241,0.2));background-image:-ms-linear-gradient(top,rgba(245,245,245,0.2),rgba(241,241,241,0.2));background-image:-o-linear-gradient(top,rgba(245,245,245,0.2),rgba(241,241,241,0.2));background-image:linear-gradient(top,rgba(245,245,245,0.2),rgba(241,241,241,0.2));background-image:-webkit-linear-gradient(top,rgba(245,245,245,0.2),rgba(241,241,241,0.2))}.dcs-a-dcs-cb:hover .dcs-a-dcs-gd-dcs-bb,.dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-q-dcs-gb .dcs-a-dcs-gd-dcs-bb,.dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-eh-dcs-te .dcs-a-dcs-gd-dcs-bb{background-color:rgba(245,245,245,0.7);border-color:rgba(0,0,0,0.0686274);background-image:-webkit-linear-gradient(top,rgba(245,245,245,0.7),rgba(241,241,241,0.7));background-image:-moz-linear-gradient(top,rgba(245,245,245,0.7),rgba(241,241,241,0.7));background-image:-ms-linear-gradient(top,rgba(245,245,245,0.7),rgba(241,241,241,0.7));background-image:-o-linear-gradient(top,rgba(245,245,245,0.7),rgba(241,241,241,0.7));background-image:linear-gradient(top,rgba(245,245,245,0.7),rgba(241,241,241,0.7))}.dcs-a-dcs-gd-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe{border:1px solid rgba(198,198,198,0.7)!important}.dcs-gd-dcs-bb-dcs-n{color:rgb(51,51,51);opacity:0.2}.dcs-a-dcs-cb:hover .dcs-gd-dcs-bb-dcs-n,.dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-q-dcs-gb .dcs-gd-dcs-bb-dcs-n,.dcs-a-dcs-cb.dcs-a-dcs-eh-dcs-te .dcs-gd-dcs-bb-dcs-n{opacity:0.6}.dcs-ad-dcs-bd-dcs-cd-dcs-dd-dcs-ed-dcs-fd-dcs-gd,.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe .dcs-gd-dcs-bb-dcs-n,.dcs-ed-dcs-fd-dcs-bd-dcs-ck-dcs-gd{opacity:1!important}.dcs-gd-dcs-bb-dcs-n.dcs-ed-dcs-fd-dcs-bd-dcs-ck-dcs-gd{color:#0f9d58}.dcs-f-dcs-bb{font-family:arial,sans-serif;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:700;font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700)}.dcs-f-dcs-bb-dcs-gf{font-weight:normal}.dcs-dc-dcs-cl-dcs-bb,.dcs-dc-dcs-cl-dcs-ec-dcs-bb{font-weight:700;font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:11px;font-size:var(–docs-material-font-size-12,11px)}.dcs-d-dcs-yf #docs-editor,.dcs-d-dcs-yf #docs-editor-container{background:#f8f9fa}.dcs-dc-dcs-mi{font-family:arial,sans-serif;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:700;font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700)}.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-jf{font-weight:700;font-weight:var(–docs-material-font-weight-normal,700)}.dcs-s-dcs-t-dcs-ci{font-family:arial,sans-serif;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif)}.dcs-s-dcs-t-dcs-ci button{font-weight:700;font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700)}.dcs-s-dcs-t-dcs-m{font-size:16px;font-size:var(–docs-material-font-size-22,16px)}.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb{font-weight:700;font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700)}.dcs-f-dcs-xl-dcs-yl,.dcs-f-dcs-xl-dcs-yl:hover{font-weight:700;font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700)}.dcs-f-dcs-zl .dcs-dc-dcs-am-dcs-rj{font-weight:700;font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700)}.dcs-f-dcs-bm{font-weight:700;font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700)}.dcs-f-dcs-xl-dcs-yl,.dcs-f-dcs-xl-dcs-yl:hover{font-weight:700;font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700)}.dcs-f-dcs-cm{font-weight:700;font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700)}.dcs-f-dcs-g{font-weight:700;font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:11px;font-size:var(–docs-material-font-size-12,11px)}.dcs-dm-dcs-em-dcs-m-dcs-ge{font-family:Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;font-family:var(–docs-material-header-font-family,Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif)}.dcs-dm-dcs-fm-dcs-m-dcs-ge{font-family:Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;font-family:var(–docs-material-header-font-family,Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif)}.dcs-d-dcs-yf .dcs-d-dcs-gm-dcs-sg,.dcs-d-dcs-yf .dcs-d-dcs-gm-dcs-hm,.dcs-d-dcs-yf .dcs-d-dcs-im-dcs-jm,.dcs-d-dcs-yf .dcs-km-dcs-lm-dcs-mm-dcs-nm{background-color:#1a73e8}.dcs-d-dcs-yf .dcs-d-dcs-gm-dcs-j,.dcs-d-dcs-yf .dcs-d-dcs-im-dcs-om{border-color:#1a73e8}.dcs-d-dcs-yf .dcs-d-dcs-gm-dcs-hm{height:24px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-pm-dcs-de-dcs-wl-dcs-qm,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-pm-dcs-de-dcs-wl-dcs-rm,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-km-dcs-sm-dcs-bb-dcs-ge .dcs-f-dcs-bb-dcs-ze{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:#1a73e8;color:#fff}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-pm-dcs-de-dcs-wl-dcs-qm.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-pm-dcs-de-dcs-wl-dcs-rm.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-km-dcs-sm-dcs-bb-dcs-ge .dcs-f-dcs-bb-dcs-ze.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:#1a73e8;color:#fff;background:#2b7de9;box-shadow:0 1px 3px 1px rgba(66,133,244,0.15)}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-pm-dcs-de-dcs-wl-dcs-qm.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-pm-dcs-de-dcs-wl-dcs-rm.