หุ่นยนต์ 12.7cm TwinSRF

แรงบันดาลใจที่สร้างหุ่นยนต์ตัวนี้ก็คือ อยากให้มีการช่วยเหลือจากเรือรบที่จม ประเภทของหุ่นยนต์ตัวนี้ก็คือ หุ่นยนต์กู้ภัย มีความสามารถที่จะช่วยลูกเรือและเรือได้ มีอุปกรณ์ซ่อมแซมเรือติดตั้งไว้ และยังสามารถใช้ปืนที่อยู่บนหัวยิงสกัดศัตรูที่อยู่บริเวณนั้นได้ ประโยชน์ของหุ่นตัวนี้ก็คือ ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

Continue reading »

Aj. NesT สอน Engineering Drawing – เรียนรู้หลักการ แนวข้อสอบ และวิธีปฏิบัติในงานเขียนแบบวิศวกรรม

เนื้อหารายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและการเขียนแบบวิศวกรรมมาตรฐานการเขียนแบบของไทยและสากล การเขียนแบบร่าง การเขียนภาพฉาย การให้ขนาด ภาพตัดขวางการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์เครื่องกล เครื่องหมายและสัญลักษณ์ของการออกแบบวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์เครื่องกลเบื้องต้นตลอดจนเสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเครื่องกลที่เป็นพื้นฐานในการสอบใบประกอบวิชาชีพให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ 

Continue reading »