สมการอนุพันธ์อันดับหนึ่ง (การประยุกต์ใช้งานทางวงจรไฟฟ้า)

    สมการอนุพันธ์อันดับหนึ่งมีการประยุกต์ใช้งานทางวงจรไฟฟ้าอย่างมากมายเริ่มจากวงจรอย่างง่ายคือ  RL-circuit หรือ  RC-circuit จนถึงวงจรที่ซับน้อย  RLC-circuit ที่ประกอบด้วยแหล่งจ่ายอิสระ

Continue reading »