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-km-dcs-sm-dcs-bb-dcs-ge .dcs-f-dcs-bb-dcs-ze.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:#1a73e8;color:#fff;background:#5094ed;box-shadow:0 1px 3px 1px rgba(66,133,244,0.15)}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-pm-dcs-de-dcs-wl-dcs-qm.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-pm-dcs-de-dcs-wl-dcs-rm.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-km-dcs-sm-dcs-bb-dcs-ge .dcs-f-dcs-bb-dcs-ze.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:#1a73e8;color:#fff;background:#63a0ef;box-shadow:0 1px 3px 1px rgba(66,133,244,0.15)}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-pm-dcs-de-dcs-wl-dcs-qm.dcs-f-dcs-bb-dcs-tm,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-pm-dcs-de-dcs-wl-dcs-rm.dcs-f-dcs-bb-dcs-tm,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-km-dcs-sm-dcs-bb-dcs-ge .dcs-f-dcs-bb-dcs-ze.dcs-f-dcs-bb-dcs-tm{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:#1a73e8;color:#fff;background:#63a0ef;box-shadow:0 2px 6px 2px rgba(66,133,244,0.15)}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-pm-dcs-de-dcs-wl-dcs-qm.dcs-f-dcs-bb-dcs-ff,.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-pm-dcs-de-dcs-wl-dcs-rm.dcs-f-dcs-bb-dcs-ff,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-km-dcs-sm-dcs-bb-dcs-ge .dcs-f-dcs-bb-dcs-ze.dcs-f-dcs-bb-dcs-ff{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:#1a73e8;color:#fff;background:#f1f3f4;color:#3c4043;opacity:0.38}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-d-dcs-um-dcs-vm-dcs-wm-dcs-xm-dcs-bb,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-km-dcs-sm-dcs-bb-dcs-ge .dcs-f-dcs-bb-dcs-uc{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:white;border:1px solid #dadce0!important;color:#1a73e8}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-d-dcs-um-dcs-vm-dcs-wm-dcs-xm-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-km-dcs-sm-dcs-bb-dcs-ge .dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:#f8fbff;border:1px solid #cce0fc!important}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-d-dcs-um-dcs-vm-dcs-wm-dcs-xm-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-km-dcs-sm-dcs-bb-dcs-ge .dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:#e9f1fe;border:1px solid #c1d8fb!important}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-d-dcs-um-dcs-vm-dcs-wm-dcs-xm-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-km-dcs-sm-dcs-bb-dcs-ge .dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:#e1ecfe;border:1px solid #bbd4fb!important}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-d-dcs-um-dcs-vm-dcs-wm-dcs-xm-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-tm,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-km-dcs-sm-dcs-bb-dcs-ge .dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-tm{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:#e1ecfe;border:1px solid transparent!important;box-shadow:0 2px 6px 2px rgba(60,64,67,.15)}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj .dcs-d-dcs-um-dcs-vm-dcs-wm-dcs-xm-dcs-bb.dcs-f-dcs-bb-dcs-ff,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-km-dcs-sm-dcs-bb-dcs-ge .dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-ff{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:white;border:1px solid #f1f3f4!important;color:#3c4043;opacity:0.38}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t button,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-f-dcs-bb-dcs-uc{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:white;border:1px solid #dadce0!important;color:#1a73e8}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t button:hover,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:#f8fbff;border:1px solid #cce0fc!important}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t button:focus,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:#e9f1fe;border:1px solid #c1d8fb!important}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t button:hover:focus,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:#e1ecfe;border:1px solid #bbd4fb!important}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t button:active,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t button:focus:active,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-gb,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-xf.dcs-f-dcs-bb-dcs-gb{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:#e1ecfe;border:1px solid transparent!important;box-shadow:0 2px 6px 2px rgba(60,64,67,.15)}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t button[disabled],.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-ff{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:white;border:1px solid #f1f3f4!important;color:#3c4043;opacity:0.38}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-dc-dcs-kh-dcs-ze,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-f-dcs-bb-dcs-ze{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:#1a73e8;color:#fff}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-dc-dcs-kh-dcs-ze:hover,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-f-dcs-bb-dcs-ze.