[Aj. NesT สอนเขียน Programming ขั้นเทพ] C Programming ทบทวนความรู้และฝึกเขียนโปรแกรมด้วยตัวเอง

[สอนเขียน Programming] C Programming ทบทวนความรู้และฝึกเขียนโปรแกรมด้วยตัวเอง ปูพื้นฐาน [เข้มข้น] Online Material

Continue reading »

[Aj. NesT สอน Calculus 3 ขั้นเทพ] ทบทวนความรู้และฝึกทำโจทย์เพื่อเตรียมสอบวิชาแคลคูลัส 3 สู้นะ

เนื้อหารายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับสมการอนุพันธ์เบื้องต้น สมการอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง วิธีการหาค่าคำตอบและการประยุกต์ใช้งานทางวงจรไฟฟ้า กลศาสตร์และอื่น ๆ เชิงวิศวกรรม สมการอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง วิธีการหาค่าคำตอบและสมการอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง

Continue reading »

[Aj. NesT สอน Calculus 2 ขั้นเทพ] ทบทวนความรู้และฝึกทำโจทย์เพื่อเตรียมสอบวิชาแคลคูลัส 2 บอกเลยว่าเข้มข้น

เนื้อหารายวิชา การประยุกต์ของอินทิกรัลจำกัดเขต การหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งและพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งจากกราฟ การหาพื้นที่โดยวิธี Parallel Cross Section การหาปริมาตรโดยวิธี Disk,

Continue reading »

ทำไมต้องเรียน Calculus เรียนไปเพื่ออะไร

คณิตศาสตร์ (Mathematics) คือ วิชาพื้นฐานที่ทุกคนต้องเรียน โดยคณิตศาสตร์ในความเป็นจริงนั้นมีหลายแขนงมากมาย ตั้งแต่ระดับรากแก้ว จนขึ้นไปถึง ยอดต้นไม้ ซึ่งในบทความนี้

Continue reading »

Aj. NesT สอน Calculus I (แคลคูลัส 1) ขั้นเทพ – วิชาที่นิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้งประเทศต้องเรียน

เนื้อหารายวิชา ฟังก์ชัน ลิมิต ความต่อเนื่อง และอนุพันธ์ กฎลูกโซ่ อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของอนุพันธ์ ฟังก์ชันทรานเซนเดลทัล

Continue reading »

Pre-Calculus (Basic Mathematics) – คอร์สเตรียมความพร้อมก่อนเรียนแคลคูลัส

เนื้อหารายวิชา เรียนรู้เนื้อหาในเรื่อง Exponents and Exponential Function (เลขยกกำลังและฟังก์ชันเอ็กโปรเนนเชียล) Logarithmic Functions (ฟังก์ชันลอการิทึม) Fractions (การบวก

Continue reading »

Computer Programming (JAVA Language) Course – มาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา JAVA กันเถอะ

เนื้อหารายวิชา ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การพัฒนาอัลกอริทึม เทคนิคในการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาซี และซีพลัสพลัส ชนิดข้อมูล ค่าคงที่

Continue reading »

Computer Programming (C/C++ Languages) Courses – ฝึกการเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ อย่างรู้ซึ้ง

เนื้อหารายวิชา ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การพัฒนาอัลกอริทึม เทคนิคในการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาซี และซีพลัสพลัส ชนิดข้อมูล ค่าคงที่

Continue reading »

Aj. NesT สอน Engineering Drawing – เรียนรู้หลักการ แนวข้อสอบ และวิธีปฏิบัติในงานเขียนแบบวิศวกรรม

เนื้อหารายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและการเขียนแบบวิศวกรรมมาตรฐานการเขียนแบบของไทยและสากล การเขียนแบบร่าง การเขียนภาพฉาย การให้ขนาด ภาพตัดขวางการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์เครื่องกล เครื่องหมายและสัญลักษณ์ของการออกแบบวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์เครื่องกลเบื้องต้นตลอดจนเสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเครื่องกลที่เป็นพื้นฐานในการสอบใบประกอบวิชาชีพให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ 

Continue reading »

Aj. NesT สอน Software Engineering – วิชาที่วิศวกรซอฟต์แวร์ต้องเรียน

เนื้อหารายวิชา เรียนรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปัญหาของการออกแบบและผลิตซอฟต์แวร์ ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผลิตซอฟต์แวร์ เทคนิคและเครื่องมือของการออกแบบซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์หน่วยความจำ การวิเคราะห์เวลาการประมวลผล การทดสอบโปรแกรม การจัดทำคู่มือรายละเอียดซอฟต์แวร์

Continue reading »