โปรแกรมค้นหาคำศัพท์ Dictionary

การเรียงลำดับข้อมูล (Sorting) คือ การนำชุดข้อมูลมาดำเนินการประมวลผลให้ได้ชุดข้อมูลใหม่ที่มีการจัดเรียงใหม่ ซึ่งผลการจัดเรียงอาจเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก (Ascending) หรือมากไปน้อย (Descending) สำหรับอธิบายการจัดเรียงแบบน้อยไปมาก

Continue reading »