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:#1a73e8;color:#fff;background:#2b7de9;box-shadow:0 1px 3px 1px rgba(66,133,244,0.15)}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-dc-dcs-kh-dcs-ze:focus,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-f-dcs-bb-dcs-ze.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:#1a73e8;color:#fff;background:#5094ed;box-shadow:0 1px 3px 1px rgba(66,133,244,0.15)}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-dc-dcs-kh-dcs-ze:hover:focus,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-f-dcs-bb-dcs-ze.dcs-f-dcs-bb-dcs-oe.dcs-f-dcs-bb-dcs-xe{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:#1a73e8;color:#fff;background:#63a0ef;box-shadow:0 1px 3px 1px rgba(66,133,244,0.15)}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-dc-dcs-kh-dcs-ze:active,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-dc-dcs-kh-dcs-ze:focus:active,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-f-dcs-bb-dcs-ze.dcs-f-dcs-bb-dcs-gb,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-f-dcs-bb-dcs-ze.dcs-f-dcs-bb-dcs-xf.dcs-f-dcs-bb-dcs-gb{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:#1a73e8;color:#fff;background:#63a0ef;box-shadow:0 2px 6px 2px rgba(66,133,244,0.15)}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-dc-dcs-kh-dcs-ze[disabled],.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-f-dcs-bb-dcs-ze.dcs-f-dcs-bb-dcs-ff{background-image:none;border:1px solid transparent!important;border-radius:4px;box-shadow:none;box-sizing:border-box;font-family:var(–docs-material-header-font-family,arial,sans-serif);font-weight:var(–docs-material-font-weight-bold,700);font-size:14px;height:36px;letter-spacing:0.25px;line-height:16px;padding:9px 24px 11px 24px;background:#1a73e8;color:#fff;background:#f1f3f4;color:#3c4043;opacity:0.38}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-dc-dcs-gf-dcs-bb,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t button,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-f-dcs-bb-dcs-uc{cursor:pointer}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-dc-dcs-gf-dcs-bb.dcs-dc-dcs-gf-dcs-bb-dcs-ff,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t button[disabled],.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-f-dcs-bb-dcs-uc.dcs-f-dcs-bb-dcs-ff{cursor:default}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-f-dcs-bk{border:1px solid #dadce0;border-radius:4px;box-sizing:border-box;color:#3c4043;padding:1px 8px;font-size:14px;height:36px;margin:8px 0}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t textarea.dcs-f-dcs-bk{min-height:36px;height:auto;height:unset;padding:7px 8px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-f-dcs-bk.dcs-ym-dcs-zm-dcs-an{margin:0}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-f-dcs-bk:focus{border:2px solid #1a73e8;box-shadow:none;padding:0px 7px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t textarea.dcs-f-dcs-bk:focus{padding:6px 7px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t{background-color:#fff;border:1px solid transparent;border-radius:8px;box-shadow:0 4px 8px 3px rgba(60,64,67,.15);position:absolute;z-index:1003;padding:24px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-bn.dcs-s-dcs-t{padding:0;z-index:1201}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t-dcs-c{color:#3c4043}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t-dcs-m-dcs-n{color:#202124;font-family:”Google Sans”,Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:22px;font-weight:400;line-height:28px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t-dcs-ci{display:flex;justify-content:flex-end;margin-top:24px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t-dcs-ci button{margin:0 0 0 12px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-d-dcs-t .dcs-s-dcs-t-dcs-m{position:relative}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-d-dcs-t .dcs-s-dcs-t-dcs-m-dcs-n{display:inline-block;max-width:calc(100% – 24px)}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-d-dcs-t .dcs-s-dcs-t-dcs-m-dcs-hk{background-color:transparent;border-radius:50%;cursor:pointer;height:26px;padding:6px 0 0 0;right:0;top:-3px;text-align:center;width:32px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-d-dcs-t .dcs-s-dcs-t-dcs-m-dcs-hk:hover{background-color:#f1f3f4}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-d-dcs-t .dcs-s-dcs-t-dcs-m-dcs-hk:focus{background-color:#e8eaed;outline:none}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-d-dcs-t .dcs-s-dcs-t-dcs-m-dcs-hk:after{position:relative;right:0;top:0}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-d-dcs-cn .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-jf{height:22px;width:22px;border-radius:50%;border:1px solid #dadce0;margin:0;outline:none}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-d-dcs-cn.