UX/UI คืออะไร

UX ย่อมาจากคำว่า User Experience งานออกแบบด้านนี้จะเกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการที่สินค้าหรือบริการหนึ่งๆคือเรื่องความสะดวก ตอบสนองการใช้งาน ยาก — ง่าย โดยเน้นไปที่การนำสินค้าหรือบริการไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้เพื่อจะเก็บข้อมูลและ ‘ฟีดแบค’ อย่างละเอียดกลับมาพัฒนาตัวสินค้าหรือบริการต่อไป

Continue reading »

การเขียน Class Diagram

หลักการเขียน Class Diagram Class Diagram คือ แผนภาพที่ใช้แสดง Class และ ความสัมพันธ์ระหว่าง Class ของระบบที่สนใจ (Problem Domain)  เช่น ในระบบการลงทะเบียนเรียน Class ที่เกี่ยวข้องคือ

Continue reading »

Big Data คืออะไร

    Big Data คือ ข้อมูลขนาดใหญ่มากจนซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ธรรมดานั้นไม่สามารถที่จะจัดการหรือวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีซอฟต์แวร์รองรับ เช่น rapidminer

Continue reading »