วิธีการสร้าง Chatbot สั่งอาหารด้วย Dialogflow

Intents การทักทาย เราสามารถที่จะพิมพ์คำทักทายให้ได้มากที่สุด Responses การตอบกลับการกล่าวทักทาย Intents การสั่งอาหาร Responses การตอบกลับการสั่งอาหาร Intents การสั่งอาหารเพิ่มเติม Responses การตอบกลับการสั่งอาหาร

Continue reading »