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb{padding:6px 0 6px 6px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl div.dcs-dc-dcs-ei-dcs-xb,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl div.dcs-s-dcs-t-dcs-xb{background-color:#000;left:0;position:absolute;top:0;z-index:1002;opacity:.6!important}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj ::-webkit-scrollbar-track{box-shadow:none;margin:0 4px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj ::-webkit-scrollbar-track:hover{box-shadow:none;background:none}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj ::-webkit-scrollbar-thumb{border-style:solid;border-color:transparent;border-width:4px;background-color:#dadce0;border-radius:8px;box-shadow:none}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj ::-webkit-scrollbar-thumb:hover{background-color:#80868b}.dcs-d-dcs-yf-dcs-bj ::-webkit-scrollbar-thumb:active{background-color:#5f6368}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb{border:1px solid #dadce0;border-radius:4px;box-sizing:border-box;cursor:pointer;padding:8px 6px 8px 8px;width:100%;align-items:center;background:none;color:#3c4043;display:inline-flex;justify-content:space-between;outline:none;position:relative;width:auto;width:unset}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-ff{color:#5f6368;opacity:.38;cursor:default}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb:active{background-color:#fff;border:1px solid transparent;box-shadow:0 2px 6px 2px rgba(60,64,67,.15)}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-oe{background-color:rgba(60,64,67,0.04);border:1px solid #dadce0;box-shadow:none}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-xe{background-color:rgba(60,64,67,0.06);border:1px solid #dadce0}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-gj{background-color:rgba(60,64,67,0.04);border:1px solid transparent}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-oe.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-gj{background-color:rgba(60,64,67,0.06)}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-xe.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-gj{background-color:rgba(60,64,67,0.08)}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-ff{border:1px solid #dadce0;cursor:default}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-jf{-webkit-box-sizing:border-box;-moz-box-sizing:border-box;box-sizing:border-box;color:#202124;font-family:Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;font-size:14px;height:20px;line-height:20px;max-width:100%;overflow:hidden;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-ff .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-jf{color:#5f6368;opacity:.38;cursor:default}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-fc{background:no-repeat url(//ssl.gstatic.com/docs/common/material_common_sprite75_grey_medium.svg) 0 -3060px;height:18px;width:18px;border:none;margin-top:0;position:relative;right:0;top:0}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-ff .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-fc{opacity:.38}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-ff.dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb:active{border:1px solid #dadce0;cursor:default;box-shadow:none}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-gj .dcs-dc-dcs-gf-dcs-ec-dcs-bb-dcs-fc{-moz-transform:rotate(180deg);-webkit-transform:rotate(180deg);-ms-transform:rotate(180deg);transform:rotate(180deg)}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-s-dcs-t .dcs-f-dcs-dn-dcs-ff .dcs-f-dcs-dn-dcs-ye{color:#5f6368;opacity:.38;cursor:default}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-en-dcs-fe-dcs-ge{font-family:”Google Sans”,Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;font-family:var(–docs-material-header-font-family,”Google Sans”,Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif);font-size:13px;font-size:var(–docs-material-font-size-normal,13px);font-weight:normal;font-weight:var(–docs-material-font-weight-normal,normal)}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-en-dcs-fn-dcs-t .dcs-en-dcs-fe-dcs-ge{font-family:”Google Sans”,Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;font-family:var(–docs-material-header-font-family,”Google Sans”,Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif)}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-en-dcs-fe-dcs-ge .dcs-f-dcs-el-dcs-ok{height:40px;padding:0 16px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-en-dcs-fe-dcs-ge .dcs-f-dcs-el-dcs-ok>span{display:flex;padding-top:4px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-en-dcs-fk-dcs-hb{margin-right:8px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-en-dcs-fk-dcs-qd,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-en-dcs-fk-dcs-qd:visited{color:#1a73e8;font-family:”Google Sans”,Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif;font-family:var(–docs-material-header-font-family,”Google Sans”,Roboto,RobotoDraft,Helvetica,Arial,sans-serif);font-size:16px;margin-left:80px}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-en-dcs-fk-dcs-qd:hover,.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-en-dcs-fk-dcs-qd:active{color:#185abc}.dcs-d-dcs-yf-dcs-tl .dcs-en-dcs-fk-dcs-qd:disabled{color:#1a73e8}

