ROBOT MASTERCROSS

ROBOT MASTERCROSS แรงบันดาลที่สร้างหุ่นยนต์ตัวนี้ ปัจจุบันมีขยะมากมายบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะขยะย่อยสลายได้ ขยะรีไซเคิลหรือขยะที่สามารถนำไปขายได้ ขยะทั่วไป ขยะพิษ การทิ้งขยะหรือแยกขยะก็เป็นเรื่องง่ายๆ แต่ก็ไม่ไช่ทุกคนที่จะปฎิบัติทำกัน ซึ่งมีถังขยะวางไว้ คนบางคนก็ยังไม่ทิ้งลงถังขยะ

Continue reading »