การใช้เมทริกซ์หากระแสไฟฟ้าด้วยวิธีเมช เคอร์เรนท์ ในวิชา Calculus 2

หน้าปก ที่มาและความสำคัญ สามารถนำไปต่อยอดได้ในวิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่นวิชา Basic Circuit ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง อธิบายขั้นตอน วิธีการหาค่ากระแสด้วยวิธี

Continue reading »