โครงสร้างแบบลิงค์ลิสต์ (Linked List)

ลิงค์ลิสท์  (Linked  List)

 

โครงสร้างข้อมูลแบบลิงค์ลิสท์ ถือเป็นโครงสร้างข้อมูลที่สำคัญมากอีกประเภทหนึ่ง เพราะเป็นโครงสร้างข้อมูลที่สร้างขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเสียเวลาในการเพิ่มและลบข้อมูลของโครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ ปัญหาและความยุ่งยากในการปฏิบัติการเพิ่มข้อมูลเข้าหรือลบข้อมูลออกออกจากอาร์เรย์ อาจแก้ไขได้โดยการใช้ลิงค์ลิสท์ ซึ่งข้อมูลแต่ละตัวถูกจัดเก็บอย่างกระจัดกระจายในหน่วยความจำหลัก อาจจะไม่ได้ใช้เนื้อที่ที่เรียงต่อเนื่องกัน แต่มีการเชื่อมโยงถึงกันระหว่างข้อมูลได้โดยใช้ตัวชี้ภายในโหนด (Internal Pointer)  หรือเรียกอีกอย่างว่าลิงค์ฟิลด์ (Linked Field)  เก็บเลขที่ความจำหลัก (address) ของข้อมูลที่มาเชื่อมต่อกัน   ซึ่งความสัมพันธ์ของข้อมูลแต่ละตัวยังคงเรียงลำดับกันในมโนภาพของนักเขียนโปรแกรม แต่ตำแหน่งที่อยู่ในหน่วยความจำหลักไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับกัน และระหว่างข้อมูลใดๆ ในลิงค์ลิสท์อาจมีเนื้อที่ว่างคั่นอยู่ได้เสมอ ข้อมูลทั้งหมดในลิงค์ลิสท์จะเชื่อมต่อกันด้วยค่าในลิงค์ฟิลด์ นอกจากนี้ต้องมีตัวชี้ภายนอกโหนด (External Pointer)  หรือเรียกสั้นๆ ว่า ตัวชี้ (Pointer) ที่ทำหน้าที่เก็บตำแหน่งของข้อมูลแรกในลิงค์ลิสท์ด้วย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ

 

การแทนที่ลิงค์ลิสท์ในความจำหลัก

การแทนที่ลิงค์ลิสท์ในหน่วยความจำหลัก สามารถกระทำได้ 2 แบบคือ การแทนที่ลิงค์ลิสท์แบบไดนามิกและการแทนที่ลิงค์ลิสท์แบบสแตติก

1. การแทนที่ลิงค์ลิสท์แบบไดนามิก เป็นการนำชนิดของข้อมูลแบบ ตัวชี้ หรือ พอยเตอร์ มาประยุกต์ในการสร้างลิงค์ลิสท์ซึ่งภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการจัดการหน่วยความจำแบบไดนามิกได้แก่ ภาษาปาสคาล ภาษาซี เป็นต้น การจัดการหน่วยความจำประเภทนี้มีความยืดหยุ่นสูง ผู้เขียนโปรแกรมไม่ต้องจอง (allocate) เนื้อที่หน่วยความจำไว้ล่วงหน้า สามารถจองหรือปล่อย (free) หน่วยความจำได้ขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน

ในการใช้งานหน่วยความจำแบบไดนามิกนั้น จะใช้หน่วยความจำในส่วนของสตอร์เรจพูล (storage pool) ซึ่งเป็นเนื้อที่ส่วนหนึ่งในหน่วยความจำหลัก  โดยภายในสตอร์เรจพูลจะเก็บโหนดอิสระ (free node) ที่ยังไม่ได้ถูกนำไปใช้งาน ทุกครั้งที่มีการเพิ่มโหนดใหม่เข้าสู่ลิสท์ที่กำลังทำงานอยู่ ต้องขอโหนดอิสระจากสตอร์เรจพูลเสมอ

สำหรับงานที่มีการเพิ่มโหนดเข้าและดึงโหนดออกจากลิสท์ค่อนข้างบ่อย โหนดที่ถูกดึงออกจากลิสท์แล้วควรจะต้องนำมาบรรจุกลับคืนในสตอร์เรจพูลด้วย เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ วิธีการนี้เรียกว่า การเก็บขยะ (garbage collection) มิฉะนั้นแล้วเมื่อเราขอโหนดจากสตอร์เรจพูลบ่อยๆ แล้วทำให้โหนดอิสระหมด อาจทำให้การปฏิบัติงานหยุดชะงักได้ กรณีนี้เรียกว่า หน่วยความจำไม่พอ (memory overflow)

2. การแทนที่ลิงค์ลิสท์แบบสแตติก โดยทั่วไปการสร้างลิงค์ลิสท์นิยมใช้ชนิดข้อมูลแบบ ตัวชี้ หรือพอยเตอร์ แต่ในภาษาคอมพิวเตอร์บางภาษาไม่มีชนิดข้อมูลแบบนี้ เช่น ภาษาโคบอล ภาษาฟอร์แทรน และภาษาเบสิค เป็นต้น ดังนั้นเมื่อต้องการแทนที่ลิงค์ลิสท์ในหน่วยความจำหลักจะต้องใช้แถวลำดับแทน โดยต้องมีการจองเนื้อที่ไว้ในขนาดที่คงที่แน่นอน และสามารถใช้เนื้อที่ได้ไม่เกินที่ประกาศไว้ เป็นการแทนที่ลิงค์ลิสท์แบบสแตติก

 

ชนิดของลิงค์ลิสท์

โดยทั่วไปลักษณะของลิงค์ลิสท์ประกอบไปด้วยสมาชิกซึ่งจะถูกเรียกว่าโหนด (node) ที่อยู่กันอย่างเป็นลำดับ จำนวนสมาชิกในลิสท์อาจเปลี่ยนแปลงได้ รูปแบบการจัดโครงสร้างของลิสท์แบบเชื่อมโยงทำได้โดยการเพิ่มลิงค์ฟิลด์เพื่อเก็บที่อยู่ของโหนดข้างเคียง ลิงค์ลิสท์อาจมีลิงค์ฟิลด์ได้หลายๆ ฟิลด์แล้วแต่งานที่ทำ เราสามารถจำแนกลิงค์ลิสท์ออกเป็นชนิดต่างๆ ตามลักษณะและจำนวนของลิงค์ฟิลด์ได้ดังนี้

    1. ลิงค์ลิสท์เดี่ยว (singly linked list) เป็นลิงค์ลิสท์ที่แต่ละโหนดมีเพียง 1 ลิงค์ฟิลด์ โดยในแต่ละโหนดจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของข้อมูลข่าวสาร (info) และส่วนของลิงค์ฟิลด์ (link) ดังรูป

 

info

link

 

ส่วนที่เป็นข้อมูล (info)

ส่วนนี้เป็นส่วนที่ใช้เก็บข้อมูลต่างๆ  ของแต่ละสมาชิกบนลิงค์ลิสท์  และข้อมูลที่ทำการเก็บนี้อาจจะเป็นกลุ่มของข้อมูล  ซึ่งมีข้อมูลหลายๆ  ชนิด  มาอยู่ด้วยกันก็ได้

ส่วนที่เป็นตัวชี้หรือลิงค์ฟิลด์

เป็นส่วนที่ใช้สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลตัวถัดไป เปรียบเทียบได้กับมือที่คอยชี้ไปยังสมาชิกตัวที่อยู่ถัดจากตัวเองไป  โดยลิงค์ฟิลด์จะเก็บค่าตำแหน่ง (address) ของสมาชิกตัวถัดไป จึงทำให้แต่ละสมาชิกของลิงค์ลิสท์ให้อยู่รวมกันเป็นสายข้อมูล  ทำให้สามารถที่จะจัดการกับโครงสร้างข้อมูลประเภทนี้ได้มีประสิทธิภาพกว่าโครงสร้างแบบอาร์เรย์  เพราะการเพิ่มข้อมูลจะทำได้โดยการสร้างสมาชิกของลิงค์ลิสท์ขึ้นมาใหม่ได้ตามจำนวนที่ต้องการโดยไม่มีการจำกัดจำนวน จากนั้นจะทำการย้ายลิงค์ฟิลด์ให้ชี้ไปยังโหนดที่ต้องการจะเชื่อม  หากโหนดใดเป็นโหนดสุดท้ายส่วนที่เป็นตัวชี้จะเก็บข้อมูลที่เป็นค่าเฉพาะ  เรียกว่า  NULL หรือ NIL ซึ่งหมายถึงไม่ได้ชี้ไปยังโหนดใดๆ  เป็นตัวบอกการสิ้นสุดของลิสท์

นอกจากสมาชิกซึ่งแต่ละตัวเรียกว่าโหนดแล้ว โครงสร้างข้อมูลประเภทนี้ยังต้องมี  ตัวชี้ภายนอก (External  pointer)  เพื่อเก็บตำแหน่งเริ่มต้นของลิสท์  ซึ่งก็คือโหนดแรกในลิสท์นั่นเอง  โดยในเอกสารนี้จะแทนด้วยตัวแปรชื่อ  head ดังรูป

 

                                                                                                                                                     

ในกรณีที่ไม่มีสมาชิกในลิสท์เลย ตัวแปร head จะต้องเก็บค่า NULL ไว้ ซึ่งรายการเชื่อมโยงแบบนี้  เรียกว่า  รายการว่าง  (null  list) ดังรูป

 การเรียกส่วนประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลิงค์ลิสท์เดี่ยว

  


                จากภาพถ้ากำหนดให้  เป็น  ตัวชี้ (Pointer)  ไปยังโหนด

                P -> info                 คือ  ข้อมูลที่อยู่ในโหนดที่ถูกชี้ด้วยตัวชี้  ซึ่งก็คือ  A

                                P -> link                 คือ  ที่อยู่ของโหนดถัดจากโหนดที่ชี้ด้วยตัวชี้  P  ซึ่งก็คือค่า  NULL

 

ในการกำหนดค่าให้กับตัวชี้ไม่ว่าจะเป็นตัวชี้ภายในหรือตัวชี้ภายนอก ค่าที่จะนำมากำหนดให้ต้องเป็นประเภทเดียวกันคือ ต้องเป็นตำแหน่ง (address) หรือ ค่า NULL เท่านั้น เนื่องจากตัวชี้จะเก็บค่าที่เป็นตำแหน่งของโหนด ยกตัวอย่างเช่น ถ้าให้  และ  เป็นตัวชี้ภายนอกที่ชี้ไปยังโหนด  และ  Q  เป็นตัวชี้อีกตัวหนึ่ง  ถ้าต้องการให้  ชี้ไปที่โหนดเดียวกันกับที่  ชี้อยู่ จะสามารถทำได้โดยตรง โดยการสั่งให้ Q = P เนื่องจากทั้ง P และ Q เป็นตัวชี้ทั้งคู่  ดังตัวอย่าง

  

 การสร้างลิงค์ลิสท์เดี่ยว

                ในการสร้างลิงค์ลิสท์เดี่ยวขึ้นมาใช้งานในภาษาซีนั้น จะต้องประกาศโครงสร้างของโหนดและตัวชี้ภายนอกดังนี้

                typedef struct list {

                                int                            info;

                                struct list                *link;

                }node;

                                node      *head, *temp, *current, *pred;

พิจารณาการประกาศตัวแปรข้างต้น แสดงว่า head, temp, current และ pred เป็นตัวแปรชนิดพอยเตอร์ที่ชี้ไปยังโครงสร้างที่ประกอบไปด้วย 2 ฟิลด์ย่อย คือ

1.    ฟิลด์ข้อมูล (Data Field) ได้แก่ info

2.    ฟิลด์ตัวชี้ (Linked Field) ได้แก่ link

โดยฟิลด์ตัวชี้จะทำหน้าที่เก็บตำแหน่งของโครงสร้างถัดไป ดังนั้น ฟิลด์ link นี้เองที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงทุกโครงสร้างเข้าด้วยกัน เมื่อประกาศโครงสร้างของโหนดเรียบร้อยแล้ว ในขั้นตอนต่อไปคือการสร้างโหนดแรกของลิสท์ ซึ่งมีกระบวนการดังนี้

     
        1. ยืมโหนดว่างจาก  Storage  Pool  โดยให้ตัวชี้  head  ชี้ไปยังโหนดว่างนั้น ซึ่งทำได้โดยการใช้ประโยค NEW  ดังตัวอย่าง

 

 2. นำข้อมูลเข้าไปเก็บในโหนดใหม่นั้น

                                          

 
       3. กำหนดให้ลิงค์ฟิลด์ของโหนดใหม่นี้เก็บค่า NULL เนื่องจากเป็นโหนดเดียวของลิสท์           
                                    

ตัวอย่างฟังก์ชั่นที่ใช้ในการสร้างโหนดแรกของลิงค์ลิสท์เดี่ยว

void CreateSingly (void) {

               if ( head  ==  NULL )  {

                                            head  =  NEW  node;

                                            head -> info  =  X;

                                            head -> link  =  NULL;

                               }

}

 

การแสดงข้อมูลในลิงค์ลิสท์เดี่ยว

เป็นการเข้าไปในลิสท์เพื่อแสดงข้อมูลในแต่ละโหนด ถ้าต้องการแสดงรายละเอียดข้อมูลของทุกโหนดก็จะต้องเข้าไปในลิสท์โดยเริ่มจากโหนดแรก แล้วไปยังโหนดถัดไปโดยตามตำแหน่งในลิงค์ไปจนกระทั่งครบทุกโหนด ซึ่งก็คือ ลิงค์มีค่าเป็น NULL

เราไม่สามารถไปยังสมาชิกตัวที่  ใดๆ  ในลิงค์ลิสท์โดยไม่ผ่านสมาชิกตัวที่  ถึง  n-1   ซึ่งแตกต่างกับอาร์เรย์  ที่สามารถอ้างถึงสมาชิกตัวใดๆ  ในลิสท์นั้นได้เลย ดังตัวอย่าง

  

 

                จากรูปมี  head  เป็นพอยเตอร์ชี้ไปที่ต้น  list

                head -> info                                          คือ  ข้อมูลที่อยู่ในโหนดที่  head  ชี้  คือ  A

                head -> link                                          คือ  โหนดที่อยู่ถัดจากโหนดที่ชี้ด้วย  head  ชี้  คือ  โหนดที่  2

                head -> link -> info                             คือ    B

                head -> link -> link                              คือ  โหนดที่  3

                head -> link-> link -> info  คือ  C

                head -> link-> link -> link  คือ  NULL

                จะเห็นว่าเป็นการไม่สะดวกนัก  ถ้าจะไปถึงข้อมูลโหนดสุดท้ายๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีข้อมูลมากๆ  ดังนั้น ควรจะมีตัวชี้ภายนอกที่คอยเลื่อนไปยังโหนดที่ต้องการจะเข้าถึงข้อมูลในโหนด  ดังตัวอย่าง

  


                head -> info          คือ  A

                            head -> link          คือ  โหนดที่  2

 

                ถ้าจะเลื่อนไปชี้ยังโหนดที่  สามารถทำได้โดยสั่งเลื่อนตัวชี้ภายนอกที่เป็นตัวชี้โหนดให้ชี้ไปที่โหนดถัดไป (โหนดที่ 2) โดยสั่ง

head  =  head -> link;

                head -> info          คือ  B

                head -> link          คือ  โหนดที่  3

 

                เช่นเดียวกัน ถ้าจะเลื่อน  head  ไปชี้ยังโหนดถัดไป  ก็ต้องสั่ง  head  =  head -> link;

  

 

 


                head -> info          คือ  C

                head -> link          คือ  NULL

 

 จากตัวอย่างข้างต้น  ถ้าต้องการท่องไปในลิสท์อีกรอบก็จะทำไม่ได้ เพราะไม่รู้ว่าต้นลิสท์อยู่ที่ใด  ดังนั้นเราจึงต้องใช้ตัวชี้ภายนอกอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่ใช้ท่องเข้าไปในลิสท์  เพื่อให้  head  ยังคงเก็บตำแหน่งของโหนดแรกเอาไว้

 ถ้ากำหนดให้  current  เป็นพอยเตอร์ที่กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้ในการท่องไปในลิสท์ ดังนั้นในการเริ่มต้น  current  จึงต้องชี้ไปที่โหนดเช่นเดียวกันกับ  head  ซึ่งสามารถกำหนดได้ด้วยประโยค

current  =  head;

 และถ้าจะเลื่อน  current  ไปยังโหนดถัดไปให้กำหนด

current  =  current -> link;

ตัวอย่างฟังก์ชั่นที่ใช้ในการแสดงข้อมูลในลิสท์ทั้งหมด

void DisplaySingly (void) {

            if ( head  ==  NULL )

                         printf (“EMPTY  LIST”);

            else {

                         current  =  head;

                         while ( current  !=  NULL) {

                                      printf (“%d ”,  current -> info);

                                     current  =  current -> link;

                         }

                            }

}          

การค้นหาโหนดในลิงค์ลิสท์เดี่ยว

เป็นการค้นหาโหนดในลิงค์ลิสท์เดี่ยวอาจจะกระทำเมื่อต้องการแสดงรายละเอียดอื่นๆ ของข้อมูลที่เก็บในโหนดนั้น หรือต้องการเพิ่มโหนดใหม่เข้าไปในลิสท์ เช่น ถ้าค่าในโหนดต่างๆ ภายในลิสท์มีการเรียงลำดับ เราจำเป็นจะต้องค้นหาตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มโหนดเพื่อให้ลิสท์ยังคงเรียงลำดับ หรือถ้าไม่ต้องการให้ข้อมูลในลิสท์ซ้ำกัน ก่อนที่จะเพิ่มโหนดใหม่ก็จำเป็นที่จะต้องค้นหาก่อนว่า ข้อมูลที่จะเพิ่มใหม่นั้นมีอยู่ในลิสท์แล้วหรือยัง ในกรณีของการลบโหนดบางโหนดออกจากลิสท์ก็เช่นเดียวกันคือ จะต้องค้นหาตำแหน่งของโหนดที่ต้องการจะลบนั้นก่อน จึงจะสามารถลบโหนดนั้นได้ ดังนั้นในการค้นหาแต่ละครั้งขั้นตอนวิธีอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการค้นหานั้นๆ

การค้นหาโหนดในลิงค์ลิสท์เดี่ยวจะต้องค้นหาแบบเรียงลำดับ โดยเริ่มต้นค้นหาตั้งแต่โหนดแรก ซึ่งมีตัวชี้บอกตำแหน่งของโหนดแรก และค้นหาไปเรื่อยๆ ตามลำดับการชี้ของลิงค์ฟิลด์ของแต่ละโหนดจนกว่าจะพบโหนดที่ต้องการ หรือจนกว่าจะพบค่าที่เป็นนัล (NULL) ซึ่งแสดงว่าไม่มีโหนดที่ต้องการอยู่ในลิสท์

 

                ตัวอย่างฟังก์ชั่นที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลในลิสท์ โดยให้   X   เป็นตัวแปรประเภท global   แทนข้อมูลที่ต้องการจะค้นหา

void FindSingly (void) {

            if ( head  ==  NULL )

                         printf (“EMPTY  LIST”);

            else {

                         current  =  head;

                         while  (current  !=  NULL  &&  current -> info  != X) {

                                      current  =  current -> link;

                         }

                         if  (current -> info  ==  X)

                                      printf ( “DATA  FOUND” );

                         else

                                      printf ( “DATA  NOT FOUND” );

            }

}

 

 

 

ภาพแรก คือ การค้นหาคำศัพท์ที่ถูกต้อง

ภาพสอง คือ หน้าจอหลักของโปรแกรม

ภาพสาม คือ กรณีค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ถูกต้อง

ภาพสี่ คือ คำศัพท์ที่ค้นหาแล้วพบคำศั

 

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Kornsrikranet Paponsrub
at GlurGeek.Com

Leave a Reply